Poradnik Przedsiębiorcy

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

W celu uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce ustawodawca wprowadza kolejne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. Jedną ze zmian, która nastąpi w 2020 roku, jest likwidacja deklaracji VAT i zastąpienie jej oraz dotychczasowej struktury JPK_VAT nowym JPK. Kolejna wersja jednolitego pliku kontrolnego została rozbudowana o zupełnie nową część deklaracyjną, a dotychczasowa część ewidencyjna posiada o wiele bardziej szczegółowe dane dotyczące zakupów i sprzedaży, które mają miejsce w przedsiębiorstwie. Sprawdźmy, jakie nowe oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K należy zawierać!

Kogo i od kiedy dotyczy nowy JPK V7M i JPK V7K?

Likwidacja deklaracji VAT oraz wprowadzenie nowego JPK zostanie przeprowadzone w dwóch turach. Od 1 kwietnia 2020 roku firmy posiadające status dużego przedsiębiorcy będą zobowiązane do przesyłania pliku w nowej strukturze. Natomiast pozostałych podatników obowiązek ten obejmie dopiero od 1 lipca 2020 roku.

Nowy JPK ma oddzielne struktury w zależności od częstotliwości rozliczania podatku VAT przez podatników:
- JPK_V7M – w przypadku rozliczania podatku VAT miesięcznie,
- JPK_V7K – w przypadku rozliczania podatku VAT kwartalnie.

W ustawach podatkowych nie znajdziemy pojęcia „dużego przedsiębiorcy”. Jednak bazując na definicjach średniego, małego i mikroprzedsiębiorcy, które znajdują się w art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy Prawo przedsiębiorców, można stwierdzić, że mianem dużego przedsiębiorcy określa się podatnika, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży i operacji finansowych wyższy niż 50 mln euro lub suma aktywów w bilansie dotyczącym któregoś z tych lat była wyższa niż 43 mln euro.

Od 1 kwietnia 2020 roku dobrowolne wysłanie JPK_V7M lub JPK_V7K przez przedsiębiorcę (u którego obowiązek powstanie dopiero od 1 lipca 2020 roku) skutkuje brakiem możliwości składania deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT na dotychczasowych („starych”) zasadach. Dobrowolne złożenie JPK w nowej strukturze zobowiązuje więc przedsiębiorcę do składania nowej struktury również w kolejnych okresach.

W związku z przepisami przejściowymi wprowadzającymi nowy JPK pierwsze pliki w nowej strukturze będą składane:

 • do 25 maja – za kwiecień w przypadku dużych przedsiębiorców,
 • do 25 sierpnia – za lipiec w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Przykład 1.

Pani Emilia prowadzi salon kosmetyczny i nie zatrudnia pracowników. W maju przesłała dobrowolnie nowy JPK_V7M za kwiecień, jednocześnie składając do 25 maja deklarację VAT za kwiecień. Czy działanie to mogło mieć charakter jednorazowy i pani Emilia w czerwcu będzie mogła złożyć deklarację VAT i plik JPK_VAT za maj „na starych zasadach”, skoro złożyła również zwykłą deklarację VAT?

Nie, dobrowolne złożenie nowego JPK uniemożliwia w kolejnych okresach powrót do składania deklaracji i pliku JPK_VAT w dotychczasowej formule. W związku z tym, że pomimo braku takiego obowiązku pani Emilia złożyła JPK_V7M za kwiecień, ma ona automatycznie obowiązek składania nowego JPK również w kolejnych okresach, czyli w czerwcu za maj i w lipcu za czerwiec.

Nowy JPK przesyłany jest wyłącznie w formie elektronicznej tylko przez czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, nie składają nowego JPK (analogicznie jak nie byli zobowiązani dotychczas do składania deklaracji VAT oraz comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT).

Oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK V7M i JPK V7K

Zgodnie z par. 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług ewidencja sprzedaży zawiera nowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K, takie jak:

 • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
 • „WEW” – dokument wewnętrzny;
 • „FP” – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu.

Oznaczenie „RO” zobowiązani będą stosować przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności gospodarczej) i nie korzystają ze zwolnienia z kasy fiskalnej. W JPK_V7M lub JPK_V7K podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć jako „RO” łączny raport okresowy z kasy fiskalnej dzienny lub miesięczny. Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, nie stosują oznaczenia „RO” w nowym JPK.

Oznaczenie „WEW” stosowane będzie w sytuacji, gdy podatnik nie wystawia faktury sprzedaży lub paragonu fiskalnego, jednak na skutek zaistniałego zdarzenia gospodarczego zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT. W związku z tym oznaczenie „WEW” będzie przyporządkowane m.in. w przypadku:

 • prowadzenia sprzedaży bezrachunkowej – w sytuacji korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej,
 • wystawienia faktury wewnętrznej opodatkowania – w sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów lub wycofania środków trwałych na cele prywatne.

Oznaczenie „FP” dotyczy faktur wystawianych do paragonu. W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących wykazywania sprzedaży w nowym JPK ustawodawca uprościł sposób ujmowania w ewidencjach faktury do paragonów.

Faktury do paragonów wykazywane są w części ewidencyjnej JPK w okresie, w którym zostały wystawione (bez względu na to, w jakim okresie miała miejsce sprzedaż). Dodatkowo faktury do paragonu nie mają wpływu na część deklaracyjną JPK, co oznacza, że nie zwiększają podstawy opodatkowania.

Przykład 2.

Pan Łukasz wystawił w lipcu 2020 roku paragon zawierający NIP firmy ABC. 31 sierpnia firma ABC zwróciła się z żądaniem wystawienia faktury do paragonu. W jaki sposób pan Łukasz powinien wykazać sprzedaż w JPK_V7M?

W JPK_V7M za lipiec 2020 roku pan Łukasz powinien wykazać sprzedaż na podstawie łącznego raportu z kasy fiskalnej z dodatkowym oznaczeniem „RO”. Na podstawie raportu sprzedaż udokumentowana paragonem na rzecz firmy ABC zostanie opodatkowana w lipcu i wykazana w części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W JPK_V7M za sierpień 2020 roku pan Łukasz powinien wykazać wyłącznie w części ewidencyjnej wystawioną fakturę do paragonu na rzecz firmy ABC z dodatkowym oznaczeniem „FP”. Wystawiona faktura do paragonu nie będzie miała wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego za sierpień.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 8 wspomnianego rozporządzenia w przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

 1. „VAT_RR” – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT;
 2. „WEW” – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski;
 3. „MK” – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Pierwotny projekt rozporządzenia zawierał więcej dodatkowych oznaczeń, takich jak m.in.:
- „TX” - w przypadku dokonania zakupu od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu,
- „DF” - w przypadku duplikatu faktury.
Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z wprowadzenia tak szczegółowych oznaczeń w nowej strukturze JPK_V7M i JPK_V7K.

Warto dodatkowo wskazać, że oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K nie są jedynymi oznaczeniami, które będą wymagane. W nowej strukturze JPK mają zawarte być jeszcze m.in. oznaczenia rodzaju dokonywanej sprzedaży oraz zakupu.

Podsumowując, nowe oznaczenia dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K uszczegóławiają dane, jakie przekazywane są i przetwarzane przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu możliwe będzie wyfiltrowanie m.in. wysokości sprzedaży paragonowej, a w przypadku czynności sprawdzających np. weryfikacja wyłącznie konkretnych faktur do paragonów w celu sprawdzenia, czy zostały wystawione do paragonu, który zawierał NIP nabywcy. W efekcie z jednej strony ustawodawca wprowadził usprawnienie dla podatników, zastępując obowiązek składania osobno deklaracji VAT i pliku JPK_VAT jednym obowiązkowym nowym JPK w zmienionej strukturze. Z drugiej strony natomiast nowa struktura JPK zawiera zdecydowanie bardziej szczegółowe informacje o dokonywanych transakcjach i stanowi utrudnienie dla przedsiębiorców, którzy będą musieli pamiętać o dodatkowym oznaczeniu dokumentów zakupu i sprzedaży w JPK_V7M i JPK_V7K.