0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit ulgi na dziecko w rozdzielności majątkowej małżonków - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby wykonujące władzę rodzicielską lub sprawujące funkcje opiekuna prawnego mogą w zeznaniu rocznym dokonać odliczenia ulgi na dziecko. Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że możliwość skorzystania z ulgi warunkowana jest limitem dochodów podatnika, wówczas pojawia się pytanie, jak ustalić limit ulgi na dziecko w rozdzielności majątkowej małżonków? W niniejszym artykule zastanowimy się, w jaki sposób przedstawia się sytuacja osoby pozostającej w związku małżeńskim w ustroju rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa a wspólne rozliczenie małżonków

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Pod pewnymi warunkami mogą jednak być opodatkowani wspólnie (od połowy sumy ich dochodów w podwójnej wysokości podatku). Jak wynika z art. 6 ust. 2 ustawy PIT, wspólnie opodatkowani mogą być małżonkowie pozostający w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

 1. przez cały rok podatkowy albo
 2. od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

W świetle powyższego opisana preferencja dotyczy wyłącznie małżonków w ustroju wspólności małżeńskiej. Jeżeli natomiast w małżeństwie funkcjonuje ustrój rozdzielności majątkowej, to każdy z małżonków jest traktowany jako osobny podatnik i samodzielnie rozlicza się z uzyskanych dochodów.

W myśl bowiem art. 26 Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W tym przypadku nie ma zastosowania art. 29 Ordynacji podatkowej, wskazując, że odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. 

W ustroju rozdzielności majątkowej każdy z małżonków jest traktowany jako osobny podatnik, który samodzielnie rozlicza uzyskane w roku podatkowym dochody. Rozdzielność majątkowa wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.

Limit ulgi na dziecko w rozdzielności majątkowej małżonków a warunki skorzystania z ulgi na dziecko

W myśl przepisu art. 27f ust. 1 ustawy PIT od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 1. wykonywał władzę rodzicielską;
 2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
 3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia dziecka;
 2. zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 3. odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 4. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci:

 1. małoletnie;
 2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 3. pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie, jeżeli dzieci te nie uzyskały przychodów/dochodów w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej.

Po przeanalizowaniu powyższych przepisów zwróćmy uwagę, że nie wyklucza prawa do zastosowania ulgi na dziecko okoliczność pozostawania w związku małżeńskim, w tym również z małżonkiem niebędącym rodzicem dziecka. Podobnie też nie stanowi okoliczności wyłączającej ulgę fakt pozostawania przez podatnika w związku małżeńskim w ustroju rozdzielności majątkowej.

Rodzic dziecka posiadający i faktycznie wykonujący władzę rodzicielską może skorzystać z ulgi na dziecko, nawet jeżeli pozostaje w związku z małżeńskim z osobą niebędącą rodzicem dziecka.

Limit ulgi na dziecko w rozdzielności majątkowej małżonków

Analizując możliwość zastosowania ulgi na dziecko, należy mieć na względzie, że w przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego małoletniego dziecka obowiązuje limit dochodów. Otóż w myśl art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy PIT odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do jednego małoletniego dziecka – kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł;
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł (z wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko).

Ponadto, jak wynika z treści art. 27f ust. 2a ustawy PIT, za dochody, o których mowa w powyższym przepisie, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszone o kwotę składek.

Należy zauważyć, że w przypadku podatnika pozostającego w związku małżeńskim limit 112 000 zł dochodów dotyczy zarówno dochodów podatnika, jak i jego małżonka. Przy czym w odniesieniu do małżonka przepis ten nie statuuje żadnego ograniczenia co do ustroju małżeńskiego. To w konsekwencji oznacza, że limit 112 000 zł będzie obejmował zarówno dochody podatnika chcącego skorzystać z ulgi na dziecko, jak i jego małżonka – także, gdy występuje rozdzielność majątkowa.

Również Dyrektor KIS w interpretacji z 18 maja 2023 roku (nr 0112-KDSL1-1.4011.103.2023.2.DS) wskazał, że w sytuacji, gdy jedyny rodzic sprawuje całoroczną opiekę nad małoletnim dzieckiem i jednocześnie pozostaje w związku małżeńskim (w ustroju rozdzielności), to przy ustalaniu prawa do odliczenia ulgi na dziecko obowiązuje limit 112 000 zł. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że małżonek niebędący rodzicem nie bierze udziału w wychowaniu ani nie łoży na utrzymanie dziecka.

Przykład 1.

Pan Grzegorz wykonuje władzę rodzicielską nad swoim jedynym małoletnim synem. Jednocześnie wstąpił w ponowny związek małżeński z panią Grażyną. Małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej. Roczne dochody pana Grzegorza to 70 000 zł, natomiast dochody pani Grażyny to 100 000 zł. Czy pan Grzegorz może zastosować ulgę na dziecko w zeznaniu rocznym?

Zgodnie z art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT dla ustalenia możliwości skorzystania z ulgi należy zsumować zarówno dochody pana Grzegorza, jak i pani Grażyny. Z uwagi na to, że suma dochodów przekracza limit, nie może on zastosować ulgi na dziecko.

W zakresie odliczenia ulgi na jedno małoletnie dziecko do wyliczenia limitu dochodu trzeba brać pod uwagę nie tylko dochody rodzica, lecz także małżonka w ustroju rozdzielności majątkowej.

Przedstawione przepisy wskazują, że dla wyliczenia limitu dochodu uprawniającego do odliczenia ulgi na dziecko (do 112 000 zł w roku) należy wliczać również dochody małżonka i to niezależnie od tego, czy małżeństwo opiera się na ustroju rozdzielności majątkowej. Również nie ma w tym przypadku znaczenia okoliczność, że małżonek nie jest rodzicem dziecka ani nie łoży na jego utrzymanie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów