Poradnik Przedsiębiorcy

Mały podatnik VAT - 2011

Mały podatnik VAT - definicja

Mały podatnik, zgodnie z art. 2 ust. 25 ustawy o VAT, to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro,

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Mały podatnik VAT - limit 2011

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2011 r. wynosi po zaokrągleniu 4 736 000 zł. W przypadku podatników prowadzących działalność maklerską limit w 2011 r. wynosi 178 000 zł. Zgodnie z tabelą nr 192/A/NBP/2010 z dnia 1 października 2010 r. kurs euro wynosił 3,9465 zł. W związku z tym wyliczenia kształtowały się następująco:

1 200 000 euro × 3,9465 zł = 4 735 800 zł

45 000 euro x 3,9465 zł = 177 592,50 zł