Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

PIT-4R - rozliczenie pobranych zaliczek za pracowników złożone po terminie

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników powinni pamiętać o terminowym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków ciążących na nich jako na pracodawcach. Jednym z nich jest odprowadzanie podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników.

Zaliczki okresowe na PIT-4

W ciągu trwania roku podatkowego przedsiębiorca zatrudniający pracowników, czy to na umowę o pracę, zlecenie, czy też umowę o dzieło, co miesiąc powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy za tych pracowników. Wielkość odprowadzanych zaliczek zależy głównie od wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Termin opłacenia zaliczki za dany miesiąc upływa 20 dnia kolejnego miesiąca. Nie wymaga to składania comiesięcznych deklaracji, jednak należy pamiętać, że na koniec roku przypadnie obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej.

Zeznanie roczne PIT-4R

Informację o należnych zaliczkach na podatek dochodowy za dane miesiące wykazuje się w deklaracji rocznej PIT-4R. Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego płatnika, czyli pracodawcy. Jeżeli jest nią osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność, będzie to urząd właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R za dany rok składa się w urzędzie skarbowym najpóźniej dnia 31 stycznia roku następnego.

Forma złożenia deklaracji PIT-4R

Formularz można złożyć osobiście - bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą bądź złożyć PIT-4R przez Internet. W przypadku tej e-deklaracji wymagane jest jednak posiadanie przez przedsiębiorcę bezpiecznego podpisu kwalifikowanego

Deklaracja PIT-4R złożona po terminie

Złożenie deklaracji po ustawowym terminie, choćby 1 lutego, jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy sankcja za taki czyn może wahać się od 1/10 do 20-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Najniższy wymiar kary w 2013 r. to 160 zł, a w 2014 r. - 168 zł. Najwyższy wymiar kary w 2013 r. to 32.000 zł, a w 2014 r. - 33.600 zł.

Czynny żal sposobem na uniknięcie sankcji za niezłożenie PIT-4R w terminie

Kar za niezłożenie deklaracji w terminie wyznaczonym ustawą, można uniknąć powołując się na instytucję czynnego żalu. Oznacza to dobrowolne oświadczenie płatnika o popełnieniu przestępstwa złożone jeszcze przed wezwaniem z urzędu skarbowego do wyjaśnień w sprawie popełnionego czynu. Rozwiązanie to umożliwia odstąpienie przez organy skarbowe od karania sprawcy popełniającego czyn zabroniony w postaci niezłożenia deklaracji w terminie.