0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kupiłeś produkt niezgodny z opisem? Sprawdź, jakie masz prawa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Robisz zakupy w sieci? Ten tekst pomoże ci poradzić sobie w sytuacji, gdy zakupiłeś produkt niezgodny z opisem umieszczonym na stronie sklepu. Takie sytuacje, niestety, zdarzają się, a w mediach społecznościowych powstają strony, pokazujące przykłady niezgodności towaru z opisem. Czy wiesz, jakie masz prawa, gdy zakupiony przez ciebie towar nie jest zgodny z tym, co napisano o nim na stronie sklepu lub producenta?

Co znaczy produkt niezgodny z opisem?

Problem niezgodności produktu z opisem nie jest niczym nowym. Nie powstał bynajmniej na skutek dokonywania zakupów w sklepach internetowych, gdzie nie mamy możliwości wcześniejszej bezpośredniej interakcji z towarem. Produkt niezgodny z opisem możemy znaleźć również podczas zakupów w sklepie stacjonarnym.

Prawnicy określają tego rodzaju problem szerzej - jako niezgodność towaru z umową. Kiedy możesz mówić o takiej niezgodności?

 • Gdy zakupiony przez ciebie produkt nie nadaje się do celu, do jakiego zazwyczaj tego rodzaju towar jest stosowany.

 • Gdy zakupiony produkt nie posiada właściwości, które zazwyczaj posiada tego rodzaju towar.

 • Gdy zakupiony produkt nie spełnia oczekiwań, o których publicznie zapewniał sprzedawca, producent lub przedstawiciel producenta (chodzi tu również o niezgodność produktu z jego opisem stworzonym przez producenta lub sprzedawcę).

 • Gdy doszło do nieprawidłowości w montażu i rozruchu urządzenia  - pod warunkiem, że dokonał tego sprzedawca lub osoba upoważniona do tego w ramach umowy sprzedaży albo sam klient w dokładnym oparciu o instrukcję dołączoną do produktu

 • Gdy produkt został wydany kupującemu w stanie niekompletnym.

Co ważne, niezgodność musi istnieć w chwili wydania produktu kupującemu!

Produkt niezgodny z opisem a prawa konsumenta

Prawa konsumenta są podobne niezależnie od tego, czy zakupów dokonujesz w internecie czy w sklepie stacjonarnym, jednak konsument ma większe przywileje w sytuacji, gdy sprzedaż dokonywana jest na odległość. Ważniejsze jest jednak to, czy w danej sytuacji możliwe jest zastosowanie przepisów prawa konsumenckiego. O takim prawie można mówić tylko wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży konsumenckiej, czyli takiej, gdy stronami umowy sprzedaży jest osoba prywatna (konsument) oraz sklep (przedsiębiorstwo).

Sprzedaż konsumencka = rodzaj sprzedaży, która dokonuje się między osobą prywatną, która nie wykorzystuje nabytych produktów do celów służbowych, a osobą prawną, np. między konsumentem a sklepem.

Innymi prawami rządzą się umowy kupna-sprzedaży, zawierane pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami (czyli zakupy “na firmę”) lub pomiędzy dwiema osobami prywatnymi. Każdą z trzech możliwych sytuacji rozważamy w tym tekście.

Produkt niezgodny z opisem - sprzedaż konsumencka

Wyobraź sobie, że kupiłeś w sklepie ze sprzętem RTV nowy telewizor. Po przyjściu do domu i kilku godzinach korzystania z nowego sprzętu przekonałeś się, że coś jest nie tak. Produkt nie posiada wszystkich funkcji, o których byłeś informowany w sklepie i o których pisano w broszurze informacyjnej od producenta. Idziesz do sklepu z reklamacją, a sprzedawca odsyła cię do producenta. Co wtedy robisz?

Prawo stanowi, że całkowitą odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową w sprzedaży konsumenckiej ponosi sprzedawca, a nie producent. Sprzedawca odpowiedzialny jest także za niezgodność produktu z opisem przygotowanym przez producenta. Oznacza to, że swoją reklamację kierujesz tylko i wyłącznie do sklepu, w którym go kupiłeś.

Reklamacja produktu - czego możesz żądać?

Na złożenie reklamacji masz czas dwóch lat od zauważenia niezgodności towaru z umową. Ten termin nie dotyczy jednak produktów żywnościowych - wówczas na zgłoszenie reklamacji masz 3 dni od momentu kupna produktu w przypadku, gdy towar był odmierzany i nie był zapakowany w sposób mogący zapobiec uszkodzeniu lub zepsuciu.

Czego możesz w pierwszej kolejności żądać od sprzedawcy? Przede wszystkim naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową. Wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą pokrywa sprzedawca. W przypadku sprzedaż na odległość - również koszty wysyłki.

Na mocy nowej ustawy o prawach konsumenta, sprzedawca nie ma ściśle określonego terminu ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez klienta. Jeśli jednak klient zażądał obniżenia ceny towaru o konkretną kwotę, wymiany wadliwego produktu lub usunięcia wady, a w ciągu 14 dni sprzedawca nie ustosunkował się do tego - reklamacja zostaje uznana za uzasadnioną. W

Sprzedawca odrzucił twoją reklamację? Nie wszystko stracone

Co należy zrobić, gdy sprzedawca nie uwzględnił twojej reklamacji? Przede wszystkim sprawdź, czy twoje zgłoszenie i żądanie było w pełni zgodne z przepisami prawa konsumenckiego. W tym celu możesz udać się również do rzeczoznawcy. Dalsze kroki skieruj do lokalnego rzecznika konsumentów. Jeśli jednak nie przyniesie to oczekiwanych przez ciebie rezultatów, możesz:

 • skierować wniosek do sądu polubownego przy Inspekcji Handlowej. Obie strony wyrazić jednak muszą zgodę na rozprawę,

 • wnieść pozew do sądu powszechnego,

 • złożyć wniosek o mediację.

Co zyskują kupujący w sieci?

Przy zawieraniu umów sprzedaży na odległość, a takie pojawiają się przy zakupach przez internet oraz innych formach sprzedaży wysyłkowej, konsument zyskuje dodatkowe uprawnienie. W ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu lub zawarcia umowy konsument może bez podawania przyczyny od tej umowy odstąpić w dowolny sposób. Obowiązkiem sprzedawcy jest poinformowanie kupującego o tym prawie - jeśli tego nie zrobi, czas, jaki konsument ma na odstąpienie od umowy, wydłuża się do 12 miesięcy.

Od momentu rozwiązania umowy konsument ma 14 dni na dostarczenie towaru sprzedawcy w sposób ustalony między stronami. Sprzedawca ma również 14 dni na zwrot kosztów, jakie poniósł konsument w wyniku kupna towaru. Konsument ponosi koszty przesyłki towaru do sprzedawcy, ten jednak jest zobowiązany zwrócić mu je wraz z sumą, jaka została zapłacona za towar. Co ważne, sprzedający ponosi jedynie koszty najtańszej możliwej przesyłki i właśnie taką kwotę przekazuje konsumentowi - nawet jeśli kupujący odesłał towar w sposób, generujący większe koszty, zwrot będzie obejmował jedynie cenę najtańszej przesyłki.

Produkt niezgodny z opisem - czy konsument wiedział?

Nie w każdym przypadku produkt wadliwy możesz reklamować jako niezgodny z umową. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący o niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć, a mimo to dokonał zakupu.

Sprzedaż między osobami prywatnymi lub między przedsiębiorstwami

Gdy dokonujesz zakupu towaru jako osoba prywatna od innej osoby prywatnej lub kiedy jako przedsiębiorca kupujesz towar od innego przedsiębiorcy, nie obowiązują cię postanowienia prawa konsumenckiego. Zastępowane są one przez przepisy kodeksu cywilnego, dotyczące umów sprzedaży. Podstawą prawną reklamacji w takich przypadkach będzie rękojmia za wady fizyczne lub prawne towaru.

Podstawą do reklamacji przy tego typu transakcjach jest:

 • wada towaru, która zmniejsza jego wartość lub użyteczność,

 • niezgodność właściwości towaru z zapewnieniami sprzedawcy,

 • wydanie towaru w stanie niezupełnym.

Jeśli sprzedający pomimo reklamacji nie usunie wady lub nie wymieni towaru, kupujący ma prawo do rozwiązania umowy sprzedaży i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.

Prawnicy radzą, by szczególną ostrożność przy zakupach, dla których nie obowiązuje prawo konsumenckie, zwracać na treść zawieranej umowy między sprzedającym a kupującym. Częste są bowiem przypadki ograniczania odpowiedzialności za towar ze strony sprzedającego. Ponadto tego typu umów nie obowiązuje przepis o niestosowaniu niedozwolonych klauzul umownych.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów