Poradnik Przedsiębiorcy

JPK MAG struktura - wszystko co warto wiedzieć

Od 1 lipca 2018 roku pozostałe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, a mianowicie JPK MAG, JPK FA, JPK WB, JPK KR, JPK PKPIR oraz JPK EWP każdy przedsiębiorca ma obowiązek złożyć na żądanie organu podatkowego. Jednakże nie wszystkie struktury JPK obowiązują każdego przedsiębiorcę. W poniższym artykule analizujemy, kogo dotyczy Jednolity Plik Kontrolny dotyczący gospodarki magazynowej oraz przedstawiamy, jak wygląda JPK MAG struktura.

JPK MAG struktura - czym jest i kto musi go sporządzać?

Jednolity Plik Kontrolny dla magazynu, zwany w skrócie JPK MAG, zawiera dane dotyczące prowadzonej gospodarki magazynowej. Jednakże aby przedsiębiorcy nie przekazywali nadmiaru danych dotyczących gospodarki magazynowej, ustawodawca wskazał cztery typy przemieszczeń magazynowych, które podlegają raportowaniu:

 • przyjęcia zewnętrzne (PZ),

 • wydania zewnętrzne (WZ),

 • przesunięcia międzymagazynowe (MM),

 • rozchód wewnętrzny (RW).

Przy czym należy pamiętać, że tylko nieliczni przedsiębiorcy zobowiązani są do tworzenia tego pliku. Do grona przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do sporządzania JPK MAG na żądanie US, należą podatnicy, którzy prowadzą przynajmniej jeden magazyn i obsługują go za pomocą programu komputerowego, np. systemu księgowego obsługującego dodatkowo magazyn czy nawet MS Excel.

Ważne!

Obowiązek prowadzenia gospodarki magazynowej wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, która stanowi podstawę prawną dla spółek osobowych oraz kapitałowych. W związku z tym dotyczy podmiotów prowadzących pełne księgi, a nie mikroprzedsiębiorców prowadzących księgowość uproszczoną. Niemniej nie oznacza to, że nie mogą oni prowadzić magazynu - decyzja w tym zakresie należy do mikroprzedsiębiorcy. Jeżeli jednak mikroprzedsiębiorca dobrowolnie prowadzi gospodarkę magazynową w formie elektronicznej, ma obowiązek sporządzania JPK MAG.

Co do zasady mikroprzedsiębiorców nie dotyczy struktura JPK MAG, nie mają oni bowiem obowiązku prowadzenia gospodarki magazynowej. Dodatkowo sam Dyrektor Przemysław Krawczyk w wywiadzie “Ministerstwo ułatwi podatnikom przygotowanie JPK FA” z 29 maja 2018 roku w odpowiedzi na pytanie: Czy JPK MAG będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców? przyznał, że:
W zasadzie tak. Tę strukturę będą musiały generować jedynie podmioty prowadzące księgi rachunkowe. Są to duże firmy, które nie mają problemów z oprogramowaniem. Dostarczenie darmowej aplikacji magazynowej dla nich jest więc nieuzasadnione merytorycznie. Nikt by z niej nie korzystał.

JPK MAG struktura

Jak zostało wspomniane w poprzednim akapicie, JPK MAG dotyczy czterech dokumentów magazynowych: PZ, WZ, MM, RW, które w strukturze JPK MAG są jej elementami merytorycznymi. Co ważne, JPK MAG generowany jest w walucie polskiej. Jeśli występują w danym okresie dokumenty w walucie obcej, wówczas dla celów prawidłowości pliku niezbędne jest ich przeliczenie na walutę krajową.

Analizując JPK MAG - struktura poszczególnych dokumentów prezentuje się następująco:

Wartość PZ to następujące dane:

 • numer dokumentu PZ,

 • data dokumentu PZ,

 • wartość ogólna dokumentu PZ,

 • data otrzymania towaru/materiału,

 • dostawca towaru/materiału,

 • numer faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału,

 • data faktury lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału.

Wartość WZ to następujące dane:

 • numer dokumentu WZ,

 • data dokumentu WZ,

 • wartość dokumentu WZ,

 • data wydania towaru/materiału,

 • odbiorca towaru/materiału,

 • numer faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału,

 • data faktury lub specyfikacji dotyczącej wydanego towaru/materiału.

Wartość MM to następujące dane:

 • numer dokumentu MM,

 • data dokumentu MM,

 • wartość dokumentu MM

 • data wydania towaru/materiału,

 • miejsce wydania towaru/materiału,

 • miejsce przeznaczenia towaru/materiału.

Wartość RW to następujące dane:

 • numer dokumentu RW,

 • data dokumentu RW,

 • wartość dokumentu RW

 • data wydania towaru/materiału,

 • miejsce wydania towaru/materiału,

 • miejsce przeznaczenia towaru/materiału.

Ważne!

W JPK MAG tzw. “wiersz” obrazuje szczegółowe pozycje dowodów doprecyzowujące, jakiego towaru dokładnie dotyczy, a mianowicie:

 • kod towaru,

 • nazwę towaru,

 • ilość,

 • jednostkę miary,

 • cenę jednostkową,

 • wartość pozycji.

Kilka magazynów a JPK MAG

Przedsiębiorca, który prowadzi w ramach działalności kilka magazynów i wykonuje to w wersji elektronicznej, zobowiązany jest do wygenerowania na żądanie US dla każdego z nich osobnego pliku JPK MAG. Powyższe postępowania zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w “Odpowiedzi na pytania dot. JPK cz. 2”:

W nagłówku dokumentu znajduje się pojedyncze pole definiujące Magazyn. W przypadku, jeżeli kontrola dotyczyć będzie kilku magazynów, to czy należy dla każdego z nich wygenerować osobny plik JPK MAG?

Odpowiedź brzmiała jednoznacznie: Tak.

Warto podkreślić, że na podstawie przesłanego JPK MAG urząd skarbowy będzie mógł określić prawidłowość zastosowanej metody wyceny zapasów.

W jaki sposób przekazać JPK Magazyn?

W związku z nowymi regulacjami prawnymi, a dokładnie art. 193a ust. 1 Ordynacji podatkowej, pozostałe struktury Jednolitych Plików Kontrolnych za okres wskazany przez urząd należy przekazywać na żądanie organów podatkowych. Co do zasady żądanie przedstawienia plików następuje w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Przekazania jednolitych plików kontrolnych można dokonać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, np. dysku wymiennym, pendrivie, płycie DVD czy innym nośniku danych, który spełni wymóg wskazany w art. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Art. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane:

ust. 1. Informatyczne nośniki danych, na których księgi mogą być zapisane i przekazywane, są:

1) oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;

2) przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;

3) dostosowane do przechowywania w temperaturze 18-22°C przy wilgotności względnej 40-50%.

ust. 2. Informatyczne nośniki danych, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Jak wygenerować JPK MAG w systemie wFirma.pl?

Wygenerowanie JPK MAG w systemie wFirma.pl możliwe jest jedynie w pakiecie z rozbudowanym magazynem i odbywa się z zakładki: MAGAZYN » DOKUMENTY. U dołu tabeli wybieramy okres, za który chcemy wygenerować plik i korzystamy z funkcji POBIERZ JPK MAG.

JPK struktura kogo obowiązuje obowiązek?

JPK MAG struktura wówczas zostanie pobrana w schemacie XML na dysk komputera.