0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

W jakim momencie ująć wynagrodzenie w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący własną firmę i zatrudniający pracowników mają obowiązek wypłacać im odpowiednie wynagrodzenie, które wynika m.in. z zawartej z nimi umowy, a wysokość uzależniona jest od zajmowanego stanowiska pracy czy kompetencji. Regulowane pracownikom wynagrodzenie stanowi dla pracodawcy koszt, który podlega ujęciu w ewidencji księgowej, ponieważ ma związek z uzyskiwanym przychodem, czyli z prowadzoną działalnością. Jeżeli zatrudniasz pracowników, sprawdź, jak ująć ich wynagrodzenie w KPiR!

Wynagrodzenie w KPiR – pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Wypłacone pracownikom wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Za moment ujęcia wynagrodzeń w kosztach w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uznaje się dzień ich wypłaty. Wynagrodzenie w KPiR należy ująć w kolumnie 12. KPiR – Wynagrodzenia w gotówce i naturze w miesiącu, za który jest należne, pod warunkiem że zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeżeli wypłatę wynagrodzeń dokonano w terminie, czyli do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (w przypadku pracowników etatowych), wynagrodzenia trafiają do kosztów miesiąca, za który są należne.

Natomiast w sytuacji, gdy wypłacono wynagrodzenie po wymaganym terminie, jego wartość brutto stanowi koszt w dacie zapłaty. Wynagrodzenia te powinny zostać ujęte w kwocie brutto, czyli wraz z zaliczkami na podatek oraz składkami ZUS finansowanymi ze środków pracownika.

Przykład 1.
Przedsiębiorca Robert zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie za kwiecień wypłacono przed 10 maja. W jakiej dacie ująć wynagrodzenie w KPiR?

Zapłata wynagrodzenia za kwiecień stanowi dla pracodawcy koszt, który należy ująć w kwietniu, ponieważ pracownicy otrzymali wynagrodzenie w wymaganym terminie, tj. do 10 maja.

Przykład 2.
Pani Agnieszka zleciła w banku przelew wynagrodzenia pracownikom etatowym, jednak na skutek awarii przelew za maj dotarł na konta pracowników 15 czerwca. Czy wypłata po terminie wpływa na wynagrodzenie w KPiR?

Tak, ponieważ pracownicy otrzymali wypłatę nieterminowo, ich wynagrodzenie w KPiR zostanie ujęte w miesiącu faktycznej zapłaty – czyli w czerwcu.

Przykład 3.
Przedsiębiorca Rafał przygotował wynagrodzenia pracowników i postawił je do dyspozycji 8 maja. Jeden z pracowników odebrał wypłatę w formie gotówki dopiero 13 maja. W jakiej dacie zaksięgować wynagrodzenie w KPiR?

Co do zasady postawienie do dyspozycji pracownika oznacza moment wypłaty przez pracodawcę i to właśnie ta data brana jest pod uwagę przy rozstrzyganiu, czy wypłata wynagrodzenia miała miejsce w terminie.
W przypadku zapłaty w formie gotówki pan Rafał ma prawo zaliczyć wynagrodzenie do kosztów kwietnia, bowiem istotny jest fakt, że pieniądze były przygotowane i postawione do dyspozycji pracownika w terminie.

Warto mieć na uwadze, że począwszy od wynagrodzeń należnych za styczeń 2023, w przypadku składek społecznych z tytułu umów o pracę, w części, w której składki te finansowane są przez płatnika stanowią one koszt podatkowy w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, pod warunkiem że zostaną one opłacone w terminie.

Powyższe oznacza, że pracodawca ma prawo ująć w kosztach, w kolumnie 13. KPiR Pozostałe przychody składki finansowane przez siebie jako płatnika, jeśli zadeklaruje się, że opłaci je w terminie. W przypadku, w którym składki zostaną ujęte w kosztach w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie a zostaną opłacone po terminie, to przedsiębiorca ma obowiązek dokonać korekty kosztu z ich tytułu wstecz oraz zaksięgować je w dacie faktycznej zapłaty składek.

Wynagrodzenie w KPiR – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej

Wynagrodzenie w KPiR pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) również stanowi koszt dla przedsiębiorcy. Jednak w tym przypadku o momencie ujęcia kosztu za wynagrodzenie w KPiRdecyduje czas dokonania wypłaty lub postawienia do dyspozycji zatrudnionej osoby. Także składki ZUS w części finansowanej przez zleceniodawcę zaliczamy do kosztów w momencie ich opłacenia.

Przykład 4.

Pan Dariusz prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia osobę na podstawie umowy zlecenia. Wynagrodzenie za kwiecień zostało przelane 13 maja. Jak zaksięgować wynagrodzenie w KPiR?

Ponieważ wspomniana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie), to jej wynagrodzenie za kwiecień zostanie zaksięgowane w KPiR zgodnie z datą dokonania przelewu, tj. 13 maja.

Jak zaksięgować wynagrodzenie w KPiR w systemie wFirma.pl?

Dzięki modułowi „Kadry, płace i ubezpieczenia” w systemie wFirma.pl można wygenerować listę płac, wchodząc w zakładkę KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC z odpowiednim dopiskiemWynagrodzenie w KPiR

Kolejny krok to wybór okresu, za który lista płac ma zostać wygenerowana, daty wypłaty, a także odbiorcy, dla którego ma zostać wygenerowana lista płac.

Wynagrodzenie w KPiR

Dzięki zaznaczonej opcji „Automatyczne księgowanie” lista płac zostanie ujęta w KPiR zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Sposób generowania listy płac przedstawiono w artykule: Lista płac – jak ją wygenerować?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów