0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie podmiotowe a pośrednictwo w sprzedaży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy bardzo często nie chcą rejestrować się jako podatnicy podatku od towarów i usług. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT jest bowiem dla mniejszych podmiotów bardzo korzystne, szczególnie dla tych zajmujących się usługami. Zwolnienie podmiotowe oznacza, że usługi nie są opodatkowane podatkiem VAT, co zwiększa konkurencyjność na rynku. 

Zwolnienie podmiotowe

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. 

Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku.

Powyższe nie dotyczy:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami;

 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41 (usługi finansowe);

 3. usług ubezpieczeniowych,

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych.

Ponadto do wartości sprzedaży nie zaliczamy także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnika rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku kwotę wyliczamy więc proporcjonalnie.

Przekroczenie kwoty 200 000 zł

W przypadku, gdy faktyczna wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Przykład 1.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2017 roku. W żadnym z poprzednich lat nie przekroczył kwoty zwolnienia z VAT. W 2022 roku rozszerzył działalność i znacząco zwiększył swoją sprzedaż. Do kwietnia 2022 roku uzyskał kwotę sprzedaży w wysokości 180 000 zł. W maju dokonał sprzedaży w wysokości 42 000 zł na rzecz nowego kontrahenta. W tym przypadku cała ta faktura podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto wszystkie następne transakcje podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnik będzie musiał złożyć w organie podatkowym VAT-R

W przypadku zarejestrowania jako czynny podatnik VAT już po przekroczeniu limitu sprzedaży podatnik winien złożyć zaległe JPK za okresy, w których przekroczył kwotę zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku rozliczenia należnego podatku i złożenia deklaracji VAT za okresy, w których powinien być już czynnym podatnikiem. 

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać.

Usługi pośrednictwa a zwolnienie podmiotowe

Jak to wyżej opisaliśmy, podatnicy tracą zwolnienie przedmiotowe po przekroczeniu określonej w ustawie kwoty sprzedaży. 

Podatnicy świadczący usługi pośrednictwa zastanawiają się, czy również oni mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. 

Abyśmy odpowiedzieli na to pytanie, należy podkreślić, że ustawodawca uznał, iż niektóre usługi i towary sprzedawane przez podatnika muszą być opodatkowane bez względu na wielkość sprzedaży.

Zwolnień z VAT nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:

 1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

 2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

 • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),

 • wyrobów tytoniowych,

 • samochodów osobowych innych niż nowe samochody, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji,

 1. budynków, budowli lub ich części zwolnionych z VAT,

 2. terenów budowlanych,

 3. nowych środków transportu,

 4. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),

 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),

 • urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),

 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),

 1. hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
 • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),

 • motocykli (PKWiU ex 45.4);

 1. świadczących usługi:

 1. prawnicze,

 2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

 3. jubilerskie,

 4. ściągania długów, w tym factoringu;

Analiza powyższych uregulowań wskazuje, że podatnicy świadczący usługi pośrednictwa mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. 

Podsumowując, prowadzący usługi pośrednictwa podatnik może skorzystać ze zwolnienia. W przypadku usług pośrednictwa jednak nie zawsze jest to opłacalne. W wielu przypadkach osiąga on niewielki dochód (marżę), tym samym opodatkowanie podatkiem VAT może być od początku działalności bardzo opłacalne. Ponadto pośrednicy osiągają niewielki zysk (marżę) i od początku działalności muszą założyć wysoką sprzedaż. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów