0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych w KPiR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy, którzy zawierają umowę z pracownikiem młodocianym mają prawo wnioskować o dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Zgodnie przepisami prawa podatkowego otrzymanie takiej dotacji stanowi przychód z działalności gospodarczej, który należy opodatkować.

Zatrudnienie pracowników młodocianych w świetle prawa

Pracownik młodociany w świetle przepisów Kodeksu pracy (art. 190 § 1 i art. 191 § 2) jest to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Co więcej, pracodawca ma prawo zatrudnić młodocianego, który ukończył, co najmniej gimnazjum wyłącznie w celu przygotowania zawodowego.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych ma prawo uzyskać dofinansowanie kosztów ich kształcenia na warunkach określonych w art. 70b ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dofinansowanie jest udzielane na pisemny wniosek pracodawcy, a pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy.

Obecnie wartość dofinansowania przypadająca na jednego pracownika młodocianego zgodnie z art. 70b ust. 2 wspomnianej ustawy wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wartość dofinansowania stanowi przychód pracodawcy

Wartość udzielonego dofinansowania stanowi jednocześnie przychód podatnika, co zostało uregulowane na gruncie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  Dofinansowanie należy uznać za przychód opierając się na art. 14 ust. 2 pkt 2.

W odniesieniu do omawianego przypadku za datę powstania przychodu należy uznać dzień otrzymania dotacji (art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f.).

Jak ująć dofinansowanie w KPiR?

Co do zasady podatnicy, którzy prowadzą KPiR mają obowiązek opodatkować przychody pochodzące z dotacji na pokrycie kosztów kształcenia pracowników młodocianych według skali podatkowej (18%) albo podatkiem liniowym (19%), w zależności od stosowanej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

Przychody, o których mowa będą podlegać zewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 8 - “pozostałe przychody” - pod datą ich wpływu na rachunek bankowy.

Reasumując, wartość  młodocianych podlega opodatkowaniu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymana dotacja stanowi pozostały przychód podatnika, w związku z czym należy ją wykazać w kolumnie nr 8 KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów