0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca w niedziele i nadgodziny przy umowie zlecenia - czy to możliwe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Praca w niedziele i nadgodziny stanowi wyjątek od ogólnej zasady pracy w przeciętnym tygodniu od poniedziałku do piątku. Kodeks pracy zawiera konkretne zasady regulujące ponadwymiarową pracę  – czy możemy je jednak stosować przy umowach zlecenia?

Umowa zlecenia a umowa o pracę - podstawowe różnice

Podstawową różnicą pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia jest to, że pierwsza tworzy stosunek pracy, druga zaś wyłącznie stosunek cywilnoprawny. Powoduje to konieczność stosowania odmiennych przepisów – w ramach pierwszych kontraktów będą to przepisy prawa pracy (na czele z Kodeksem pracy), w przypadku drugich przepisy prawa cywilnego (na czele z Kodeksem cywilnym).

Z umowy o pracę wynika szereg uprawnień pracowniczych, m.in. prawo do corocznego odpłatnego urlopu wypoczynkowego, limitowana dobowo liczba godzin pracy, uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przy jakiejkolwiek umowie cywilnoprawnej, a więc także przy umowie zlecenia, nie mamy tego typu rozwiązań, chyba że zgodzą się na nie obie strony zobowiązania. Umowa zlecenia to także ograniczony zakres obowiązków wynikających ze stosunku pracy. W praktyce jej zawarcie oznacza szerszą swobodę dla każdej ze stron.

O tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z umową o pracę, czy też umową zlecenia, nie decyduje tytuł kontraktu, lecz jego treść. Możliwe jest zatem, że umowa zostanie nazwana zleceniem, a mimo tego jest w rzeczywistości umową o pracę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ze stosunkiem pracy mamy do czynienia, gdy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Praca w niedziele i nadgodziny przy umowie zlecenia

Umowa zlecenia należy do kategorii umów starannego działania, co oznacza, że wykonawca zobowiązuje się na jej podstawie do wykonania określonych czynności. To, w jakim czasie i kiedy dokładnie je zrealizuje, zależy od postanowień zawartego kontraktu. Umowa zlecenia może przewidywać pracę w niedziele i święta, może też dawać pełną swobodę zleceniobiorcy co do terminu wykonywania zleconych czynności, przy założeniu jednak, że strony określą w niej czas trwania całego zobowiązania. Praca w niedziele i nadgodziny w ramach jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej nie są zakazane, nie obowiązują bowiem w tym zakresie reguły stosowane w prawie pracy. Oczywiście w treści umowy zlecenia mogą znaleźć się zapisy zarówno zakazujące pracy w takich dniach, jak i ją nakazujące. Jeśli w kontrakcie brak będzie takich postanowień, to przyjmujemy, że zleceniobiorca sam decyduje o tym, czy będzie chciał wykonywać swoje zadania w niedziele, święta czy dodatkowe godziny. Pamiętajmy, że nie musi wówczas uzyskiwać do tego żadnego pozwolenia ze strony zleceniodawcy ani też informować go o pracy wykonywanej w takich dniach.

Przykład 1.

Piotr wykonuje swoją pracę w ramach umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony. Strony zobowiązania nie określiły ram czasowych, w których zleceniobiorca ma realizować swoje obowiązki. Co do zasady Piotr pracuje od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 16.00, o czym wie jego zleceniodawca. Ze względu na wyjazd wakacyjny z rodziną Piotr zamierza zmienić swój grafik i pracować głównie w weekendy, tj. od piątku do niedzieli włącznie. Czy zleceniobiorca musi poinformować o tym zleceniodawcę? 

Nie, ponieważ nie wynika to z zawartej umowy. Zleceniobiorca może więc dowolnie kształtować czas wykonywania swoich zadań.

Nadgodziny, a dokładniej zapłata za nadgodziny przy umowie zlecenia również nie podlega pod przepisy prawa pracy. W praktyce oznacza to więc, że również i ta kwestia jest regulowana wyłącznie ustaleniami umownymi. Zleceniodawca może zgodzić się na zapłatę za nadgodziny wypracowane przez zleceniobiorcę, ale wymaga to ustalenia wymiaru godzin wykonywanej umowy. To z kolei wiąże się z pewnym ryzykiem, tj. uznaniem, że dana umowa jest w rzeczywistości umową o pracę. Jeśli bowiem zleceniobiorca wykonuje swoje zadania w odgórnie ustalonym przedziale czasowym i to pod kierownictwem zleceniodawcy w wyznaczonym przez niego miejscu, to mamy wówczas do czynienia ze stosunkiem pracy, a nie stosunkiem cywilnoprawnym. Oczywiście, jeśli w ramach umowy zlecenia ustalone zostaną wyłącznie godziny pracy, ale nie będzie ona wykonywana pod kierownictwem, to nie mówimy tutaj o jakimkolwiek stosunku pracy.

Przykład 2.

