0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż towaru na rzecz fundacji z UE – stawka WDT i wykazanie w VAT UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik z Polski może dokonywać sprzedaży nie tylko na rzecz innych przedsiębiorców czy też osób prywatnych z krajów UE. Nie jest bowiem wykluczona sprzedaż towaru na rzecz fundacji z UE. W związku z tym pojawia się pytanie, czy w takim przypadku należy rozpoznać WDT oraz czy należy taką sprzedaż ująć w informacji podsumowującej VAT UE.

Sprzedaż towaru na rzecz fundacji z UE - warunki uznania dostawy za WDT

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów jest jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Trzeba mieć na uwadze, że dla uznania danej transakcji za WDT muszą być spełnione warunki określone w art. 13 ustawy VAT. Przepis ten podaje, że przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Natomiast art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy VAT stanowi, że WDT rozpoznaje się pod warunkiem, iż nabywca towarów jest osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak wynika z ww. przepisu, WDT może wystąpić w sytuacji, gdy nabywcą towarów jest osoba prawna niebędąca podatnikiem. Takim przypadkiem będzie właśnie fundacja, która jest osobą prawną, jednakże z uwagi na fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej nie jest ona podatnikiem podatku VAT.

Jednocześnie WDT będzie miało miejsce tylko w przypadku, gdy fundacja jest zarejestrowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. posiada VAT UE.

Natomiast w sytuacji, gdy zagraniczna fundacja nie jest zidentyfikowana na potrzeby VAT UE – tj. nie posiada aktywnego numeru –- dokonana na jej rzecz sprzedaż będzie kwalifikowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość.

W myśl bowiem art. 2 pkt 22a ustawy VAT, mówiąc o wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

  1. podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  2. podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  3. podmiotem niebędącym podatnikiem.

Dostawa towarów na rzecz fundacji z innego kraju UE będzie kwalifikowana jako WDT, pod warunkiem że fundacja jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, czyli posiada numer VAT UE.

Sprzedaż towaru na rzecz fundacji z UE - stawka podatku WDT 

Kolejna istotna kwestia sprowadza się do ustalenia, czy w opisanym przypadku możliwe jest zastosowanie preferencyjnej tzn. zerowej stawki VAT. Jak wynika bowiem z art. 42 ust. 1 ustawy VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi;
  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  3. podatnik, składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

W rezultacie warunkiem zastosowania stawki 0% VAT jest m.in. otrzymanie od nabywcy aktualnego i ważnego numeru VAT UE nadanego w innym kraju członkowskim niż Polska.

Warunkami koniecznymi do skorzystania ze stawki 0% VAT przez dostawcę towaru przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jest faktyczna dostawa towaru na rzecz nabywcy wskazanego na fakturze stwierdzającej tę dostawę oraz posiadanie dokumentacji potwierdzającej jednoznacznie dostarczenie towaru do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

Dla możliwości opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy zerową stawką podatku VAT niezbędne jest, aby podatnik dokonał dostawy na rzecz konkretnego nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jeżeli fundacja wskaże taki numer, to podatnik z Polski może zastosować stawkę 0% VAT.

Natomiast brak wskazania takiego numeru dyskwalifikuje możliwość zastosowania stawki 0% VAT. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z WSTO (wewnątrzwspólnotową dostawą towarów na odległość), która zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1a ustawy jest opodatkowana w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Jednym z warunków zastosowania stawki 0% dla czynności WDT na rzecz fundacji z innego kraju UE jest, aby sprzedawca otrzymał od fundacji ważny i aktualny numer VAT UE.

Sprzedaż towaru na rzecz fundacji z UE a obowiązek składania informacji podsumowujących VAT UE

Na mocy art. 42 ust. 1a ustawy VAT zerowa stawka podatku, o której mowa, nie ma zastosowania, jeżeli:

  1. podatnik nie dopełnił obowiązku, w postaci składania informacji podsumowującej lub
  2. złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8

– chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Jak wynika z treści art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że obowiązek wykazywania w informacji podsumowującej dotyczy nie tylko transakcji na rzecz innych podatników, lecz także pojawia się w przypadku dostawy na rzecz osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.

Przykład 1.

Podatnik czynny VAT z Polski dokonał dostawy mebli na rzecz fundacji z Niemiec. Fundacja przekazała podatnikowi swój numer niemieckiego VAT poprzedzony kodem DE. Czy podatnik z Polski może zastosować zerową stawkę VAT?

Tak, jeżeli towar zostanie przetransportowany z Polski do Niemiec i podatnik złoży informację podsumowującą, to ma prawo do uznania transakcji za WDT i do zastosowania preferencyjnej tj. zerowej stawki VAT.

Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Sprzedaż towarów na rzecz fundacji z innego kraju UE wymaga wykazania transakcji w informacji podsumowującej VAT UE. Jest to również jeden z warunków zastosowania zerowej stawki VAT dla WDT w tym zakresie.

Z przedstawionych przepisów wynika, że dostawa towarów na rzecz zagranicznej osoby prawnej niebędącej podatnikiem nie wyklucza możliwości uznania transakcji za WDT i zastosowania 0% VAT dla takiej dostawy. Ważne jest jednak, aby zagraniczna fundacja była zidentyfikowana na potrzeby unijnych transakcji VAT UE.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów