0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracja VAT - jakich obowiązków należy przestrzegać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązkiem przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT jest składanie do właściwego urzędu skarbowego w ustawowo określonych terminach odpowiednich deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Co ważne - zeznania te składa się każdorazowo, bez względu na to, czy w danym okresie podatnik wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu. W jakim terminie deklaracja VAT powinna być złożona? Czy grożą konsekwencje za niezłożenie deklaracji VAT w terminie? Sprawdźmy!

Deklaracja VAT - sposoby rozliczenia

Przedsiębiorca może wybrać jeden z dwóch dostępnych sposobów rozliczania się z VAT:

  • rozliczanie miesięczne - wówczas odpowiednia jest deklaracja VAT-7 składana do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy,

  • rozliczanie kwartalne - w takim wypadku właściwa jest deklaracja VAT-7K składana do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego deklaracja dotyczy.

Jeżeli termin złożenia deklaracji przypada w sobotę, niedzielę lub święto wówczas podlega on przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Jak zostało wspomniane wcześniej, przedsiębiorca musi złożyć odpowiednią deklarację VAT do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, nawet jeżeli nie wykonał w tym okresie żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT (tzw. deklaracja “zerowa”). Od zasady tej nie ma żadnych wyjątków.

 

Uwaga!

Obowiązek składania deklaracji VAT, co do zasady nie dotyczy przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą oraz podmiotów zwolnionych z VAT.

Niezłożenie deklaracji VAT w terminie

Pilnowanie terminów dotyczących deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K) jest niezwykle ważne, ponieważ za jej niezłożenie przedsiębiorcy grożą dotkliwe sankcje karne. Niewywiązanie się z tego obowiązku w terminie może być uznane za wykroczenie skarbowe. Wówczas, w zależności od oceny tego czynu zabronionego, dokonywanej przez właściwy urząd skarbowy, przedsiębiorca może zostać ukarany karą grzywny od 200 zł do 4 000 zł. Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem wynosi od 200 zł do 40.000 zł

Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie złoży właściwej deklaracji (nawet po terminie) i czyn ten wyjdzie na jaw w trakcie kontroli skarbowej, wówczas organ skarbowy ma prawo orzec, iż podatnik dopuścił się przestępstwa karnego skarbowego. Limit uszczuplenia podatkowego, który przesądza, czy dany czyn jest przestępstwem wynosi 10 000 zł (5-krotność minimalnego wynagrodzenia). W tej sytuacji przewidziane zostały trzy rodzaje kary:

  • pozbawienia wolności,
  • ograniczenia wolności
  • kara grzywny.

W 2017 roku, ostatnia z nich wynosi od 666,60 zł do 19 198 080 zł.

Ponadto, za każdy dzień zwłoki w złożeniu deklaracji na podatnika nakładany jest obowiązek zapłaty odsetek. Zgodnie z art. 56. § 1 Ordynacji podatkowej podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalonej zgodnie z przepisami NBP (obecnie wynosi 8%). Stosowana jest również obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50%, w przypadku łącznego spełnienia warunków:

  1. złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji,
  2. zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Należy jednak pamiętać, iż jeżeli wartość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł nie nakłada się na przedsiębiorcę obowiązku ich płacenia.

Jak uniknąć negatywnych konsekwencji w przypadku niezłożenia deklaracji? Jednym ze sposobów jest możliwość skorzystania z wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w przypadku którego istnieje gwarancja, że podatnik nie zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Karnego. Innym rozwiązaniem, dostępnym w sytuacji, gdy zaniedbanie jeszcze nie wyszło na jaw, jest złożenie tzw."czynnego żalu".

 

Ważne!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku deklaracje VAT w przypadku określonych rodzajów działalności mogą być składane wyłącznie elektronicznie. Więcej na ten temat w artykule: Tylko wysyłka elektroniczna deklaracji VAT od 2017 roku!

Deklaracja VAT generowana w systemie wfirma.pl

Jak wygenerować deklarację VAT-7 (VAT-7K) w wfirma.pl? Po pierwsze, przed wygenerowaniem pierwszej deklaracji konieczne jest wybranie odpowiedniego trybu rozliczania. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT zaznaczając okienko PŁATNIK VAT oraz wybierając okresy za jakie będą składne deklaracje VAT.

deklaracja vat-7

W celu wygenerowania deklaracji VAT należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ i teraz w zależności od informacji wprowadzonych w zakładce USTAWIENIA pojawi się opcja: Deklaracja VAT 7 lub Deklaracja VAT 7K.

deklaracja vat-7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów