Poradnik Przedsiębiorcy

Brak NIP na fakturze - co zrobić?

Często w obrocie gospodarczym występują sytuacje, w których otrzymane faktury nie posiadają wszystkich wymaganych danych. Nie zawsze jednak drobny błąd wyklucza poprawność takiej faktury. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób należy postąpić jeżeli brak NIP na fakturze.

Definicja faktury na gruncie podatku od towarów i usług

W myśl przepisów ustawy o VAT, faktura stanowi dokument w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, który zawiera informacje wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Do niezbędnych elementów, które powinna zawierać faktura, należą:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

W związku z powyższymi regulacjami faktura zakupu powinna zawierać również informację o NIP nabywcy.

Brak NIP na fakturze - co dalej?

Jeżeli faktura nie będzie zawierała wszystkich obligatoryjnych elementów, to nie spełni swojej definicji określonej w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT. W związku z tym, brak NIP na fakturze, należy skorygować ponieważ organy podatkowe będą surowiej traktować takie uchybienia, w przypadku odliczenia podatku VAT z takiego dokumentu.

Inne przypadki, w których nie można odliczyć podatku VAT, ustawodawca wymienia w art. 88 ust. 3a Podatnik nie może skorzystać z odliczenia VAT w odniesieniu do błędów formalnych, którymi są:
- wystawienie faktury przez podmioty nieistniejące - przez podmioty niezarejestrowane jako płatnicy VAT;
- przypisanie na fakturze stawki podatku transakcji, która wg przepisów nie podlega opodatkowaniu albo jest z niego zwolniona;
- udokumentowanie zdarzenia gospodarczego, które w rzeczywistości nie doszło do skutku;
-wystawienie faktury przez nabywcę - w zakresie jaki to jest niezgodne z przepisami (w niektórych przypadkach prawodawca przewidział taką możliwość).

W sytuacji gdy wszystkie niezbędne dane nabywcy zostały zawarte na fakturze, a przeoczona została informacja o NIP, wówczas mamy do czynienia z wadą techniczną. W takim przypadku braku NIP na fakturze w przypadku faktury zakupowej można zasadniczo skorygować notą korygującą.

Można również zwrócić się do wystawcy faktury o sporządzenie nowego dokumentu (faktury), ewentualnie o wystawienie faktury korygującej dane formalne. Sporządzona w ten sposób korekta bez wątpienia da przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT.

Za pomocą noty korygującej nie jest możliwe skorygowanie faktury, która nie zwiera numeru NIP jeśli została wystawiona do paragonu bez NIP.

Jak wystawić notę korygującą w systemie wfirma.pl?

W celu wystawienia noty korygującej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę do której nota ma być wystawiona, następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » NOTĘ KORYGUJĄCĄ.

Brak NIP na fakturze

Więcej informacji na temat wystawiania noty korygującej znajduje się w artykule Nota korygująca - jak wystawić?