Joanna pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej na czas nieokreślony. W kontrakcie strony wskazały, że zleceniobiorca ma wykonywać swoje obowiązki od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Zleceniodawca nie narzuca, w jakich przedziałach czasowych mają być wykonywane zlecone zadania i nie zostało to wprost uregulowane w podpisanej umowie. Strony nie określiły w żaden sposób prawa do wynagrodzenia zleceniobiorcy za przepracowane nadgodziny, tj. za pracę ponad podstawowy wymiar czasu pracy zleceniobiorcy. Joanna trzyma się ustalonych warunków, jednak przez 3 dni musiała poświęcić większą ilość czasu na wykonanie zleconych jej zadań. W efekcie przepracowała łącznie o 9 godzin więcej, niż miałoby to wynikać z pierwotnych ustaleń umownych. Czy ma prawo do wynagrodzenia za dodatkowe godziny swojej pracy? 

Tak, ponieważ przepisy prawa cywilnego dają jej taką możliwość. Zgodnie z zawartą umową zlecenie było wykonywane odpłatnie, został zakreślony przedział czasowy realizacji obowiązków, a Joanna jest w stanie udokumentować pracę w dodatkowych godzinach. Zleceniodawca jest więc zobowiązany do zapłaty za nadgodziny.

Praca w niedziele i nadgodziny przy zleceniu - wynagrodzenie

Zgodnie z treścią art. 735 Kodeksu cywilnego, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się na jego wysokość, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Wynagrodzenie jest w zasadzie podstawowym elementem pojawiającym się w umowach zlecenia. Rzadko kiedy takie kontrakty nie zawierają w sobie postanowień w tym zakresie. Należna płaca zleceniobiorcy może być określana w bardzo zróżnicowany sposób, przy czym najczęściej jest to stawka godzinowa, dniowa albo miesięczna. Zapisy odnoszące się do wynagrodzenia za pracę w niedziele, święta i pracę w nadgodzinach mogą znaleźć się w każdej umowie zlecenia. Zależy to tak naprawdę wyłącznie od woli stron zobowiązania, ponieważ ustawodawca nie zakazuje stosowania tego rodzaju postanowień umownych. Forma i wysokość wypłacanego wynagrodzenia również jest kształtowana przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę. Stawki stosowane przy pracy w niedziele i w ramach nadgodzin mogą być więc identyczne, jak stawki wynagrodzenia za czynności wykonywane w ramach „zwykłych godzin zleceniobiorcy”, mogą też być dużo wyższe i stanowić formę rekompensaty za realizację czynności w wyjątkowych okresach.

Wyrok SA w Białymstoku z 22 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I AGa 108/18): ,,W świetle art. 735 § 1 i 2 kc, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie ustalone na podstawie przyjętej taryfy lub odpowiadające wykonanej pracy. Świadczenie usługi zalicza się więc (chyba że umowa stanowi inaczej) do czynności odpłatnych i ekwiwalentnych, w których wynagrodzenie odpowiada co do zasady zakresowi wykonanej usługi (pracy)."

Praca w niedziele i nadgodziny na podstawie umowy zlecenia nie musi w każdym przypadku oznaczać prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy, tj. wynagrodzenia przewyższającego jego standardową wysokość. Strony zobowiązania mogą bowiem ustalić, że zleceniobiorca musi wykonywać swoje czynności właśnie w niedziele.

Przykład 3.

Ania i Michał podpisali umowę zlecenia na okres 6 miesięcy. W treści kontraktu strony wpisały, że zleceniobiorca będzie wykonywał swoje czynności co drugi dzień, a więc co jakiś czas także w wybrane niedziele w miesiącu. W umowie nie wskazano prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele. Czy w tym przypadku zleceniobiorca ma prawo do dodatku za pracę tego dnia? 

Nie, ponieważ strony ustaliły grafik pracy uwzględniający możliwość wykonywania zleconych zadań także w niektóre niedziele w miesiącu. W praktyce oznacza to brak możliwości uzyskiwania dodatku do wynagrodzenia. Pensja zleceniobiorcy będzie stała.

Przykład 4.

Piotr i Paweł podpisali umowę zlecenia na czas nieokreślony. Zgodnie z ustaleniami Paweł będzie wykonywał swoje zadania od poniedziałku do piątku. Strony uzgodniły również, że ewentualna praca w niedziele i święta nie będzie wiązała się z prawem do dodatkowego wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy. Ze względu na dużą liczbę zleconych zadań przez kilka niedziel w ciągu dwóch miesięcy Paweł musiał wykonywać zlecone zadania umowne, w przeciwnym wypadku nie zdążyłby z wykonaniem obowiązków i naruszyłby terminy w kontrakcie. Czy w związku z tym ma on prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele? 

Nie, ponieważ taka możliwość została wyłączona w podpisanej umowie.

Podsumowanie

Umowa zlecenia może zawierać w sobie zapisy pozwalające na wykonywanie czynności w niedziele, święta i w ramach tzw. nadgodzin. Strony nie muszą jednak zgadzać się na dodatkowe wynagrodzenie za pracę w takich dniach. Jeśli umowa nie przewiduje w tym zakresie żadnych postanowień, należy wówczas przyjąć, że zleceniobiorca ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za wykonaną pracę zgodnie z zakresem i wartością zrealizowanych przez siebie czynności. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów