Poradnik Przedsiębiorcy

Egzekucja z domeny internetowej - czy jest to możliwe?

Wiadomym jest, iż posiadanie własnej domeny internetowej bardzo często stwarza możliwość zarobienia naprawdę ogromnych kwot pieniężnych co niewątpliwie staje się istotnym składnikiem majątkowym osoby prowadzącej taką stronę. Czy w takim razie egzekucja z domeny internetowej jest dopuszczalna?

Egzekucja z domeny internetowej  a prawo do korzystania z  niej

Na mocy uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 109/07) jednoznacznie należy przyjąć, że utworzenie domeny (zarejestrowanie) jest równoznaczne z powstaniem prawa do wyłącznego korzystania z niej, przy czym prawo to należy rozumieć jako prawo majątkowe, zbywalne (w drodze cesji bądź wydzierżawienia) i możliwe jest pobieranie pożytków, wynikających ze zbycia owego prawa. Sąd Najwyższy stwierdził, że:

„ (...) prawny sens umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej sprowadza się do zarejestrowania i utrzymywania przez podmiot rejestrujący w światowym systemie oznaczeń domenowych ściśle określonej nazwy przypisanej zindywidualizowanemu podmiotowi (podmiotowi zarejestrowanemu). W znaczeniu prawnym powoduje to ten skutek, że podmiot zarejestrowany uzyskuje wyłączność w zakresie posługiwania się nową, zarejestrowaną domeną w sieci internetowej(...)”

 

Wzorując się na orzeczeniu Sądu powinniśmy przyjąć, że skoro prawo do domeny jest prawem majątkowym to zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego (szczególnie art. 909 i nast. k.c.), a tym samym niewątpliwie podlega egzekucji.

Egzekucja z domeny internetowej - procedura

Aby móc prowadzić egzekucję w takim przypadku, wierzyciel musi oczywiście posiadać tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi a ponadto musi złożyć wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z domeny internetowej. We wniosku takim wierzyciel powinien dokładnie wskazać adres strony (nazwę domeny), złożyć wniosek o zajęcie takiego prawa i jego sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Zajęcie takiego prawa następuje w momencie doręczenia zawiadomienia o zajęciu osobie, która z mocy zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem wobec dłużnika (a więc z chwilą zawiadomienia Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej ) Jeśli jednak owe zawiadomienie o zajęciu zostało doręczone wcześniej dłużnikowi skutki zajęcia wobec dłużnika powstają z chwilą doręczenia mu zawiadomienia o zajęciu. 

Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z uzyskanego dochodu, jeżeli prawo to przynosi dochód, albo ze sprzedaży prawa.