0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kim jest wprowadzający opakowania i jakie ma obowiązki?

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu na rynek krajowy produkty w opakowaniach lub opakowania, zobowiązani są do zapewnienia ustawowych poziomów recyklingu tychże opakowań. Do tego grona zaliczani są m.in.: 

  • producenci – zarówno lokalni, jak i działający na skalę ogólnokrajową,
  • dystrybutorzy oraz importerzy, na zlecenie których zapakowany towar trafia do naszego kraju z zagranicy,
  • sprzedawcy internetowi, prowadzący zarówno sprzedaż we własnym e-sklepie, jak i na portalach aukcyjnych czy społecznościowych,
  • prowadzący działalność gastronomiczną, w której posiłki wydawane są w opakowaniach na wynos.

Przedsiębiorcy z powyższych przykładów są tzw. wprowadzającymi i na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zobligowani są do rozliczania się z każdego wprowadzonego do obrotu produktu w opakowaniach na rynek krajowy po raz pierwszy.

Czy wprowadzający musi mieć numer BDO?

Rejestr BDO, czyli „Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami” do niedawna kojarzony głównie z podmiotami wytwarzającymi lub odbierającymi odpady, to pierwsze miejsce, do którego powinien skierować się tzw. wprowadzający. Dlaczego? Każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach do obrotu na terytorium kraju ma obowiązek zarejestrować się w BDO i uzyskać numer dla swojej firmy. 

Ewidencja opakowań

Każdy przedsiębiorca, który wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach jest zobligowany do prowadzenia ewidencji opakowań, które za jego pośrednictwem trafiają na rynek krajowy, jak również tych, które wysyłane są za granicę.

Ustawodawca jasno określa, jak należy prowadzić ewidencję, tzn.:

  • ewidencja wprowadzanych opakowań musi być prowadzona w sposób rzetelny, musi być zawsze aktualna,
  • ewidencja musi być łatwo dostępna w sytuacji konieczności przedstawienia danych organowi kontrolującemu (np. WIOŚ),
  • ewidencję należy przechowywać przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Nie istnieje konkretny wzór ewidencji wprowadzanych opakowań – ustawodawca w tym zakresie pozwala przedsiębiorcom na elastyczność. Ponieważ jednak ewidencja musi być aktualizowana ciągle i być łatwo dostępna, najwygodniejszym rozwiązaniem może być np. stworzenie arkusza w aplikacji EXCEL, dostosowanego do specyfiki działalności.

Ewidencja obejmuje opakowania wprowadzone do obrotu w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca może prowadzić dodatkową ewidencję zakupionych opakowań, natomiast na potrzeby rocznego sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, należy zawsze uwzględniać masy opakowań wprowadzonych do obrotu.

Kim jest wprowadzający opakowania i jakie ma obowiązki?

Opłata produktowa za wprowadzone opakowania

Opłata produktowa to inaczej kara za niezrealizowanie obowiązków, czyli nieosiągnięcie przez wprowadzającego ustawowo wymaganych poziomów recyklingu opakowań. Opłata produktowa jest jednocześnie czynnikiem motywującym do tego, aby wspomniane obowiązki przedsiębiorca realizował.

Wysokość opłaty produktowej zależy od rodzaju i mas wprowadzonych do obrotu przez przedsiębiorcę opakowań. Każdy rodzaj materiału, a wyróżniamy ich siedem (tworzywo sztuczne, aluminium, stal, papier i tektura, szkło, drewno oraz tzw. pozostałe) ma zdefiniowaną stawkę za 1 kg oraz procentowy poziom recyklingu. Mając te dane, przedsiębiorca korzysta ze wzoru zapisanego w ustawie, aby wyliczyć należną opłatę.

Opłata produktowa, w zależności od mas wprowadzonych do obrotu opakowań, może wynieść od kilkudziesięciu złotych do nawet kilkunastu milionów. 

Przykład 1.

Pani Ania prowadzi sklep internetowy, w którym wykorzystuje opakowania z tworzyw sztucznych (folia stretch, taśma klejąca) oraz papieru i tektury (kartony). W roku 2022 wprowadziła do obrotu 900 kg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 2400 kg opakowań z papieru i tektury. Jej opłata produktowa za rok 2022 wyniesie 4263 zł.

Możesz uniknąć opłaty produktowej – przeczytaj artykuł do końca!

Publiczne kampanie edukacyjne

Wprowadzający produkty w opakowaniach lub opakowania przedsiębiorca jest również zobligowany do prowadzenia działań proekologicznych, których celem jest edukacja i uświadamianie konsumentów w zakresie prawidłowego obchodzenia się z odpadami opakowaniowymi. Są to tzw. Publiczne Kampanie Edukacyjne. Na cel, jakim są publiczne kampanie edukacyjne, wprowadzający musi przeznaczyć min. 2% netto wartości opakowań, które wprowadził do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Obowiązek ten można realizować na kilka sposobów:

  • samodzielnie wpłacić wspomniane wyżej 2% wartości netto wprowadzonych opakowań na konto Urzędu Marszałkowskiego,
  • prowadzić działania edukacyjne poprzez drukowanie ulotek, materiałów edukacyjnych, organizowanie festynów i innych wydarzeń, podczas których przedsiębiorca będzie edukował uczestników o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi. W tym wypadku kluczowe będzie wykazanie przeprowadzonych działań (oraz ich wartości) na podstawie np. faktur potwierdzających druk ulotek.

Nie musisz zastanawiać się, jak policzyć wspomniane 2% - przeczytaj artykuł do końca!

 

Roczne sprawozdanie o masach opakowań

Sprawozdanie roczne o masach opakowań wprowadzonych do obrotu na rynku krajowym przedsiębiorca składa samodzielnie, elektronicznie, za pośrednictwem platformy BDO. Sprawozdanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca kolejnego roku kalendarzowego za rok poprzedni. W przypadku niezłożenia sprawozdania lub złożenia go po terminie, przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością nałożenia na niego kar finansowych za niedotrzymanie obowiązującego terminu.

Nie musisz składać sprawozdania samodzielnie – przeczytaj artykuł do końca!

Kary, jeśli nie rozliczasz wprowadzanych opakowań

Na firmy, które działają bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, nie prowadzą ewidencji opakowań lub nie składają terminowo sprawozdań za wprowadzone opakowania, mogą zostać nałożone sankcje finansowe. Nakłada je Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub sąd - mogą to być kary grzywny lub administracyjne kary pieniężne w wysokości od 1 000 do nawet 1 000 000 zł. Pamiętaj, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania i zdecydowanie lepiej unikać niepotrzebnych wydatków.

Obowiązki i opłaty wprowadzającego – jak ich uniknąć?

Sprzedawca internetowy, producent, importer, właściciel pizzerii – wszyscy wprowadzają do obrotu opakowania lub produkty, dlatego też muszą realizować obowiązki tzw. wprowadzającego. Ustawodawca nie przewiduje możliwości unikania odpowiedzialności od ich realizacji, przewidział natomiast możliwość scedowania ich na wyspecjalizowane podmioty, takie jak np. Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A.

Organizacja Odzysku Opakowań TOM-DOLEKO-EKOLA S.A. zapewni wymagane ustawą poziomy recyklingu opakowań, złoży w imieniu wprowadzającego roczne sprawozdanie, wyeliminuje wysoką opłatę produktową oraz opłatę za publiczne kampanie edukacyjne i zapewni przedsiębiorcy, w zakresie obowiązków związanych z BDO, działanie w pełni zgodne z prawem.

Sprzedajesz w Internecie? Masz restaurację lub kawiarnię? Produkujesz w kraju lub wprowadzasz do obrotu produkty sprowadzone z zagranicy? Jako wprowadzający musisz realizować obowiązki związane z BDO i opakowaniami! Zacznij działać zgodnie z prawem – unikaj kar, nie płać wysokiej opłaty produktowej i nie składaj rocznego sprawozdania samodzielnie. Przekaż obowiązki opakowaniowe do organizacji odzysku opakowań TOM- DOLEKO-EKOLA S.A.

Przejdź do kalkulatora umowy online, podaj masy opakowań, które wprowadzasz do obrotu i wygeneruj umowę online!

Więcej informacji na: https://tomoo.pl/

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów