0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Postępowanie uproszczone w Państwach Członkowskich UE są często bardzo zróżnicowane, a przez to dla wielu trudne do dochodzenia roszczeń. Powodowało to brak równości kontrahentów w ramach wspólnego rynku. W tym celu wprowadzono rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. Urz. UE 2007 L 199/1).

Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń - kiedy można skorzystać przed polskim sądem?

W każdej sprawie o charakterze transgranicznym, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 2000 Euro. Istnieje jednak zamknięty katalog roszczeń wyłączonych, do których należą:

 1. stanu cywilnego, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego osób fizycznych,

 2. praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz obowiązków alimentacyjnych,

 3. postępowań upadłościowych, postępowań związanych z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań układowych oraz innych podobnych postępowań,

 4. ubezpieczeń społecznych,

 5. sądownictwa polubownego,

 6. prawa pracy,

 7. najmu lub dzierżawy nieruchomości, z wyłączeniem powództw dotyczących roszczeń pieniężnych,

 8. naruszenia prywatności i dóbr osobistych, w tym zniesławienia.

Kiedy sprawa ma charakter transgraniczny?

Wtedy, gdy co najmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, którego sąd (trybunał) rozpoznaje sprawę. Chwilą istotną dla oceny transgranicznego charakteru sprawy jest data wpłynięcia formularza pozwu do właściwego sądu. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że rozporządzenie nie ma zastosowania w Danii.

W jaki sposób rozpocząć europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń?

Powód inicjuje postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, składając we właściwym sądzie formularz pozwu A, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia nr 861/2007. Stosowanie formularza jest obligatoryjne. Złożenie formularza może być dokonane bezpośrednio w sądzie, za pośrednictwem poczty lub innych środków komunikacji , które akceptowane są w danym państwie członkowskim.

Jaka jest opłata za europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń?

Opłata w sprawach drobnych roszczeń wynosi 100 zł i jest opłatą stałą.

Jak przebiega procedura sądowa w sprawach drobnych roszczeń?

 

Po złożeniu pozwu sąd wypełnia część I odpowiedzi na pozew (formularz C - formularz odpowiedzi stanowiący załącznik III do rozporządzenia nr 861/2007) i wraz z odpisem pozwu i załączników doręcza pozwanemu. Wysłanie powinno nastąpić w terminie 14 od wpłynięcia należycie wypełnionego formularza pozwu. Pozwany w terminie 30 dni od dnia doręczenia tych dokumentów na czas na przedłożenie odpowiedzi na pozew. Może to zrobić wypełniając część II formularza odpowiedzi C wraz z dołączeniem odpowiednich dokumentów uzupełniających. Aby złożyć odpowiedź na pozew, pozwany nie musi jednak korzystać z formularza odpowiedzi C; może ją złożyć w inny odpowiedni sposób, a więc np. w zwykłym piśmie procesowym. Odpis odpowiedzi na pozew w ciągu 14 dni od wpłynięcia do sądu jest wysyłana wraz z załączonymi do niej dokumentami do powoda. Pozwany może złożyć powództwo wzajemne; jest ono dopuszczalne, gdy opiera się na tej samej umowie lub na tym samym stanie faktycznym co powództwo główne. Co do zasady postępowanie jest niejawne.

Kiedy sąd wyda wyrok w sprawie drobnych roszczeń?

Jeżeli nie ma formalnych podstaw do zwrócenia pozwu, sąd może w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi na pozew wydać wyrok na podstawie wyników postępowania pisemnego lub:

 1. wezwać strony do przedstawienia w określonym dowolnie terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni, dalszych informacji dotyczących powództwa,

 2. przeprowadzić postępowanie dowodowe stosownie do art. 9 rozporządzenia nr 861/2007,

 3. wezwać strony na rozprawę, która powinna się odbyć w terminie 30 dni od dnia wezwania.

Wydanie wyroku następuje wtedy w terminie 30 dni od zamknięcia rozprawy lub otrzymania wszystkich informacji niezbędnych do wydania orzeczenia. Wyrok doręczany jest obu stronom. W razie nieotrzymania przez sąd odpowiedzi na pozew, sąd w terminie 30 dni wydaje wyrok na podstawie wyłącznie pozwu.

Czy istnieje możliwość zaskarżenia wyroku sądu w sprawach drobnych roszczeń?

To czy istnieje taka możliwość państwa członkowskie mogą dowolnie ukształtować. W polskiej procedurze cywilnej istnieje możliwość apelacji od wyroków w sprawach drobnych roszczeń (art. 5059 w zw. z art. 50527 kodeksu postępowania cywilnego).

Jak przebiega egzekucja wyroku w sprawach drobnych roszczeń?

Na tym etapie postępowania również są znaczne ułatwienia. Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń jest uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Na wniosek strony sąd państwa członkowskiego pochodzenia wydaje zaświadczenie dotyczące takiego orzeczenia, stosując do tego formularz D będący załącznikiem nr 4 do rozporządzenia nr 861/2007 w sprawie drobnych roszczeń.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów