0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie skutki podatkowe wywołuje darowizna środka trwałego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nieprzydatny już w firmie środek trwały można sprzedać lub zlikwidować. Dopuszczalne jest również przekazanie go w darowiźnie. Zanim jednak przedsiębiorca zdecyduje się na taki krok, warto dowiedzieć się, jakie skutki będzie miała darowizna środka trwałego w kwestii podatkowej.

Darowizna środka trwałego w podatku dochodowym

Darowizna środka trwałego będzie neutralna dla podatku dochodowego przedsiębiorcy. Darowizna nie powoduje bowiem przychodu po stronie darczyńcy, jako że jest ona przekazaniem nieodpłatnym - w przeciwieństwie do np. sprzedaży środka trwałego. Dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia również fakt, czy przekazanie ma miejsce w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też po jej zakończeniu.

Otrzymanie darowizny nie będzie skutkowało również obowiązkiem w ramach podatku dochodowego u obdarowanego, gdyż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 UPDOF). 

Podatek od spadków i darowizn

Obowiązek podatkowy na gruncie podatku od spadków i darowizn będzie ciążył zawsze tylko na obdarowanym, czyli nabywcy rzeczy. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku należy zapłacić podatek. Ustawa przewiduje zwolnienie od podatku dla osób z I grupy podatkowej, czyli: małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, pod warunkiem, iż w odpowiednim terminie dokonają zgłoszenia faktu otrzymania darowizny. Jeśli jednak wartość darowizny nie przekracza określonego ustawowo limitu, obdarowani z pierwszej grupy podatkowej nie muszą zgłaszać faktu otrzymania darowizny.

Darowizna w świetle podatku VAT

Przedsiębiorca, który chce przekazać w darowiźnie osobie trzeciej składniki majątku przedsiębiorstwa, powinien mieć na uwadze konieczność opodatkowania takiego zdarzenia podatkiem od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlega również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem w przypadku darowizny przedmiotów, co do których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w części bądź w całości, konieczne jest ich opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Natomiast w sytuacji, gdy przy nabyciu danego składnika przedsiębiorcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekazanie tego składnika w darowiźnie nie będzie podlegało opodatkowaniu.

Wyjątkiem w tej kwestii jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o czym mowa w art. 6 ustawy o VAT. W takim bowiem przypadku nie mają zastosowania przepisy ustawy o VAT, zatem czynność ta nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Amortyzacja składnika majątku przekazanego w darowiźnie

Darowizna środka trwałego wiąże się z zaprzestaniem dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Darczyńca przekazujący w darowiźnie środek trwały, odpisów amortyzacyjnych dokonuje do końca miesiąca, w którym dokonał nieodpłatnego przekazania na podstawie umowy darowizny. Pozostała, niezamortyzowana część nie będzie mogła natomiast stanowić kosztów uzyskania przychodów i nie powinna zostać ujęta w kosztach.

W przypadku obdarowanego - jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to przysługuje mu prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny środka trwałego i zaliczania ich do kosztów podatkowych. Odpisów tych należy dokonywać od właściwie ustalonej wartości początkowej, będącej podstawą do naliczania odpisów.

Wartość początkowa środka trwałego z darowizny

Wartość początkową środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny należy ustalić zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 UPDOF, czyli w wartości rynkowej z dnia nabycia. Za dzień nabycia w tym przypadku uważa się dzień otrzymania darowizny. W przypadku gdy umowa darowizny określa niższą wartość składnika majątku, niż ta wynikająca z wyceny rynkowej, wówczas za wartość początkową należy przyjąć niższą kwotę.

Jak więc widać, co do zasady darowizna nie wywołuje zbyt dużych obowiązków podatkowych, zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego. Warto jednak pamiętać nawet o tych niewielkich obowiązkach, aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje karno-skarbowe.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów