Poradnik Przedsiębiorcy

Czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT?

Nie każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność jest zobowiązany do zostania czynnym podatnikiem VAT. Ustawodawca przewidział w tym zakresie zwolnienia dla podatników, którzy nie przekroczą określonego przepisami obrotu. Czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT? Odpowiadamy poniżej.

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT, o ile spełnią warunki przewidziane w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 113 ust. 1 nievatowcem może zostać przedsiębiorca, którego sprzedaż w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła 200 tys. zł.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku także skorzystają ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem, że przewidywana przez nich wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie będzie wyższa niż 200 tys. zł.

Ważne!

Gdy wartość sprzedaży w trakcie roku podatkowego przekroczy limit, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności powodującej przekroczenie określonej kwoty.

Warto podkreślić, że ustawodawca określa grupy czynności, które nie mają prawa do korzystania z tego przywileju. Są to przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży:

 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;

 • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, a także samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji;

 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b);

 • nowych środków transportu;

 • terenów budowlanych;

 • usług prawniczych;

 • usług w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego;

 • usług jubilerskich.

Wymienia się tu również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Odwrotne obciążenie przy usługach budowlanych

Odwrotne obciążenie polega na przerzuceniu obowiązku rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

Usługi budowlane podlegają procedurze odwrotnego obciążenia, jeśli spełnione są warunki podane w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT:

 • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,

 • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, mający status podwykonawcy,

 • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Ważne!

Procedurę odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych stosuje się, jeśli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Zwolnienie z VAT a usługi budowlane w UE

Miejscem świadczenia usług mających związek z nieruchomościami, w tym m.in. nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. Wynika to z art. 28e ustawy o VAT. Oznacza to, że podlegają one opodatkowaniu w państwie, na terenie którego zostały wykonane. Zatem w Polsce usługi te nie podlegają opodatkowaniu.

Nievatowcy, którzy wykonują usługi budowlane zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE, w dalszym ciągu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, pod warunkiem że wartość sprzedaży podlegającej opodatkowaniu na terenie naszego kraju nie przekroczy limitu.

Art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

2. Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38–41,

c) usług ubezpieczeniowych – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z powyższym na pytanie, czy usługi budowlane w UE wliczają się do limitu zwolnienia z VAT, można zdecydowanie odpowiedzieć: nie.