0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla usług telekomunikacyjnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 roku kasa fiskalna staje się coraz bardziej powszechna. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla usług telekomunikacyjnych jest obowiązkowa.

Kasa fiskalna dla usług telekomunikacyjnych

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Jednak od powyższego zapisu istnieją wyjątki. Jednym z nich jest świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (pozycja 22 załącznika) obejmującej czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wyszczególniono bez względu na symbol PKWiU usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT. Zgodnie z nim poprzez usługi telekomunikacyjne rozumie się usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 282/2011".

Co więcej, zgodnie z art. 6a rozporządzenia usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE obejmują w szczególności następujące usługi:

  • telefonii stacjonarnej i komórkowej służące do przesyłania i przełączania komunikacji głosowej, danych i obrazu, łącznie z usługami telefonicznymi obejmującymi element obrazu, nazywane inaczej usługami wideotelefonicznymi;

  • telefoniczne świadczone przez internet, łącznie z usługami telefonii internetowej (VoIP);

  • poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, przekazywanie połączenia, identyfikacja dzwoniącego, telekonferencja i inne usługi obsługiwania połączeń;

  • przywoływania;

  • “audiotekst”;

  • faks, telegraf i teleks;

  • dostęp do internetu i stron World Wide Web;

  • prywatne połączenia sieciowe oddające łącza telekomunikacyjne do wyłącznego użytku usługobiorcy.

Ważne!

Usługi telekomunikacyjne w rozumieniu art. 24 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE nie obejmują następujących usług:

  • świadczonych drogą elektroniczną,

  • nadawczych radiowych i telewizyjnych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca świadczy usługi dostępu do internetu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy kasa fiskalna jest obowiązkowa do prowadzenia ewidencji sprzedaży?

Usługi wykonywane przez przedsiębiorcę mieszczą się w ramach usług telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy o VAT, co oznacza, że przedsiębiorca nie musi ewidencjonować sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy. Należy również zaznaczyć, że jest to zwolnienie przedmiotowe obowiązujące do końca 2017 roku.

Stanowisko, że świadczenie usług dostępu do internetu jest czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej, sygn. IBPP3/4512-970/15/UH, z 11 kwietnia 2016 roku.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych przez dostarczanie usługi dostępu do internetu oraz wyposażaniu klientów w urządzenia niezbędne do odbioru sygnału internetowego, czyli antena, uchwyt antenowy, kable, zasilacze itd. które wchodzą w skład opłaty aktywacyjnej/instalacyjnej. Zdaniem organu podatkowego (...)świadczone przez Wnioskodawcę odpłatne usługi telekomunikacyjne przez dostarczenie usług dostępu do internetu, stanowią czynność podstawową zwolnioną z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast sprzedaż routera (rzadziej wzmacniacza) stanowi czynność pomocniczą, ponieważ jak wskazuje Wnioskodawca urządzenia te są niezbędne do stworzenia sieci WIFI w domu. Skoro routery (wzmacniacze) niezbędne do zainstalowania sieci internetowej są towarami, których działanie umożliwia dostęp do sygnału internetowego, umożliwiając świadczenie przez Wnioskodawcę usług telekomunikacyjnych, należy stwierdzić, że usługa internetowa stanowi podstawowy składnik kompleksowego świadczenia. Zatem mamy do czynienia z jedną usługą kompleksową, gdzie dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Co więcej, (...) skoro Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, to może nadal dokumentować powyższe czynności za pomocą faktur bez konieczności wystawiania paragonów z kasy fiskalnej (...).

Ważne!

Jeśli przedmiot sprzedaży stanowi jedna kompleksowa usługa, to na fakturze nie może ona zostać wyodrębniona w kilku osobnych pozycjach!

Reasumując, kasa fiskalna dla przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących nie jest obowiązkowa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów