Poradnik Przedsiębiorcy

Gdzie składać PIT-4R za zatrudnionych pracowników w 2017 roku?

PIT-4R to deklaracja, która jest zbiorczym zestawieniem podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Druk PIT-4R jest wypełniany za rok poprzedni. W 2018 r. płatnicy mają czas na złożenie deklaracji do US do 31 stycznia.

Pracodawcy, którzy mają obowiązek wystawienia PIT-4R

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R dotyczy wynagrodzeń, które wynikają z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych albo gdy płatnik zatrudnił uczniów lub studentów na płatną praktykę, od której pobrał zaliczkę na podatek dochodowy. PIT-4R wystawia się nawet, jeśli wcześniej został sporządzony PIT-11 lub PIT 40.

Płatnicy, którzy rozliczają do 5 podatników mogą wysłać PIT- 4R w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają deklaracje wyłącznie elektronicznie.

Urząd skarbowy, do którego należy złożyć PIT-4R

PIT-4R trzeba złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania płatnika, jeśli jest osobą fizyczną,

  2. miejsce siedziby płatnika,

  3. miejsce prowadzenia działalności płatnika, jeśli płatnik nie posiada siedziby.

Co ważne, płatnik musi złożyć PIT-4R tylko do urzędu skarbowego, nie ma obowiązku wysyłania go do pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy lub ucznia zatrudnionego na podstawie umowy o praktykę absolwencką.