Poradnik Przedsiębiorcy

W 2021 roku utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT!

W 2021 roku został utrzymany limit zwolnienia podmiotowego w VAT, który wynosi 200.000 zł. Wartość limitu podmiotowego zwolnienia z VAT nie uległa zmianie względem roku poprzedniego. Podatnicy, których obroty ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczą wskazanego limitu mogą nadal skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT.

Aktualnie obowiązujący limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Obecnie ze zwolnienia podmiotowego z VAT korzystają przedsiębiorcy, których roczny obrót nie przekracza w złotych równowartości 40 000 EUR. Kwotę tą należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, co daje umownie 200 000 zł. Ten przywilej został nadany w drodze odstępstwa od przepisu dyrektywy 2006/112/WE w ramach wydanego upoważnienia decyzją Rady UE.

Powyższy limit znalazł się również w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

W przypadku nowych podmiotów w pierwszym roku działania limit zwolnienia podmiotowego VAT obliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, na co wskazuje art. 113 ust. 9 ustawy o VAT: Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Limit zwolnienia podmiotowego w VAT a konsekwencje dla przedsiębiorców

Zwolnienie podmiotowe w VAT jest dużym przywilejem i szansą dla mniejszych przedsiębiorców. Dzięki temu bowiem:

  • nie muszą tracić czasu na naliczanie podatku i odprowadzanie go do urzędu skarbowego oraz na przygotowywanie okresowych deklaracji,

  • przy transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami, którzy nie dokonają zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę - nie płacą do US kwoty podatku z własnej kieszeni.

Jak skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w VAT?

W przypadku osób rozpoczynających prowadzenie działalności zwolnienie podmiotowe w VAT przysługuje z mocy prawa. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą składać żadnych deklaracji informujących urząd skarbowy o ich wyborze.

Przy wyborze korzystania ze zwolnienia podmiotowego należy mieć na względzie, że ustawodawca określił czynności, których wykonywanie bezwzględnie musi być opodatkowane podatkiem VAT. Szerzej w artykule: Zwolnienie z VAT - kto może z niego skorzystać?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy są już czynnymi podatnikami VAT i chcą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Mają oni do tego prawo najwcześniej po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracili to prawo lub z niego zrezygnowali. W tym celu muszą złożyć aktualizację formularza VAT-R.

Istotne jest, iż w takim wypadku pojawia się jednak obowiązek korekty VAT odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, które nie zostały sprzedane. Wynika to ze zmiany przeznaczenia towarów - od związanych z działalnością opodatkowaną VAT do działalności zwolnionej z VAT.