Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wsparcie dla rodziców w 2016 roku - świadczenie rodzicielskie

Z dniem 1 stycznia 2016 weszło w życie nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 złotych. Jest ono przyznawane rodzinie niezależnie od jej dochodów. Poznaj korzyści jakie daje wsparcie dla rodziców w postaci świadczeń rodzicielskich oraz jakie wymogi należy spełnić, by je dostać.

Wsparcie dla rodziców 2016 - dla kogo?

Nowe wsparcie dla rodziców skierowane jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, studentów i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Te osoby nie mają bowiem prawa otrzymać zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w następujących sytuacjach:

  • urodzenia się dziecka,

  • przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

  • przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Wsparcie dla rodziców 2016 - okres trwania

Ustawa przewiduje zróżnicowany czas trwania świadczenia rodzicielskiego, w zależności od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie czy przyjętych na wychowanie.

Poniżej przedstawiamy wszystkie przewidziane okresy:

  • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,

  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci,

  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie trojga dzieci,

  • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie czworga dzieci,

  • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie lub w przypadku przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Termin wydawania świadczenia rodzicielskiego będzie liczony od dnia porodu albo przyjęcia na wychowanie dziecka.

Wsparcie dla rodziców 2016 - kto go nie otrzyma?

Jak już wcześniej wspomniano, świadczenie otrzymają wszystkie osoby, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Co za tym idzie, osoby które otrzymują zasiłek macierzyński, nie otrzymają świadczenia rodzicielskiego. Wyłączone zostaną także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m. in. funkcjonariusze służb mundurowych).

Co ważne, jeżeli jednemu z rodziców będzie przysługiwać zasiłek macierzyński, drugie nie może się ubiegać o świadczenie rodzicielskie.

Uwaga!

Świadczeniem rodzicielskim objęci są także rodzice, których dzieci urodziły się przed dniem 1 stycznia 2016 r.  w sytuacji gdy nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka, a w przypadku ciąży mnogiej – 72 tygodni.