Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy wyrejestrować z ZUS członka rodziny pracownika?

Wyrejestrowanie członków rodziny z ZUS - kiedy?

Obowiązek zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej ciąży na płatniku składek.

Kwestię takiego wyrejestrowania reguluje art. 76a ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepis ten informuje, że osoba, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, a także zgłosiła do funduszu członków rodziny, zobowiązana jest do poinformowania podmiotu właściwego do dokonania wyrejestrowania o zaistniałych okolicznościach, które powodują konieczność ich wyrejestrowania z wymienionego ubezpieczenia.

Mowa tutaj o sytuacjach, gdy:

  • ubezpieczony, który zgłosił członka rodziny został wyrejestrowany,
  • członek rodziny pobierający naukę ukończył 26 lat (pod warunkiem, że nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi),
  • pełnoletni członek rodziny zakończył naukę,
  • członek rodziny uzyskał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. w przypadku podjęcia pracy, uzyskania statutu bezrobotnego lub rozpoczęcia działalności).

Wyrejestrowanie z ZUS - formularz ZUS ZCNA

Do obowiązku płatnika składek należy sporządzenie i przekazanie do ZUS zgłoszenia wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego. Służy do tego formularz ZUS ZCNA, który należy złożyć w terminie 7 dni od:

  • dnia, w którym ustały uprawnienia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (w trakcie okresu, w którym ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia przez danego płatnika),
  • dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego (przez danego płatnika).

Członkowie rodziny ubezpieczonego, mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych jeszcze przez okres 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.