0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nietransakcyjne WNT a przemieszczenie towarów z innego kraju UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W naszym dzisiejszym artykule zajmiemy się przypadkiem, w którym podatnik z Polski nabywa towar do swojego magazynu w innym kraju UE, a następnie przewozi go do Polski. Czy w takiej sytuacji miejsce ma nietransakcyjne WNT? Przeanalizujemy, w jaki sposób taka transakcja powinna zostać rozliczona na gruncie podatku VAT.

Zakup towaru w innym kraju jako transakcyjne WNT

Opisany przypadek może w zależności od okoliczności występować w 2 wariantach.

Pierwsza możliwa opcja to transakcyjne WNT.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez WNT rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki bądź transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. 

Podkreślenia wymaga, że nie dla rozpoznania WNT nie jest konieczna identyfikacja na potrzeby VAT UE. Dla rozpoznania tej transakcji ważne jest, aby w wyniku dokonanej dostawy doszło do przemieszczenia towaru pomiędzy 2 krajami UE.

Poprzez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Musi zatem wystąpić element przekazania ekonomicznego władztwa nad rzeczą.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru ma miejsce wówczas, gdy towar będący przedmiotem dostawy jest wysłany bądź przetransportowany z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, po spełnieniu warunków odnośnie do podmiotów biorących udział w danej transakcji. 

Dla rozpoznania transakcyjnego WNT nie ma natomiast znaczenia to, gdzie towary są przechowywane po drodze. W przypadku WNT nie ma także znaczenia to, kto organizuje transport.

Należy zaznaczyć, że w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowaniu podatkiem VAT podlega czynność nabycia towarów. Należny podatek z tytułu obrotu rozliczany jest przez nabywcę towaru w państwie, do którego następuje dostawa towarów. Transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów towarzyszy zawsze lustrzana czynność, wykonywana przez drugą stronę transakcji, tj. dostawa towarów (co do zasady mająca charakter dostawy wewnątrzwspólnotowej). Trzeba jednak podkreślić, że niewłaściwe rozpoznanie przez kontrahenta zagranicznego jego dostawy nie powoduje braku wystąpienia u polskiego nabywcy wewnątrzwspólnotowego nabycia. Podobnie – zadeklarowanie przez zagranicznego kontrahenta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie powoduje, że u polskiego nabywcy automatycznie dochodzi do nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Ponadto trzeba wskazać, że potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia 2 podstawowych warunków:

  • po pierwsze, podmiot z 1 państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa,
  • po drugie, po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie gra tu roli, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Przykład 1.

Podatnik mający siedzibę w Polsce zakupił w Niemczech towar. Dla potrzeb transakcji podał swoje polskie dane adresowe oraz polski VAT UE. Towar zostanie przekazany do magazynu w Niemczech, a następnie przewieziony przez polskiego podatnika do Polski. W takim przypadku mamy do czynienia z transakcyjnym WNT w Polsce.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT obowiązek rozliczenia podatku należnego ciąży na podatnikach dokonujących WNT. Tacy podatnicy mają również prawo do odliczenia podatku naliczonego, co w konsekwencji oznacza, że transakcja będzie dla nich neutralna podatkowo.

W kontekście powyższego istotne jest, aby mieć świadomość, że kontrahent z Niemiec dokonuje WDT z terytorium swojego kraju. Odbiorcą i jednocześnie nabywcą towaru jest podatnik z Polski.

Jeżeli towar zakupiony w innym kraju jest czasowo przechowywany w magazynie, a następnie jest wysyłany do Polski, to mamy do czynienia z transakcyjnym WNT (jeżeli dostawa towarów odbywa się na rzecz zagranicznego kontrahenta).

Zakup towaru w innym kraju jako nietransakcyjne WNT

Warto podkreślić, że w ustawie o VAT mamy również art. 11 ust. 1, który stanowi o tzw. nietransakcyjnym WNT.

Zgodnie z tym przepisem za WNT podlegające opodatkowaniu rozumie się również przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 

Powyższy przepis rozszerza zakres transakcji uznawanych za WNT o przemieszczenie towarów własnych podatnika z kraju członkowskiego do Polski. Regulacja ta oznacza, że przemieszczenie towarów traktowane będzie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie tylko wtedy, gdy przemieszczane towary są własnością podatnika, który wszedł w ich posiadanie na terytorium państwa członkowskiego, z którego transportowane są do Polski i będą one służyć czynnościom wykonywanym przez niego, jako podatnika, na terytorium kraju. 

W tym wypadku również występuje WNT, jednakże transport towaru nie odbywa się w ramach przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Podatnik transportuje pomiędzy 2 krajami UE własne towary zakupione na terytorium innego kraju.

Jeśli podatnik z Polski posiada zagraniczny oddział, który dokona zakupu towarów do magazynu i następnie towar zostanie przewieziony do Polski, to w takim przypadku występują 2 czynności: odpłatna dostawa na terytorium kraju oraz nietransakcyjne WNT.

Przykład 2.

Podatnik z Polski zarejestrowany również na potrzeby VAT UE w Holandii zakupił towar do holenderskiego magazynu. Na potrzeby rozliczenia sprzedaży podał swój holenderski numer VAT. W konsekwencji doszło do odpłatnej dostawy towaru na terytorium Holandii. Sprzedawca z Holandii zobowiązany jest do rozliczenia podatku we własnym zakresie. Jeżeli następnie podatnik przetransportuje własne towary z Holandii do Polski, to dojdzie do nietransakcyjnego WNT podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W powyższym przykładzie kluczowe znaczenie miało to, że podatnik z Polski na potrzeby sprzedaży wskazał holenderski numer VAT. Gdyby wskazał on polski numer VAT, to po stronie sprzedawcy doszłoby do WDT, a po stronie kupującego do transakcyjnego WNT.

Jeżeli przedsiębiorca przywozi do kraju towary, które zakupił w innym kraju, gdzie doszło do odpłatnej dostawy towarów, to sam transport na terytorium Polski należy rozliczyć jako nietransakcyjne WNT.

Reasumując powyższe rozważania, możemy wyróżnić 2 sytuacje prawnopodatkowe, które będą odmiennie kwalifikowane w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych. Dla poprawnego rozliczenia takiej transakcji na gruncie podatku VAT trzeba dokonać analizy, czy mamy do czynienia z transakcyjnym, czy też nietransakcyjnym WNT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów