0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Legitymacja ubezpieczeniowa jako dowód poświadczający wysokość zarobków do emerytury

Wielkość tekstu:

Zwracając się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, niezbędne jest okazanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają zatrudnienie oraz określają wysokość osiąganego wynagrodzenia w danym okresie zatrudnienia. Czy legitymacja ubezpieczeniowa może być przykładem takiego dokumentu? Przeczytaj o tym w poniższym artykule!

Dokumenty potwierdzające wysokość zarobków

Potwierdzeniem wysokości zarobków przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty może być:

  • zaświadczenie pracodawcy bądź innego płatnika składek,

  • legitymacja ubezpieczeniowa,

  • inny dokument stwierdzający wysokość otrzymywanego uposażenia.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenie emerytalno-rentowe (Dz. U. nr 237, poz. 1412) okazanie powyższych dokumentów nie jest konieczne w przypadku, gdy konto ubezpieczonego zawiera już odpowiednie dane, np. gdy pracownik złożył je wcześniej w celu ustalenia kapitału początkowego czy prawa lub wysokości świadczeń.

Legitymacja ubezpieczeniowa jako dowód zarobków

Jeżeli legitymacja ubezpieczeniowa zawiera odpowiednie wpisy, mogą okazać się one dowodem potwierdzającym wysokość zarobków, gdy zakład pracy nie jest w posiadaniu dokumentów płacowych.

A co w przypadku, gdy pracownik nie posiada legitymacji ubezpieczeniowej? Albo posiada ją, ale bez odpowiednich wpisów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz uzyskiwane w tym czasie zarobki? Wówczas ustalenia wysokości zarobków dokonuje się na podstawie dokumentacji zastępczej, jaką są akta pracownika. Zadaniem pracodawcy jest uwzględnienie w zaświadczeniu o wynagrodzeniu (sporządzanym na podstawie dokumentacji zastępczej) składników wynagrodzenia przysługujących w czasie trwania zatrudnienia, których wysokość była stała. Uwzględnia się również inne składniki wynagrodzenia, jak np. premia. Warunkiem jest jednak odpowiednia dokumentacja potwierdzająca wypłatę w określonej wysokości, od której zapłacono składki ubezpieczenia społecznego.

Jak uzyskać dokumenty ze zlikwidowanych zakładów pracy

Dokumenty zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy można uzyskać w odpowiednich jednostkach upoważnionych do ich przechowywania. Wydają one odpisy, wyciągi oraz kopie przechowywanych dokumentów.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy emerytalnej w przypadku, gdy ustalenie podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty nie jest możliwe, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia pracowników, jaka obowiązywała w tym okresie. Jest to kwota proporcjonalna do okresu podlegania ubezpieczeniu oraz wymiaru czasu pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów