0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nie każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność jest zobowiązany do rejestracji dla celów VAT. Ustawodawca przewidział w tym zakresie zwolnienia dla podatników, którzy nie przekroczą określonego przepisami obrotu. Czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT? Odpowiadamy poniżej.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, o ile spełnią warunki przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 nievatowcem może zostać przedsiębiorca, którego sprzedaż w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku także skorzystają ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem, że przewidywana przez nich wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie będzie wyższa niż 200 tys. zł.

Gdy wartość sprzedaży w trakcie roku podatkowego przekroczy limit, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności powodującej przekroczenie określonej kwoty.

Warto podkreślić, że ustawodawca określa grupy czynności, które nie mają prawa do korzystania z tego przywileju. Są to przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży:

1) dokonujących dostaw:
a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
b)towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
– energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
– wyrobów tytoniowych,
– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) terenów budowlanych,
e) nowych środków transportu,
f) następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
– urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
– pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
– motocykli (PKWiU ex 45.4);
2) świadczących usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie,
d) ściągania długów, w tym factoringu;
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zwolnienie z VAT a usługi budowlane w UE

Miejscem świadczenia usług mających związek z nieruchomościami, w tym m.in. nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Wynika to z art. 28e ustawy o VAT. Oznacza to, że podlegają one opodatkowaniu w państwie, na terenie którego zostały wykonane. Zatem w Polsce usługi te nie podlegają opodatkowaniu.

Nievatowcy, którzy wykonują usługi budowlane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, w dalszym ciągu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem że wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terenie naszego kraju nie przekroczy limitu.

Art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,
c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z powyższym na pytanie, czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT, można zdecydowanie odpowiedzieć: nie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów