0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kolumny 10, 11 i 13 kpir - charakterystyka

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zawiera 17 kolumn. Ewidencji operacji gospodarczych w KPiR dokonuje się na podstawie rzetelnych (czyli zgodnych z faktycznym przebiegiem operacji gospodarczej) i prawidłowych (kompletnych , wolnych od błędów) dowodów księgowych. Przedsiębiorca w ramach swojej działalności ponosi różne koszty, które następnie musi uwzględnić w odpowiednich kolumnach. Kolumny 10 11 i 13 KPiR służą przedsiębiorcy do ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów.

Co stanowi koszt uzyskania przychodu?

Definicję kosztów uzyskania przychodów można znaleźć w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 22 ust. 1 wskazano, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika, w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT.

Kolumna 10 ,,Zakup towarów handlowych i materiałów’’

W kolumnie 10 przedsiębiorca wpisuje wartość zakupionych towarów i usług według cen zakupu.

Cena zakupu- jest to kwota należna sprzedającemu pomniejszona o podatek od towarów i usług, podlegający odliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o rabaty, upusty i inne zmniejszenia. Przy imporcie jest to wartość dodatkowo powiększona o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe.

Częstym problemem przedsiębiorców jest odpowiednie zdefiniowanie materiałów i towarów.

Definicje materiałów i towarów możemy znaleźć w par. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z tym:

  • Materiały podstawowe stanowią materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usługi stają się główną substancją wytworzonego wyrobu. W tej kategorii mieszczą się także materiały stanowiące część składową (montażową) danego wyrobu lub ściśle z nim złączone (jak np. butelki i inne opakowania), jak również opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku (np. palety), jeśli nie są one środkami trwałymi.

Przykład 1.

Pan Jacek prowadzi myjnię samochodową zastanawia się w której kolumnie w KPiR powinien zaksięgować zużywane podczas wykonywania usługi podstawowe produkty typu płyny do mycia, środki czyszczące czy wosk?

Wymienione wyżej materiały należą do materiałów podstawowych Pana Jacka, dlatego powinien ująć je w kolumnie 10 KPiR.

Dodatkowo w kolumnie 10 wykazujemy materiały pomocnicze. Są to materiały , które nie są materiałami podstawowymi, ale są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości.

  • Towary handlowe- znajdują się tu wyroby zakupione do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Do towarów handlowych zalicza się również produkty uboczne, które powstają przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
    Przykład: artykuły papiernicze w księgarni.

Przykład 2.
Pani Anna która prowadzi sklep spożywczy zakupiła owoce i warzywa przeznaczone do odsprzedaży. W której kolumnie KPiR powinna ująć zakupione produkty?

W związku z tym, że zakupione produkty stanowią towary handlowe przeznaczone do dalszej odsprzedaży Pani Anna powinna ująć fakturę zakupu towarów w kolumnie 10 KPiR - Zakup towarów handlowych i materiałów.

Podsumowując w kolumnie 10 przedsiębiorca powinien ewidencjonować: towary handlowe materiały podstawowe oraz pomocnicze zgodne z definicją rozporządzenia Ministra Finansów.

Kolumna 11 ,,Uboczne koszty zakupu.”

Koszty uboczne zakupu należy rozumieć jako koszty transportu, przesyłki, załadunku i wyładunku oraz ubezpieczenia w drodze.
Istotnym jest że koszty ujmowane w kolumnie 11 dotyczą jedynie kosztów ubocznych zakupu towarów handlowych oraz materiałów (księgowanych w kolumnie 10 ).Koszty transportu dotyczące pozostałych wydatków księgowane są jako "pozostałe wydatki (kolumna 13).”
W przypadku środków trwałych koszty transportu nabytego środka trwałego zwiększają wartość początkową tego środka jeżeli poniesione zostały przed dniem przekazania środka trwałego do używania, tak więc koszty transportu środka trwałego stanowią element składowy jego wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych(księgowane w kolumnie 13).

Kolumna 13 ,,Pozostałe wydatki”

W kolumnie 13 KPiR podatnik księguje przede wszystkim koszty które nie są związane z zakupem towarów handlowych, materiałów, kosztami ubocznymi zakupu towarów i materiałów oraz wynagrodzeniami pracowników(kolumny 10-12 z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym których nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.) Podatnik w kolumnie 13 ewidencjonuje m.in opłaty za czynsz, wynajem lokalu, koszty usług telekomunikacyjnych, zakup paliwa i inne wydatki związane z użytkowaniem samochodu będącego środkiem trwałym firmy, koszt kilometrówki prowadzonej dla samochodu prywatnego do celów firmowych przez przedsiębiorcę, odpisy amortyzacyjne środków trwałych, ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę za pracowników, koszty reklamy, odsetki od kredytów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o PIT kosztem uzyskania przychodu są odsetki od kredytów pod warunkiem, że środki z kredytu są wykorzystane dla celów działalności gospodarczej, całe zobowiązanie jest właściwie udokumentowane, a odsetki muszą być zapłacone.

Księgowanie faktury kosztowej w wFirma.pl

W celu zaksięgowania faktury kosztowej w systemie wfirma.pl należy wejść w zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (bez VAT), następnie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i uzupełnić dane zgodnie z fakturą

Kolumny 10 11 i 13 kpir - podział wydatków

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów