Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Jak wypełnić PIT-4R?

PIT-4R składa się do urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracji, o której mowa, nie trzeba przedkładać pracownikowi. Stan wykazany w PIT-4R powinien zgadzać się z faktyczną sumą wpłaconych zaliczek do urzędu skarbowego.

Deklarację złożyć należy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, za który zaliczki były pobierane i odprowadzane.

Wypełnianie deklaracji PIT-4R

Gdy płatnik dokonuje naliczenia i poboru podatku wielu pracownikom, w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT–4R), należy wykazać sumy pobranych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego. Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej kwoty podstawy zaliczki na podatek oraz same zaliczki przesyłane do urzędu skarbowego podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych (końcówkę kwoty podstawy opodatkowania wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Deklarację należy złożyć także w przypadku, gdy:

  • kwota zaliczek na podatek wyszła zerowa (ze względu na niskie dochody oraz kwotę składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne);

  • w danym roku lub miesiącu podatnik nie zatrudniał nikogo, lecz w pierwszym miesiącu wystąpiły jeszcze zaliczki.

 

Przykład 1.

W przedsiębiorstwie MARIA wypłata wynagrodzenia następuje do 10 dnia miesiąca następnego. Wynagrodzenie pracownika za grudzień 2014r. zostało wypłacone 10 stycznia 2015 r. Pracodawca odprowadza więc podatek dochodowy za pracownika za styczeń (płatnik ma obowiązek odprowadzić podatek do urzędu skarbowego do 10 lutego).

Właściciel firmy MARIA wykazuje pobraną zaliczkę w deklaracji PIT-4R za 2015 rok. Nawet jeżeli od stycznia 2015 pracownik już nie jest zatrudniony w firmie.

 

Deklaracji nie trzeba wypełniać i składać, jeśli:

  • podatnik nie dokonywał żadnych wypłat rodzących obowiązek poboru zaliczek;

  • podatnik nie zatrudnia nikogo (opłaca składki wyłącznie za siebie).

Część A. Miejsce i cel składania deklaracji

PIT-4R powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej (w tym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, albo

  • miejsca siedziby płatnika albo

  • miejsca prowadzenia działalności płatnika (gdy płatnik nie posiada siedziby).

W polu  6 wykazuje się cel złożenia PIT-4R:

1. złożenie informacji,

2. korekta informacji - wariant nr 2 należy zastosować w przypadku złożenia deklaracji po raz kolejny za ten sam okres rozliczeniowy.

Część B. Dane płatnika

Płatnik niebędący osobą fizyczną (np. spółka z.o.o.) w poz. 7 zaznacza 1 wariant oraz w poz. 8 podaj pełną nazwę i numer REGON.

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, zaznacza w poz. 7 wariant 2, a następnie w poz. 8 podaje dane identyfikacyjne: nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia.