0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Gdzie składać PIT-4R za zatrudnionych pracowników?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

PIT-4R to deklaracja będąca zbiorczym zestawieniem podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Druk PIT-4R jest wypełniany za rok poprzedni. Płatnicy mają czas na złożenie deklaracji do US za rok 2023 do 31 stycznia 2024 roku.

Kto ma obowiązek wystawienia PIT-4R?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-4R dotyczy wynagrodzeń, które wynikają z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, a także sytuacji, w których płatnik zatrudnił uczniów lub studentów na płatną praktykę, od której pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.

Terminy związane z PIT-4R

Deklarację PIT-4R zwykle składa się do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po danym roku podatkowym. Natomiast w sytuacji, gdy umowa z pracownikiem zakończy się przed końcem stycznia, PIT-4R przekazuje się w terminie standardowym.

Jedynie w przypadku, gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R przekazuje się w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Druki PIT-4R płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego.

Złożenie deklaracji po terminie jest wykroczeniem skarbowym. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet kary pozbawienia wolności.

Urząd skarbowy, do którego należy złożyć PIT-4R

PIT-4R wysyła się w formie elektronicznej do bramek ministerstwa finansów. Jednak w druku należy wskazać odpowiedni urząd skarbowy właściwy ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania płatnika, jeśli jest osobą fizyczną,
  2. miejsce siedziby płatnika,
  3. miejsce prowadzenia działalności płatnika, jeżeli płatnik nie posiada siedziby.

Gdy w trakcie roku lub już po jego zakończeniu, ale przed 31 stycznia kolejnego roku, dojdzie do zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby (miejsca prowadzenia działalności) płatnika wówczas PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest ta deklaracja.

Co ważne, płatnik składa PIT-4R tylko do urzędu skarbowego. Nie ma obowiązku wysyłania go do pracownika, zleceniobiorcy, wykonawcy lub ucznia zatrudnionego na podstawie umowy o praktykę absolwencką.

Płatnik będący osobą fizyczną składa PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania.
Płatnik, który nie jest osobą fizyczną – według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności (gdy nie posiada siedziby).

Wynagrodzenie płatnika

Płatnik ma prawo odjąć (potrącić) własne wynagrodzenie od zaliczek na podatek. Jest ono należne z tytułu terminowego wpłacania oraz prawidłowego obliczenia, pobrania i wpłaty zaliczek na podatek za zatrudnione osoby. Wynagrodzenie płatnika to 0,6% kwoty podatków pobranych przez płatników. Kwota wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników. Natomiast w druku PIT-4R płatnik wyszczególnia potrącane wynagrodzenie w podziale na poszczególne miesiące roku.

Od 1 lipca 2022 r. wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatku od dochodu rozliczanego według skali wynosiło 0,6 proc. Jednak podwyżka obowiązywała tylko do końca 2023 r. Od 1 stycznia 2024 r. wróci do wysokości 0,3 proc.

Przykład 1.

Pracodawca pobrał w styczniu 2023 r. zaliczkę na podatek pracowników w kwocie 9000 zł. Za terminowe wpłacanie podatków może obniżyć wartość przelewu na rzecz organu skarbowego o 0,6% tej kwoty, czyli o 54 zł (9000 x 0,6%). To znaczy, że do urzędu skarbowego przekazuje on kwotę 8946 zł (9000 zł - 54 zł).

W sytuacji, gdy płatnik pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, ma on obowiązek dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego, razem z odsetkami za zwłokę.

PIT-4R w systemie wFirma.pl

Deklarację roczną PIT-4R można w łatwy sposób przygotować w systemie wFirma.pl. W celu sporządzenia PIT 4R należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ, następnie z listy wybrać ROCZNA ZBIORCZA DEKLARACJA DOCHODÓW PRACOWNIKÓW (PIT 4R).

PIT-4R jak dodać w systemie wfirma.pl

Przygotowaną w systemie deklaracje PIT-4R można wysłać bezpośrednio drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie wybranej deklaracji i wybranie z górnego menu opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. W celu autoryzacji należy podać kwotę osiągniętego przychodu (w przypadku wysyłki w 2024 roku będzie to przychód z roku 2022).

Po poprawnym przyjęciu deklaracji przez bramkę Ministerstwa Finansów możliwe będzie pobranie potwierdzenia UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów