Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Kurs walut - jak zaksięgować zwrot towaru?

W związku z dokonywanymi transakcjami zagranicznymi, gdy wystawiona lub otrzymana faktura jest w walucie obcej, należy dokonać przeliczenia kursu walut. Tutaj raczej nie ma większych wątpliwości, jaki kurs należy zastosować w celu prawidłowego przeliczenia faktury w walucie obcej na złotówki. Wątpliwości pojawiają się w przypadku wystawienia faktury korygującej w walucie obcej. Jaki kurs walut należy wówczas zastosować? Czy ten z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy taki sam jaki został zastosowany na fakturze pierwotnej? Zmiany, jakie zostały wprowadzone w 2016 roku dotyczące księgowania faktur korygujących mogą powodować, że przedsiębiorcy nie będą wiedzieć, jaki kurs walut jest prawidłowy.

Kurs walut - jak przeliczyć fakturę w walucie obcej

Jeśli sprzedaż towarów dla kontrahenta fakturowana jest w walucie obcej, ważne jest prawidłowe przeliczenie kursu walut na walutę krajową - złotówki, gdyż wiąże się to z prawidłowym określeniem zarówno podstawy opodatkowania, jak i podatku VAT należnego.

W związku z tym zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przeliczenie następuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP (lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

A więc co do zasady wystawioną fakturę sprzedaży w walucie obcej należy przeliczyć według kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Kurs walut - różnice kursowe

Dokonując przeliczenia kursu walut z obcej na krajową, należy pamiętać o możliwości wystąpienia różnic kursowych. Różnice kursowe należy wyliczyć jeśli zarówno faktura, jak i zapłata zastałyby wykonane w walucie obcej.

Uwaga!

Jeżeli faktura jest wystawiona w walucie obcej, a zapłata jest dokonana w walucie krajowej np. złotówkach wówczas różnice kursowe nie powstają. Nastąpi nadpłata lub niedopłata do faktury.


Jeżeli więc wystąpią różne kwoty po dokonaniu przeliczenia kursu walut z faktury sprzedaży i zapłaty za nią, mamy do czynienia z różnicami kursowymi, które należy przeliczyć w następujący sposób:

  1. Przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki (np. na podstawie wyciągu bankowego) po kursie z dnia, w którym zobowiązanie zostało zapłacone (w przypadku płatności z wyciągu w PLN bierze się pod uwagę kurs walut faktycznie zastosowany przez bank), a w przypadku wyciągu walutowego - po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty.

  2. Przeliczyć wartość sprzedaży z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury.

Następnie od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego. Jeżeli wartość wyszła dodatnia - jest to przychód, który należy zaksięgować do kolumny 8 w księdze przychodów i rozchodów - Pozostałe przychody. Jeżeli wartość wyszła ujemna, wówczas jest to koszt, który ujmuje się w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.