0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim cz. 3 - wysokość zasiłku macierzyńskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim jest bardzo wygodnym i interesującym rozwiązaniem. Pozwala dłużej cieszyć się czasem spędzonym z dzieckiem, a jednocześnie wrócić do pracy, stopniowo przyzwyczajać się do nowej roli - pracującego rodzica. W cyklu naszych artykułów dotyczących łączenia pracy z urlopem rodzicielskim dowiedzieliśmy się już więcej na temat organizacji czasu pracy w tym przypadku, a także o obliczaniu okresu, o jaki wydłuża się urlop rodzicielski w poszczególnych wariantach i przypadkach jego wykorzystania. W dzisiejszej odsłonie zgłębimy temat obliczania wysokości wynagrodzenia w czasie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim.

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Miesięczny zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego może osiągnąć, w zależności od wariantu wykorzystania urlopu, na jaki zdecydował się rodzic, trzy wysokości:

  • 100% przez pierwsze 6 tygodni i 60% podstawy jego wymiaru przez pozostały okres lub

  • 80% podstawy jego wymiaru przez cały czas okresu rodzicielskiego.

Aby obliczyć, ile wynosi zasiłek macierzyński w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, należy zmniejszyć jego wysokość proporcjonalnie do wymiaru czasu, w jakim  pracownik wykonuje pracę (por. ust. 191 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej).

Co ważne, w tym przypadku nie ma konieczności ustalania na nowo podstawy wymiaru zasiłku, w związku z nowym wymiarem czasu pracy, pod warunkiem że pomiędzy okresami pobierania tego świadczenia nie została odnotowana przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące.

Przykład 1.

Pracownica zatrudniona w wymiarze 1 etatu, po urlopie macierzyńskim złożyła podanie o udzielenie urlopu rodzicielskiego w trybie połączenia go z pracą na 1/2 etatu. Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego w jej wypadku wynosi 4044,15 zł. W związku z tym dzienne wynagrodzenie w trakcie urlopu macierzyńskiego, jakie otrzymywała pracownica, wynosiło 134,81 zł i było to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Aby obliczyć wysokość zasiłku w pierwszych 6 tygodniach łączenia urlopu z pracą, należy proporcjonalnie zmniejszyć zasiłek o wymiar czasu pracy, w tym wypadku o 1/2 etatu. Obliczenie dziennej stawki zasiłku będzie wyglądało następująco:

134,81 * 1/2 = 67,41 zł

Za pozostały okres łączenia urlopu rodzicielskiego, kiedy kwota zasiłku zmniejsza się do 60% podstawy wymiaru zasiłku, dzienna stawka będzie wynosić 40,44 zł, co wynika z następujących operacji:

4044,15 * 60% : 30 = 80,88

80,88 * 0,5 = 40,44 zł

Ponieważ wysokość zasiłku macierzyńskiego, jaka przysługuje w okresie wydłużenia urlopu rodzicielskiego na skutek łączenia go z pracą, nie została określona, zdaniem ZUS-u należy się on w takiej wysokości jak za okres, z którego wynika wydłużenie. W związku z tym wysokość tę należy obliczyć odrębnie dla okresu, w którym zasiłek przysługiwał w wysokości 100% i odrębnie dla okresu z 60% wysokością zasiłku.

Podwyższenie do kwoty świadczenia rodzicielskiego

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie wynosi 1000 zł i stanowi minimalną kwotę, jaką wynieść może wynagrodzenie za czas przebywania na urlopie rodzicielskim. Jeżeli zasiłek macierzyński za okres miesiąca, pomniejszony uprzednio o zaliczkę na podatek dochodowy, jest niższy od świadczenia rodzicielskiego, to zostaje podwyższony do wysokości tego świadczenia rodzicielskiego.

Wyżej opisana zasada dotyczy także okresu łączenia pracy z urlopem rodzicielskim, co oznacza, że jeżeli kwota zasiłku macierzyńskiego wynikająca z proporcjonalnego pomniejszenia o wymiar czasu pracy, na jaki zdecydował się rodzic, po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa od 1000 zł, to następuje wyrównanie do właśnie tej kwoty.

W przypadku rozpoczęcia korzystania z urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w trakcie miesiąca, na skutek czego kwota zasiłku macierzyńskiego nie osiągnęła kwoty świadczenia rodzicielskiego, podwyższenie należy ustalić za część miesiąca. W tym celu należy podzielić kwotę świadczenia rodzicielskiego przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, za który przysługuje zasiłek, a następnie pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, za które zasiłek przysługuje.

Przykład 2.

Pracownica, która zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, składa pracodawcy wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego od 1.08.2017 roku, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, z pracą na pół etatu. Pracownica zatrudniona jest ze stawką minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, w związku z czym, z uwzględnieniem złożonego przez nią PIT-2, podstawa wymiaru zasiłku wynosi 1725,80 zł. Zasiłek macierzyński w wysokości 80% wynosi 46,02 zł dziennie.

W sierpniu zasiłek macierzyński wyniesie 631,31 zł

46,02 zł * 0,5 = 23,01 (pomniejszenie wynikające z pracy na pół etatu)

23,01 zł * 31 dni = 713,31 zł kwota zasiłku przed pomniejszeniem o zaliczkę na podatek dochodowy

713 * 18% - 46,33 = 82,01 zł, po zaokrągleniu zaliczka wynosi 82 zł

713,31 zł - 82 zł = 631,31 zł kwota zasiłku

W związku z tym, że kwota zasiłku pomniejszona uprzednio o zaliczkę na podatek dochodowy jest niższa od kwotu świadczenia rodzicielskiego, należy ją podwyższyć do tej kwoty.

1000 zł - 631,31 = 368,69

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wynosi w sierpniu: 368,69 zł

Podobnie sytuacja będzie się kształtować we wrześniu:

Zasiłek macierzyński za 30 dni września wyniesie: 690,03 zł

Zaliczka na podatek dochodowy: 78 zł

Zasiłek pomniejszony o zaliczkę: 612,03 zł

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego: 1000 zł - 612,03 = 387,97 zł

Kwotę podwyższenia za pozostałe miesiące obliczamy analogicznie, zwracając szczególną uwagę na to, że może ona się zmieniać w zależności od np. liczby dni w miesiącu, ale także na skutek zmiany wysokości przysługującego zasiłku z 100% podstawy na 60% podstawy jego wymiaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów