0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kurs walut - jak zaksięgować zwrot towaru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z dokonywanymi transakcjami zagranicznymi, gdy wystawiona lub otrzymana faktura jest w walucie obcej, należy dokonać przeliczenia kursu walut. Tutaj raczej nie ma większych wątpliwości, jaki kurs należy zastosować w celu prawidłowego przeliczenia faktury w walucie obcej na złotówki. Wątpliwości pojawiają się w przypadku wystawienia faktury korygującej w walucie obcej. Jaki kurs walut należy wówczas zastosować? Czy ten z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, czy taki sam jaki został zastosowany na fakturze pierwotnej? Zmiany, jakie zostały wprowadzone w 2016 roku dotyczące księgowania faktur korygujących mogą powodować, że przedsiębiorcy nie będą wiedzieć, jaki kurs walut jest prawidłowy.

Kurs walut - jak przeliczyć fakturę w walucie obcej

Jeśli sprzedaż towarów dla kontrahenta fakturowana jest w walucie obcej, ważne jest prawidłowe przeliczenie kursu walut na walutę krajową - złotówki, gdyż wiąże się to z prawidłowym określeniem zarówno podstawy opodatkowania, jak i podatku VAT należnego.

W związku z tym zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przeliczenie następuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP (lub ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny) na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

A więc co do zasady wystawioną fakturę sprzedaży w walucie obcej należy przeliczyć według kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Kurs walut - różnice kursowe

Dokonując przeliczenia kursu walut z obcej na krajową, należy pamiętać o możliwości wystąpienia różnic kursowych. Różnice kursowe należy wyliczyć jeśli zarówno faktura, jak i zapłata zastałyby wykonane w walucie obcej.

Jeżeli faktura jest wystawiona w walucie obcej, a zapłata jest dokonana w walucie krajowej np. złotówkach wówczas różnice kursowe nie powstają. Nastąpi nadpłata lub niedopłata do faktury.
Jeżeli więc wystąpią różne kwoty po dokonaniu przeliczenia kursu walut z faktury sprzedaży i zapłaty za nią, mamy do czynienia z różnicami kursowymi, które należy przeliczyć w następujący sposób:

  1. Przeliczyć wartość zapłaconych należności na złotówki (np. na podstawie wyciągu bankowego) po kursie z dnia, w którym zobowiązanie zostało zapłacone (w przypadku płatności z wyciągu w PLN bierze się pod uwagę kurs walut faktycznie zastosowany przez bank), a w przypadku wyciągu walutowego - po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zapłaty.

  2. Przeliczyć wartość sprzedaży z faktury po kursie z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego moment wystawienia faktury.

Następnie od kwoty z punktu pierwszego odjąć kwotę z punktu drugiego. Jeżeli wartość wyszła dodatnia - jest to przychód, który należy zaksięgować do kolumny 8 w księdze przychodów i rozchodów - Pozostałe przychody. Jeżeli wartość wyszła ujemna, wówczas jest to koszt, który ujmuje się w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Zmiany w fakturach korygujących

Korekta faktury zgodnie z art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług powinna być wystawiona, w przypadku gdy:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

  • udzielono opustów i obniżek cen,

  • dokonano zwrotu towarów i opakowań podatnikowi,

  • dokonano zwrotu całości lub części zapłaty nabywcy,

  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktury korygujące do końca grudnia 2015 roku należało ujmować w ewidencji księgowej w okresie wystawienia faktury pierwotnej bez względu na przyczynę korekty. A więc zastosowanie kursu walut do faktury korygującej również odnosiło się do wystawienia faktury pierwotnej i taki kurs należało zastosować.

Jednakże od stycznia 2016 roku z powodu wejścia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące księgowania faktur korygujących. Zostały dodane nowe ust. 1m–1p do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące księgowania przychodowych faktur korygujących. W związku z tym moment ujęcia korekty faktury jest uzależniony od tego, z jakiego powodu została wystawiona faktura korygująca:

  • jeśli więc jest ona wystawiona w wyniku błędu (przykładowo zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), należy się cofnąć do okresu, w którym została wystawiona faktura pierwotna,

  • natomiast jeśli korekta faktury została wystawiona z powodu późniejszych zdarzeń (np. reklamacja, zwrot lub częściowy zwrot towaru, udzielenie rabatu), wówczas fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

Kurs walut a zwrot towaru

Począwszy od stycznia 2016 roku, jeżeli faktura korygująca będzie wystawiania z powodu zwrotu towarów, wówczas już nie trzeba cofać się do okresu pierwotnego wystawienia faktury, ale należy ją ująć w dacie wystawienia korekty. Jak w takim razie należy przeliczyć kurs walut dla faktury korygującej?

W związku z tym, że zmniejszenie wielkości przychodów w wyniku reklamacji - zwrotu towarów będzie dokonywane w miesiącu wystawienia faktury korygującej, nie ma to znaczenia do zastosowania przeliczenia kursu waluty. Jeśli więc wartość zwracanych towarów wynikająca z korekty faktury jest wyrażona w walucie obcej, to należy zastosować ten sam kurs waluty, jak przy wystawieniu faktury pierwotnej. Przeliczenia kursu waluty zwrotu towarów należy dokonać według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu ze sprzedaży towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów