0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Egzekucja z domeny internetowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Domeny internetowe potrafią osiągnąć astronomiczne wartości, stając się w ten sposób istotnym składnikiem majątku osoby, której przysługują prawa z rejestracji. Czy możliwa jest egzekucja z domeny internetowej, a jeśli tak, to jak to zrobić?

Problematyka ta została poruszona w uchwale Sądu Najwyższego już w 2007 roku. Zgodnie z tą uchwałą prawny sens umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej sprowadza się do zarejestrowania i utrzymywania przez podmiot rejestrujący w światowym systemie oznaczeń domenowych ściśle określonej nazwy przypisanej zindywidualizowanemu podmiotowi (podmiotowi zarejestrowanemu). Oznacza to, iż podmiot, który został zarejestrowany, uzyskał wyłączność do posługiwania się nową, zarejestrowaną domeną w sieci internetowej  (sygn. akt III CZP 109/07).

Prawo do korzystania z domeny internetowej

Zgodnie z powyższym rejestracja domeny daje obecnie prawo do wyłącznego korzystania z niej. Prawo do domeny uznawane jest za prawo majątkowe, które można:

  • przenieść na inną osobę - w ramach umowy cesji praw do domeny;

  • wydzierżawić - czyli udostępnić osobie trzeciej w celu korzystania i pobierania pożytków, np. poprzez udostępnianie pod daną domeną strony internetowej, prowadzenie serwisu internetowego czy też sklepu internetowego.

Inne podejście do kwestii domeny internetowej jest ukazane w art. 909 i n k.p.c., zgodnie z którym prawo do domeny internetowej jest innym prawem majątkowym, w związku z czym podlega egzekucji na zasadach określonych w kodeksie. Natomiast w celu przeprowadzenia egzekucji z domeny internetowej przeciwko dłużnikowi, który jest uprawniony do tej domeny, konieczne jest złożenie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji z praw do domeny.

Istotne jest, by w składanym wniosku precyzyjnie wskazać domenę. Należy także złożyć wniosek o zajęcie tego prawa i jego sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.

Zajęcie prawa do domeny internetowej

Zajęcie prawa do domeny internetowej następuje z chwilą doręczenia zawiadomienia do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), czyli poinformowania osoby, która z mocy zajętego prawa jest obciążona obowiązkiem wobec dłużnika. Jeśli jednak zawiadomienie takie zostało doręczone dłużnikowi wcześniej, wówczas skutki zajęcia wobec dłużnika powstają jednocześnie z doręczeniem zawiadomienia o zajęciu.

Zaspokojenie wierzyciela z zajętego prawa następuje z dochodu, jeżeli prawo to przynosi dochód. Dochodem z domeny internetowej jest jej dzierżawa, jeśli pobierane jest wynagrodzenie za korzystanie z niej od osoby trzeciej. Innym rodzajem dochodu z domeny internetowej jest sprzedaż prawa do niej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów