0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta JPK - w jakich sytuacjach powinno się ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączyło do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Musimy jednak pamiętać, iż może wystąpić sytuacja, gdy konieczna będzie korekta JPK.

Czym jest JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

„JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród wszystkich podatników w jednolity sposób" (wypowiedź wicedyrektora Departamentu Poboru Podatków Zbigniewa Wilińskiego).

Co musi zawierać ewidencja zakupów i sprzedaży?

Obowiązek prowadzenia ewidencji dla podatku od towarów i usług przewidziany jest w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), dalej jako „ustawa o VAT”. Uregulowanie to nie przewiduje wzoru ewidencji, jednak powinna ona umożliwiać prawidłowe ustalenie kwoty podatku. Na podstawie powyższych przepisów podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą:

  • kwoty określone w art. 90 ustawy, czyli kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego;
  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania;
  • wysokość podatku należnego;
  • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej;
  • w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Kto nie składa plików JPK_VAT?

W przypadku, gdy przedsiębiorca (podatnik) korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wskazanego w ustawie o VAT, nie ma obowiązku składania JPK_VAT. Dotyczy to sytuacji, kiedy podatnik:

  • sprzedaje wyłącznie towary i świadczy usługi zwolnione z VAT (zwolnienie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
  • sprzedaje towary i świadczy usługi, które są opodatkowane VAT, ale korzysta ze zwolnienia podmiotowego (zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), ponieważ jego obrót był mniejszy niż 200 tys. zł.

Uwaga!

W przypadku gdy obrót podatnika jest mniejszy niż 200 tys. zł, ale zrezygnował on ze zwolnienia podmiotowego lub nie ma prawa do wyboru tego zwolnienia (o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9) – musi składać JPK_VAT.

Korekta JPK

Jeśli w rozliczeniu stwierdzimy błąd, musimy złożyć korektę JPK_VAT. W tym miejscu należy podkreślić, że korekta JPK powinna być złożona tylko za okresy, za które wcześniej byliśmy zobowiązani składać JPK_VAT.

Przykład 1.

Podatnik w wyniku weryfikacji swoich zapisów księgowych wykrył błędy, które mają wpływ na rozliczenie podatku VAT za styczeń 2015 r. Mimo że ma on obowiązek, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, od 1 stycznia 2018 r. przesyłać JPK_VAT, to nie ma obowiązku składać korekty JPK_VAT za styczeń 2015 r. (w tym okresie nie miał bowiem obowiązku składać JPK_VAT).

Struktura pliku a składana korekta JPK

Jak już wyżej wspomniano, JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. nazwa, NIP) oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z tymi ujętymi w deklaracji VAT. Plik wysyłamy wyłącznie drogą elektroniczną. Struktura jednolitego pliku dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) składa się z następujących tabeli:

  • Nagłówek
  • Podmiot, w którym zawarte są dane go identyfikujące (NIP, nazwa podmiotu).

Struktura JPK_VAT ulegała na przełomie lat modyfikacji. Spowodowane były one poprawą funkcjonalności. Ewidencje JPK_VAT za styczeń przesyłane są już według nowej struktury JPK_VAT3. W przypadku, gdy podatnik chce dokonać korekty plików przesłanych przed okresem rozliczeniowym rozpoczynającym się w styczniu 2018 r., musi tego dokonać w nowej strukturze.

Przykład 2.

Podatnik w lutym 2018 r. zauważył, że w rozliczeniu podatku VAT za wrzesień 2017 r. popełnił błąd. Miał obowiązek przesyłać ewidencję JPK_VAT od 1 stycznia 2017 r. Podatnik wysyłając korektę JPK_VAT, musi to zrobić w strukturze JPK_VAT3, czyli strukturze obowiązującej w 2018 r.

Kiedy składamy korektę JPK_VAT?

Podatnicy rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne (składanie deklaracji VAT miesięcznie) są obowiązani do złożenia korekty JPK_VAT niezwłocznie po skorygowaniu deklaracji VAT-7 lub po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu błędnych danych kontrahenta. W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie korekty za poszczególne miesiące należy złożyć niezwłocznie po zidentyfikowaniu błędów uzasadniających jej dokonanie w pliku. W przypadku, gdy wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, to także ze znakiem "minus" należy je wykazać w JPK_VAT.

Składając korektę, należy wypełnić pole: ”Cel złożenia”. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów postępujemy w poniższy sposób:

Przypadek 1.

W 2017 r. lub w 2016 r. złożony został tylko plik pierwotny oznaczony cyfrą "1", a pierwszej korekty dokonujemy w 2018 r. na nowej strukturze. Wypełniając korektę JPK_VAT, w polu „cel złożenia” wpisujemy cyfrę "2", a kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy "3", "4", "5" itd.

Przypadek 2.

W 2017 r. lub w 2016 r. złożony został JPK_VAT z oznaczeniem celu złożenia "1", następnie były złożone korekty z oznaczeniem celu złożenia "2", a w 2018 r. składamy kolejną korektę za ten okres już według nowej struktury w 2018 r. Wysyłając korektę JPK_VAT, w polu „cel złożenia” wpisujemy "3" (niezależnie od tego, ile w 2017 r. złożono korekt JPK_VAT z oznaczeniem "2"). Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy "4", "5" itd.

Przypadek 3.

Podatnik składa korektę JPK_VAT dotyczącą rozliczenia za 2018 r. Wysyłając korektę JPK_VAT, w polu „cel złożenia” wpisujemy "1" dla pierwszej korekty. Kolejne korekty za ten sam okres oznaczamy "2", "3", "4" itd.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów