Poradnik Przedsiębiorcy

Rolnik i działalność gospodarcza - ZUS czy KRUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ZUS to instytucja, do której odprowadzane są składki z ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych i chorobowych. Do ZUS-u odprowadzane są składki pobierane od pracowników, finansowane przez pracodawców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W polskim systemie ubezpieczeń społecznych występuje również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS. Do instytucji tej odprowadzane są składki osób pracujących w rolnictwie. Jednak co zrobić w sytuacji, gdy jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne i działalność gospodarczą? Gdzie wówczas należy odprowadzać składki na ubezpieczenie? Rolnik i działalność gospodarcza już nie musi być łamigłówką.

Rolnik a przedsiębiorca - czym się różnią?

Zgodnie z przepisami rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą na własny rachunek, zamieszkująca na terytorium Polski.  Za rolnika uważa się również osobę prowadzącą działalność rolniczą w ramach grupy producentów rolnych oraz taką, która posiadane grunty rolne przeznaczyła do zalesienia.

Przedsiębiorcą, zaś jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej.

Rolnik i działalność gospodarcza - kiedy może ubezpieczyć się w KRUS

Będąc rolnikiem i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą nie trzeba rezygnować z ubezpieczenia rolniczego KRUS przechodząc na ZUS. Podczas prowadzenia działalności można nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik, który rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS, jeśli:

  • podlegał ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez okres minimum 3 lat i nadal prowadzi gospodarstwo rolne lub w nim pracuje. Gospodarstwo to musi jednak obejmować obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego;

  • złoży w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

  • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

  • nie posiada ustalonego prawa do emerytury, renty lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

  • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona), nie przekracza kwoty granicznej.  W roku 2018 wysokość kwoty granicznej wynosi 3 376 zł.

Kiedy KRUS należy zamienić na ZUS?

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą w niektórych sytuacjach będzie musiał przejść z opłacania składek do KRUS na ZUS. Dzieje się tak, w sytuacji, gdy zostanie przekroczony limit podatku dochodowego od prowadzonej działalności. Wówczas konieczna będzie zamiana Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast chcąc pozostać na ubezpieczeniu w KRUS-ie będzie się to wiązało z rezygnacją z działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia KRUS są znacznie niższe niż ZUS. W związku z tym chcąc prowadzić działalność gospodarczą będąc jednocześnie rolnikiem odprowadzającym składki ubezpieczenia do KRUS należy pilnować wysokości osiąganych dochodów. Zatem pojęcia rolnik i działalność gospodarcza nie muszą oznaczać rezygnacji z wciąż atrakcyjniejszego ubezpieczenia w KRUS.