0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla mechanika - czy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych zasadniczo powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Część podatników może skorzystać ze zwolnienia z kasy, a część jest definitywnie zobowiązana do jej stosowania. Sprawdź, czy kasa fiskalna dla mechanika jest obowiązkowa.

Kasa fiskalna dla mechanika – czy jest obowiązkowa?

Przed weryfikacją, czy mechanik może skorzystać z kasy (ze względu na formę płatności, kwotę obrotu lub też rodzaj sprzedaży), w pierwszej kolejności konieczne jest sprawdzenie, czy tego rodzaju podatnik jest bezwzględnie zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej. Prowadzenie warsztatu samochodowego często wiąże się również z dostawą części związanych z użytkowaniem pojazdu, dlatego też pod uwagę należy wziąć zarówno dostawy towarów, jak i świadczenie usług. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze zwolnienia z kasy nie może skorzystać podatnik:

 • dokonujący dostawy:

  • części do silników (PKWiU 28.11.4);

  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1);

  • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1);

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0);

  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3);

  • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU;

 • świadczący usługi:

  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania);

  • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kasa fiskalna dla mechanika jest obowiązkowa. Dlatego też sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych wymieniona powyżej musi zostać udokumentowana paragonem fiskalnym.

Kasa fiskalna online dla mechanika

Od 1 stycznia 2020 roku nie każdy podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych ma możliwość ewidencji takiej sprzedaży na kasie z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, ponieważ od tej daty część przedsiębiorców zobowiązana jest do nabycia kasy fiskalnej online. Pierwszą grupą zobowiązaną do nabycia kasy fiskalnej online od 2020 roku są podatnicy z branży motoryzacyjnych oraz stacje paliw. Mowa tu o podatnikach, którzy:

 • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie
 • wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • dokonują sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Kasa fiskalna dla mechanika – ulga na zakup

W momencie gdy podatnik jest już zobowiązany do nabycia kasy fiskalnej, warto uwzględnić ulgę na jej zakup. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przedsiębiorcy, u których:

 • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a;

 • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas, o których mowa w art. 145a ust. 1, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mogą skorzystać z odliczenia od podatku VAT należnego kosztu zakupu kasy fiskalnej online, w wysokości 90% jej ceny, jednak nie więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota do odliczenia jest wyższa niż kwota podatku VAT należnego, podatnicy ci mogą wnioskować o zwrot różnicy na rachunek bankowy lub przenieść daną wartość na kolejne okresy rozliczeniowe – pod warunkiem że zakup kasy miał miejsce przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Ulga na zakup dotyczy wyłącznie kas fiskalnych online.
Aby skorzystać z powyższej ulgi, podatnicy zobowiązani są do spełnienia paru dodatkowych warunków, a mianowicie mają obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, oraz posiadania faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej i potwierdzenia jej płatności.

Sprzedaż na kasie u mechanika a JPK_V7

Od rozliczenia za październik 2020 roku włącznie czynni podatnicy VAT składają JPK_V7, ponieważ od tego okresu nastąpiła likwidacja deklaracji VAT oraz JPK VAT. W strukturze tej nie należy wykazywać odrębnie paragonów fiskalnych, bowiem przychód zaewidencjonowany na kasie fiskalnej należy wykazywać na podstawie raportów fiskalnych z kasy wraz z oznaczeniem „RO”. Zapisy w JPK_V7 odnoszące się do sprzedaży na kasie mogą być dokonywane na podstawie raportów dobowych lub miesięcznych.

Kasa fiskalna dla mechanika – rozliczenie w wFirma.pl

Jak uwzględnić ulgę na zakup kasy?

Odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej w wFirma.pl możliwe jest podczas generowania pliku JPK_V7 przez zakładkę START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY » DODAJ » JPK VAT.

Kasa fiskalna dla mechanika a JPK VAT

W kolejnym kroku wartość ulgi należy wprowadzić ręcznie w pkt. 27 w pozycji 49. pliku JPK_V7. Wprowadzona kwota nie może być większa niż ta znajdująca się w pozycji 51. (kwota do zapłaty).

Kasa fiskalna dla mechanika a JPK V7M

Księgowanie przychodu z kasy

W celu zaksięgowania raportów fiskalnych w wFirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ. W części dotyczącej nabywcy zaznacza się opcję BRAK KONTRAHENTA oraz uzupełnia odpowiednie wartości zgodnie z raportem, na podstawie którego dokonywany jest zapis. Następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 należy wybrać opcję RO.

Kasa fiskalna dla mechanika sprzedaż na kasie

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów