0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy kasa fiskalna dla cateringu dietetycznego jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy świadczeniu usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady występuje obowiązek ewidencji sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej. Nie dotyczy on jednak wszystkich przedsiębiorców, bowiem część z nich ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Czy zwolnienie z kasy fiskalnej obejmuje również działalność w zakresie cateringu dietetycznego? Sprawdźmy, czy kasa fiskalna dla cateringu dietetycznego jest obowiązkowa!

Czym są usługi cateringowe?

Działalność cateringowa klasyfikowana jest kodem PKWiU 56.21 – „Usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne”. Działalność w tym zakresie polega na świadczeniu usług gastronomicznych na wynos, w zakresie których zamówione posiłki wystawiane są podczas organizacji różnego rodzaju wydarzeń (imprezy okolicznościowe, wydarzenia kulturalne, imprezy firmowe itp.). Usługi te zapewniają również dostarczenie gotowych posiłków dla osób prywatnych, żłobków, placówek oświaty, a także miejsc pracy.

Kto ma obowiązek ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej?

Zgodnie z ogólną zasadą do ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych zobowiązani są przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów bądź świadczenia usług na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych. Od tej zasady są jednak wyłączenia w postaci zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej – tj. zwolnienie przedmiotowe oraz zwolnienie podmiotowe.

Zakres zwolnienia przedmiotowego wskazuje § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W jego brzmieniu zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej są przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli 20 000 zł obrotu ze sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności lub rolników ryczałtowych.

Warto jednak mieć na uwadze, że pełna kwota limitu nie obowiązuje przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem kasy w trakcie trwania roku podatkowego. W tym przypadku są oni zobligowani ustalić limit zwolnienia następująco: kwota limitu 20 000 zł x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym), przy czym obowiązuje on wyłącznie w tym roku, w którym przedsiębiorca rozpoczął ewidencję sprzedaży za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Z kolei zwolnienie podmiotowe obejmuje przedsiębiorców, którzy w ramach działalności realizują czynności wymienione jako zwolnione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących bez względu na wysokość uzyskanego obrotu ze sprzedaży.

Do najczęstszych czynności, w zakresie których nie występuje obowiązek posiadania kasy fiskalnej, zalicza się:

  • dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres);
  • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Warto jednak mieć na uwadze, że wspomniane rozporządzenie wskazuje w § 4 czynności bezwzględnie wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych, w brzmieniu którego zwolnienie z kasy fiskalnej nie jest możliwe w przypadku świadczenia usług gastronomicznych świadczonych przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.

Czy kasa fiskalna dla cateringu dietetycznego jest obowiązkowa?

Jak wskazano w poprzednim akapicie, rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w § 4 pkt 2 lit. i wyklucza prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30) wyłącznie:

  • świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  • usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering).

Powyższe oznacza, że kasa fiskalna dla cateringu dietetycznego jest obowiązkowa od pierwszej dokonanej sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Warto jednak wspomnieć, że zwolnienie z kasy fiskalnej będzie przysługiwać, jeśli usługi gastronomiczne lub cateringowe świadczone są na pokładach samolotów lub w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT, czyli takich jak: placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83 (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze), które udostępniane są wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

W przypadku usług w zakresie cateringu dietetycznego zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie przedłużenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przedsiębiorcy zobligowani są posiadać kasę fiskalną online.

Stanowisko to potwierdza Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji z 20 stycznia 2022 roku, sygn. 0114-KDIP1–3.4012.690.2021.2.AMA: „[...] Odnosząc przedstawiony opis sprawy do powyższych przepisów i definicji, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni prowadzi placówkę gastronomiczną, rozumianą jako zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, obsługujący określone grupy konsumentów, w której to placówce świadczy usługi związane z wyżywieniem, oferując dietetyczne posiłki przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, które wymagają odpowiedniego przygotowania zgodnie z dobraną do klienta dietą i dostarczając je do miejsc wskazanych przez zamawiających. Stwierdzić zatem należy, że Wnioskodawczyni świadczy usługi, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, tj. usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarną placówkę gastronomiczną, w tym również sezonowo.

W konsekwencji, stosownie do zapisu art. 145b ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 roku, Wnioskodawczyni została obligatoryjnie zobowiązana od 1 stycznia 2021 roku do wymiany dotychczas stosowanej kasy rejestrującej na kasę rejestrującą online i prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy online, tj. kasy umożliwiającej połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, z uwzględnieniem przepisu art. 145b ust. 2 ustawy”.

Księgowanie raportu z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie cateringu dietetycznego dokonujący ewidencji przy zastosowaniu kasy fiskalnej przychód wykazuje na podstawie łącznego okresowego raportu z kasy fiskalnej:

  • dobowego – wykazując przychód za dany dzień, w którym został uzyskany
  • lub miesięcznego – wykazując przychód w dacie ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy sprzedaż.

W celu zaksięgowania raportu z kasy w systemie wFirma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. Zaznaczając opcję BRAK KONTRAHENTA, wprowadza się dane z raportu.

Księgowanie raportu z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

W przypadku czynnych podatników VAT trzeba w zakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

Księgowanie raportu z kasy fiskalnej w systemie wFirma.pl

Przychód zostanie wykazany w kolumnie 7. KPiR Sprzedaż towarów i usług/ Ewidencji przychodów, a należny podatek VAT (w przypadku czynnych podatników VAT) w rejestrze VAT sprzedaży. Dodatkowo w strukturze JPK transakcja zostanie oznaczona symbolem RO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów