Poradnik Przedsiębiorcy

Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka

Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka - koszty eksploatacyjne

Prowadząc własny biznes przedsiębiorca może zostać zmuszony do wynajęcia pojazdu. W przypadku najmu samochodu uznawanego w myśl przepisów ustawy o PIT za samochód ciężarowy nie ma problemu z rozliczeniem wydatków eksploatacyjncych oraz czynszu za najem. Te bowiem stanowią koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości, o ile spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

 

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT 

"Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23."

 

Z kolei w przypadku samochodów osobowych, które są użytkowane w celach firmowych, ale nie stanowią środka trwałego firmy, podatnik jest zobligowany do prowadzenia kilometrówki dla celów PIT. Obowiązek ten wynika z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy.

 

Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu." 

Obowiązek prowadzenia kilometrówki - jakich wydatków dotyczy?

Jak wspomniano powyżej, w przypadku najmu samochodu osobowego podatnik ma obowiązek rozliczania wydatków eksploatacyjnych w ramach kilometrówki. Wśród nich z pewnością można wymienić:

  • paliwo,
  • myjnię,
  • części,
  • płyny,
  • ubezpieczenie itp.

Ale czy czynsz za wynajem samochodu osobowego również należy ograniczyć do limitu kilometrówki? Organy podatkowe reprezentują w tej kwestii różnorodne stanowiska.

Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka - czynsz

Regulacje ustawy o PIT nie określają wprost, czy czynsz za wynajem samochodu osobowego podlega rozliczeniu w ramach kilometrówki, czy też nie. Nie definiuje również pojęcia “wydatków z tytułu kosztów używania samochodu”. Dlatego też sprawa ta  na przestrzeni kilku lat wywoływała sporo kontrowersji, bowiem organy podatkowe oraz część sądów administracyjnych w swoich wyrokach (np. wyroki NSA z dnia 8 lutego 2007 r., Sygn. akt II FSK 189/06; z dnia 25 marca 2010 r., Sygn. akt II FSK 1890/08; WSA w Gliwicach z dnia 15 lutego 2007 r., Sygn. akt I SA/GL 377/06, publik. CBOSA) twierdziła że czynsz za najem należy rozliczyć w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.  Jednak w polskim orzecznictwie zdarzały się także odmienne stanowiska pozwalające na rozliczenie czynszu za najem bezpośrednio w kosztach.

W związku z długotrwałym sporem w tej kwestii Minister Finansów wydał ogólną interpretację, która zezwala na rozliczanie czynszu za wynajem samochodu osobowego bezpośrednio w kosztach podatkowych, bowiem stanowią one odrębną kategorię kosztów. Przedsiębiorca prowadzący KPiR fakturę za najem ujmie w kol. 13 - pozostałe wydatki.