Poradnik Przedsiębiorcy

Brak NIP na fakturze - co zrobić?

Często w obrocie gospodarczym występują sytuacje, w których otrzymane faktury nie posiadają wszystkich wymaganych danych. Nie zawsze jednak drobny błąd wyklucza poprawność takiej faktury. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób należy postąpić jeżeli brak NIP na fakturze.

Definicja faktury na gruncie podatku od towarów i usług

W myśl przepisów ustawy o VAT, faktura stanowi dokument w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, który zawiera informacje wymagane ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie.

Do niezbędnych elementów, które powinna zawierać faktura, należą:

 • data wystawienia;
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkową netto);
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwota należności ogółem.

W związku z powyższymi regulacjami faktura zakupu powinna zawierać również informację o NIP nabywcy.

Brak NIP na fakturze - co dalej?

Jeżeli faktura nie będzie zawierała wszystkich obligatoryjnych elementów, to nie spełni swojej definicji określonej w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT. W związku z tym, brak NIP na fakturze, należy skorygować ponieważ organy podatkowe będą surowiej traktować takie uchybienia, w przypadku odliczenia podatku VAT z takiego dokumentu.

Inne przypadki, w których nie można odliczyć podatku VAT, ustawodawca wymienia w art. 88 ust. 3a Podatnik nie może skorzystać z odliczenia VAT w odniesieniu do błędów formalnych, którymi są:
- wystawienie faktury przez podmioty nieistniejące - przez podmioty niezarejestrowane jako płatnicy VAT;
- przypisanie na fakturze stawki podatku transakcji, która wg przepisów nie podlega opodatkowaniu albo jest z niego zwolniona;
- udokumentowanie zdarzenia gospodarczego, które w rzeczywistości nie doszło do skutku;
-wystawienie faktury przez nabywcę - w zakresie jaki to jest niezgodne z przepisami (w niektórych przypadkach prawodawca przewidział taką możliwość).

W sytuacji gdy wszystkie niezbędne dane nabywcy zostały zawarte na fakturze, a przeoczona została informacja o NIP, wówczas mamy do czynienia z wadą techniczną. W takim przypadku braku NIP na fakturze w przypadku faktury zakupowej można zasadniczo skorygować notą korygującą.

Można również zwrócić się do wystawcy faktury o sporządzenie nowego dokumentu (faktury), ewentualnie o wystawienie faktury korygującej dane formalne. Sporządzona w ten sposób korekta bez wątpienia da przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT.

Jak wystawić notę korygującą w systemie wfirma.pl?

W celu wystawienia noty korygującej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę do której nota ma być wystawiona, następnie z górnego menu wybrać opcję WYSTAW » NOTĘ KORYGUJĄCĄ.

Brak NIP na fakturze - jak postąpić?

Więcej informacji na temat wystawiania noty korygującej znajduje się w artykule Nota korygująca - jak wystawić?