0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Magazyn call-off stock – korzyści w rozliczeniu transakcji międzynarodowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W naszym dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, jakie są korzyści w zakresie rozliczenia transakcji międzynarodowych dla podatnika, który zdecyduje się na korzystanie z procedury, jaką jest magazyn call-off stock w kontekście rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Magazyn call-off stock a obowiązki podatkowe związane z przemieszczeniem towarów własnych

Czynnością opodatkowaną w ramach podatku VAT jest nie tylko wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na rzecz innego przedsiębiorcy z kraju unijnego. Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 3 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega również przemieszczenie przez podatnika lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które zostały przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, jeżeli mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 

Powyższy przepis reguluje przypadek tzw. nietransakcyjnego WDT. Otóż jeżeli podatnik z Polski przemieszcza swój towar z Polski do magazynu w Niemczech, to pomimo że nie dochodzi do rozporządzenia towarem jak właściciel, jednak należy rozpoznać nietransakcyjne WDT w Polsce oraz nietransakcyjne WNT w Niemczech.

Następnie, jeżeli taki towar – już po przemieszczeniu do Niemiec – zostanie sprzedany, to będziemy mieli do czynienia z odpłatną dostawą towaru na terytorium Niemiec.

W powyższym schemacie na podatniku ciąży bardzo dużo obowiązków podatkowych, ponieważ musi on rozliczyć nietransakcyjne WDT w Polsce oraz zarejestrować się na potrzeby niemieckiego podatku od wartości dodanej celem rozliczenia nietransakcyjnego WNT oraz odpłatnej dostawy na terytorium Niemiec.

Jeżeli w momencie przemieszczenia towaru na terytorium innego kraju nie jest znany nabywca, taką transakcję należy zaklasyfikować jako nietransakcyjne WDT, które również stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu (z możliwością zastosowania stawki 0% VAT).

Uproszczenia związane z procedurą magazynu call-off stock

Rozwiązaniem powyższych problemów może być zastosowanie procedury magazyn call-off stock, ponieważ – przy założeniu spełnienia warunków określonych w ustawie – podatnik w przedstawionym schemacie rozpoznaje tylko 1 transakcję, tj. klasyczne WDT.

Zgodnie z art. 13h ustawy o VAT możemy wyróżnić 4 podstawowe warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby uproszczenie znalazło zastosowanie:

 1. towary są przewożone z terytorium Polski do magazynu na terytorium innego kraju UE w celu ich dostawy na późniejszym etapie zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem między tymi kontrahentami;
 2. podatnik z Polski nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju UE, w którym znajduje się magazyn;
 3. kupujący jest zarejestrowany do VAT UE i dane kupującego są znane sprzedawcy w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
 4. podatnik z Polski prowadzi stosowną ewidencję towarów przemieszczanych w ramach procedury magazyn call-off stock (art. 109 ust. 11c ustawy o VAT).

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to uznaje się, że doszło do WDT na terytorium Polski 

w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika podatku od wartości dodanej, któremu te towary mają być dostarczone, o ile przeniesienie to nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off stock. 

Przykład 1.

Podatnik z Polski ustalił z nabywcą z Niemiec warunki dostawy towaru w ramach procedury magazyn call-off stock zlokalizowanego na terytorium Niemiec. Towar został przetransportowany do magazynu oraz odebrany przez kontrahenta w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia do magazynu. W jaki sposób podatnik z Polski powinien rozliczyć taką transakcję?

Dzięki zastosowanej procedurze podatnik rozpozna w tym przypadku wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Gdyby nie procedura magazyn call-off stock podatnik z Polski musiałby rozpoznać nietransakcyjne przemieszczenie towaru z Polski do Niemiec i następnie odpłatną dostawę towarów na terytorium Niemiec.

Warto również mieć na względzie, że ustawa o VAT określa również, co w sytuacji, gdy w terminie 12 miesięcy nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami znajdującymi się w magazynie.

Otóż zgodnie z art. 13l ust. 1 ustawy o VAT w takim przypadku uznaje się, że nietransakcyjne WDT ma miejsce w dniu następującym po upływie tego terminu. Wyjątek od tej reguły został określony w art. 13l ust. 2 ustawy o VAT i odnosi się do przypadku, w którym nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jednakże towary zostały powrotnie przemieszczone na terytorium kraju i podatnik odnotował fakt powrotnego przemieszczenia w ewidencji.

Przykład 2.

Podatnik z Polski przemieścił towar do magazynu call-off stock swojego kontrahenta z Niemiec. Towar ten nie został odebrany przez kontrahenta w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia towaru do magazynu. W jaki sposób podatnik z Polski powinien potraktować taką sytuację?

Podatnik z Polski w dniu następującym po upływie okresu 12 miesięcy będzie zobowiązany do rozpoznania nietransakcyjnego WDT z Polski. Gdyby podatnik z Polski przed upływem okresu 12 miesięcy powrotnie przemieścił towar do Polski i odnotował tę okoliczność w ewidencji, nie powstałaby konieczność rozpoznania nietransakcyjnego WDT.

Magazyn call of-stock pozwala na zastosowanie uproszczenia polegającego na rozpoznaniu tylko jednej czynności w transakcji międzynarodowej, tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta, który pobiera towar z magazynu zlokalizowanego w innym kraju UE.

Ewidencja towarów na potrzeby procedury, jaką jest magazyn call-off stock

Wskazaliśmy powyżej, że jednym z warunków zastosowania procedury magazynu call-off stock jest prowadzenie przez wysyłającego towar ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 11c ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, którzy przemieszczają towary z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju w procedurze magazyn call-off stock, są obowiązani prowadzić ewidencję tych towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 54a ust. 1 rozporządzenia 282/2011. 

Zgodnie z tym przepisem ewidencja ta powinna zawierać następujące informacje:

 1. określenie państwa członkowskiego, z którego towary zostały wysłane lub przetransportowane, oraz datę wysyłki lub transportu towarów;
 2. numer identyfikacyjny VAT podatnika, dla którego przeznaczone są towary, nadany przez państwo członkowskie, do którego towary są wysyłane lub transportowane;
 3. określenie państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane, numer identyfikacyjny VAT prowadzącego magazyn, adres magazynu, w którym towary są składowane w momencie ich przybycia, oraz datę przybycia towarów do magazynu;
 4. wartość, opis i liczbę towarów, które przybyły do magazynu;
 5. podstawę opodatkowania, opis i liczbę dostarczonych towarów oraz datę dokonania dostawy towarów, a także numer identyfikacyjny VAT nabywcy;
 6. podstawę opodatkowania, opis i liczbę towarów;
 7. wartość, opis i liczbę powrotnie przemieszczonych towarów oraz datę powrotu towarów.

Podsumowując powyższe, możemy zatem wskazać, że procedura, jaką jest magazyn call-off stock jest korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców chcących ograniczyć liczbę rozpoznawanych transakcji międzynarodowych na gruncie podatku VAT, jednak w tym zakresie konieczne jest spełnienie warunków ustawowych, w tym takich odnoszących się do konieczności prowadzenia odpowiedniej ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów