Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-4R - rozliczenie pobranych zaliczek podatku złożone po terminie

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników powinni pamiętać o terminowym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków ciążących na nich jako na pracodawcach. Jednym z nich jest odprowadzanie podatku dochodowego za zatrudnionych pracowników oraz sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R.

Zaliczki okresowe na PIT-4

W ciągu trwania roku podatkowego przedsiębiorca zatrudniający pracowników, czy to na umowę o pracę, zlecenie, czy też umowę o dzieło, co miesiąc powinien opłacać zaliczki na podatek dochodowy za tych pracowników. Wielkość odprowadzanych zaliczek zależy głównie od wysokości wynagrodzenia osoby zatrudnionej. Termin opłacenia zaliczki za dany miesiąc upływa 20 dnia kolejnego miesiąca. Nie wymaga to składania comiesięcznych deklaracji, jednak należy pamiętać, że na koniec roku przypadnie obowiązek sporządzenia deklaracji rocznej PIT -4R.

Zeznanie roczne PIT-4R

Informację o należnych zaliczkach na podatek dochodowy za dane miesiące wykazuje się w deklaracji rocznej PIT-4R. Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego płatnika, czyli pracodawcy. Jeżeli jest nią osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność, będzie to urząd właściwy ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Termin złożenia deklaracji PIT-4R

Deklarację PIT-4R za dany rok składa się w urzędzie skarbowym najpóźniej dnia 31 stycznia roku następnego. 

Forma złożenia deklaracji PIT-4R

Płatnicy, którzy rozliczają do 5 podatników mogą wysłać PIT- 4R w formie dokumentu pisemnego. Pozostali płatnicy wysyłają deklaracje wyłącznie elektronicznie. Deklaracja PIT-4R przekazywana za pośrednictwem Internetu przez płatnika będącego osobą fizyczną, nie musi być podpisana podpisem elektronicznym. Przy wysyłce deklaracji wystarczy podać dane autoryzujące płatnika (imię, nazwisko, numer NIP/PESEL, data urodzenia, wysokość wykazanego przychodu).

Deklaracja PIT-4R złożona po terminie

Złożenie deklaracji po ustawowym terminie, choćby 1 lutego, jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy sankcja za taki czyn może wahać się od 1/10 do 20-krotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Najniższy wymiar kary w 2017 r. to 200 zł, a w 2018 r. - 210 zł. Najwyższy wymiar kary w 2017 r. to 40.000 zł, a w 2018 r. - 42.000 zł.

Czynny żal sposobem na uniknięcie sankcji za niezłożenie PIT-4R w terminie

Kar za niezłożenie deklaracji w terminie wyznaczonym ustawą, można uniknąć powołując się na instytucję czynnego żalu. Oznacza to dobrowolne oświadczenie płatnika o popełnieniu przestępstwa, złożone jeszcze przed wezwaniem z urzędu skarbowego do wyjaśnień w sprawie popełnionego czynu. Rozwiązanie to umożliwia odstąpienie przez organy skarbowe od karania sprawcy popełniającego czyn zabroniony w postaci niezłożenia deklaracji w terminie.