0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta PIT-4R - zdarzenia sytuacyjne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele firm w Polsce zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. Posiadanie pracowników wiąże się z wypełnieniem wielu obowiązków względem nich. Do tego dochodzą obowiązki względem ZUS oraz urzędu skarbowego. Wśród wszystkich obowiązków i formalności związanych z zatrudnieniem pojawiają się niekiedy błędy rozliczenia wynagrodzenia pracownika. Innym razem to pracownik nie przedkłada do pracodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów dla prawidłowego obliczania wynagrodzenia. W poniższym opracowaniu przedstawiono kilka sytuacji, w których w wyniku wystąpienia różnych okoliczności przedsiębiorca musiał - bądź nie - skorygować podatek od wynagrodzeń (korekta PIT-4R).

PIT-4R - czym jest?

Formularz PIT-4R jest dokumentem, stanowiącym zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i przekazywanych do US przez płatnika, w danym roku rozliczeniowym. PIT-4R jest drukiem, który płatnik zobowiązany jest przekazać do Urzędu Skarbowego. W przeciwieństwie do PIT-11, pracodawca nie jest zobowiązany przepisami prawa do przekazania PIT-4R również do pracownika, którego ta deklaracja dotyczy. PIT-4R zwiera w sobie informacje o kwotach pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracja ta powinna zostać przekazana bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, do ostatniego dnia stycznia danego roku za rok poprzedni.

PIT-4R dostarczony do US przez płatnika będącego osobą fizyczną w formie elektronicznej nie musi być podpisany podpisem elektronicznym. Dokonując wysyłki deklaracji należy podać jedynie dane autoryzujące płatnika

Złożenie deklaracji PIT-4R do Urzędu Skarbowego zawierającej błędne dane będzie skutkowało obowiązkiem jej skorygowania. Korekta PIT-4R wymagana jest najczęściej, gdy w deklaracji pierwotnej zostały zawarte błędy. Najczęściej spotykanymi błędami są:

  • zwarcie w PIT-4R niepoprawnych danych liczbowych - wynikających z niewłaściwie dokonanych obliczeń,
  • przekazanie w deklaracji błędnych danych osobowych płatnika podatku bądź
  • wpisanie danych w niewłaściwych miejscach druku.

Zmiana kwalifikacji z umów o dzieło na umowy zlecenie w toku kontroli ZUS

(...) Zauważyć również należy, iż informacje i deklaracje podatkowe, w tym PIT-11 i PIT-4R, służą do odwzorowania zaistniałego w trakcie roku podatkowego stanu faktycznego, a nie do jego kreowania. Zatem w informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R składanej za dany rok podatkowy płatnik winien wykazać między innymi takie kwoty pobranej zaliczki (pobranych zaliczek), które odzwierciedlają jego działania jako płatnika, tzn. kwoty faktyczne pobrane w tym roku podatkowym.

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek dokonania korekt deklaracji PIT-4R oraz informacji PIT-11 wystawianych za lata 2012-2014, bowiem wystawione dokumenty sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały bowiem wysokość pobranych przez płatnika - Wnioskodawczynię - zaliczek, wynikającą z dokonanej przez Wnioskodawczynię kwalifikacji zawartych umów. W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy odprowadzonych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. o składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przez Wnioskodawczynię w latach następnych oraz do korygowania wystawionych informacji i deklaracji.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 16.02.2017 r. o sygn. 0461-ITPB2.4511.936.2016.2.ENB.

Nieprawidłowe koszty uzyskania przychodu i zawyżanie zaliczki a korekta PIT-4R

(...) Z treści art. 81 Ordynacji podatkowej wynika zatem, że korekta deklaracji (informacji) ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych omyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Błędnie mogła zostać określona m.in. wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, a także inne dane zawarte w treści deklaracji. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne oraz treść wniosku należy stwierdzić, że zaistniała sytuacja – opisana we wniosku – nie nakłada na Wnioskodawcę obowiązku dokonania korekt informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R, ponieważ wystawione informacje PIT-11 i deklaracje PIT-4R sporządzone były prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały w tamtym okresie stan faktyczny, a więc wysokość potrącanych w ww. okresie przez płatnika – Wnioskodawcę – kosztów uzyskania przychodów, w związku z czym brak jest podstaw prawnych do ich korygowania.

Tym samym, w związku z zniżeniem kosztów uzyskania przychodów, a tym samym zawyżeniem zaliczki na podatek, nie należy korygować informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rozliczone już lata (2014 i 2015).

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2.12.2016 r. o sygn. 3063-ILPB1-1.4511.254.2016.1.AMN.

Korekta PIT-4R z powodu nienależnie opłaconego podatku przez pracodawcę?

Nadpłata podatku w przypadku płatnika dotyczy wyłącznie tych przypadków, w których dochodzi do uszczerbku w jego majątku na skutek zapłacenia należnego świadczenia w większej wysokości od tej, w której zostało pobrane. Jeżeli wadliwość postępowania płatnika prowadzi do uszczuplenia majątku podatnika, nadpłata powstaje u podatnika, który w takim przypadku jest jedynym podmiotem uprawnionym do otrzymania jej zwrotu.

W przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym doszło do uszczuplenia majątku Wnioskodawcy w związku z dopłatą zaliczki za listopad 2013 r. w związku z ustaleniem przychodu pracownika z tytułu nieodpłatnego świadczenia, przy czym wpłacony podatek (zaliczka) nie został pobrany od pracownika, gdyż płatnik nie miał faktycznej możliwości jej pobrania z uwagi na przebywanie pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i braku dochodu w formie pieniężnej. Tym samym należy uznać, że po stronie płatnika – Wnioskodawcy – występuje nadpłata.

W związku z powyższym – na podstawie art. 75 § 2 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej – Wnioskodawcy przysługuje prawo wystąpienia do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Przy czym – zgodnie z art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej – wraz ze złożeniem wniosku o stwierdzenie nadpłaty Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia korekty deklaracji PIT-4R za 2013 r., ponieważ w złożonej deklaracji PIT-4R Wnioskodawca – jako płatnik – wykazał oraz wpłacił podatek w wysokości większej od wysokości pobranego podatku.

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 8.02.2017 r. o sygn. 3063-ILPB1-1.4511.369.2016.1.KF.

Wykupienie pracownikom pakietu medycznego i polisy ubezpieczeniowej bez wykazania w przychodzie pracownika – zaniżenie PIT-4R

Odnośnie korekty deklaracji PIT-4R za 2010 r. należy zauważyć, iż korygując deklaracje PIT-4R należało wykazać należną zaliczkę jaka winna była być przez płatnika (Wnioskodawcę) pobrana w związku z ciążącymi na nim obowiązkami płatnika, nałożonymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W deklaracji PIT-4R winny bowiem być wykazane należne zaliczki, a zatem takie, które powinny być pobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W tym zakresie (korekta PIT-4R) stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Jeżeli Wnioskodawca (płatnik) w 2010 r. pobrał zaliczki na podatek dochodowy w kwocie niższej niż były one należne i do organu podatkowego została odprowadzona zaliczka w kwocie zaniżonej, to wówczas różnica pomiędzy zaliczkami pobranymi i odprowadzonymi a należnymi stanowi zaległość podatkową, od której należne są odsetki za zwłokę…”

Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28.08.2013 r. o sygn. IBPBII/1/415-575/13/MK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów