Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura do paragonu - jak wykazać przychód?

Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu na żądanie kontrahenta w określonym ustawowo terminie. Jednoczesne zaksięgowanie łącznego raportu okresowego z kasy fiskalnej oraz faktury do paragonu powoduje podwojenie przychodu. Jak powinna zostać zaksięgowana faktura do paragonu, aby nie podwoić przychodu z działalności oraz nie zapłacić podwójnie podatku VAT należnego?

Kiedy podatnik ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej. Część podatników ma jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej na rzecz tej grupy osób ze względu na limit obrotów ze sprzedaży nieprzekraczający 20 000 zł lub wykonywania czynności podlegających zwolnieniu (wykaz tych czynności zawiera § 10.oraz § 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących). Natomiast regulacje dotyczące obowiązku wystawienia faktury do paragonu znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 106b ust. 3 wymienionej ustawy, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury na żądanie klienta, jeżeli zgłoszone zostało w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towary lub wykonano usługę bądź otrzymana całość lub część zapłaty. Podatnik ma również obowiązek dołączenia do faktury również oryginał paragonu.

Jak zaksięgować fakturę do paragonu aby nie podwoić przychodu?

Faktura do paragonu może zostać wystawiona na osobę prywatną (nieprowadzącą działalności) lub na firmę. Łączny raport okresowy z kasy fiskalnej księguje się w pełnej wartości, bez względu na rodzaj wystawianej faktury.

Czynny podatnik VAT ma obowiązek wykazania faktur dla firm w rejestrze VAT, który to zawierany jest w pliku JPK VAT. Oznacza to, że przychód ze sprzedaży na rzecz firm nie może zostać wykazany w zbiorczym dokumencie sprzedaży z kasy fiskalnej, tj. w łącznym raporcie okresowym. Zatem po zaksięgowaniu faktury na firmę, w celu uniknięcia wykazania podwójnego przychodu, podatnik wprowadza rejestr faktur do paragonu o wartości wystawionych faktur ze znakiem “-”. Faktury te wykazywane są w faktycznej dacie sprzedaży, dlatego pomniejszenie przychodu ewidencjonowanego za pomocą kasy fiskalnej należy pomniejszyć w okresie faktycznego wykonania usługi/dostawy towarów.

Jeżeli chodzi o sprzedaż na rzecz osoby prywatnej, nie ma konieczności wykazywania odrębnie faktur wystawionych dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wystarczy bowiem zaksięgować przychód poprzez łączny raport okresowy.

Faktura do paragonu w JPK

W JPK_VAT przychód z faktur do paragonu dla osób fizycznych może zostać ujęty wyłącznie w zbiorczym dokumencie sprzedaży z kasy fiskalnej, natomiast faktury ewidencjonowane sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą - nie. Faktury do paragonu dla firm muszą zostać wykazywane w odrębnym, samodzielnym wpisie w rejestrze VAT i  JPK_VAT. Zatem w jednolitym pliku kontrolnym wykazywane są faktury dla firm oraz zbiorczy przychód z kasy fiskalnej pomniejszony o przychód wynikający z wykazanych faktur, który księgowany jest w celu uniknięcia wykazania podwójnego przychodu.