0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej – czy można stosować ryczałt?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wyświetlanie reklam na stronach internetowych stanowi coraz powszechniejszą metodę pozyskiwania nowych klientów. Nic zatem dziwnego, że coraz większa grupa przedsiębiorców chętnie udostępnia miejsca reklamowe na swoich witrynach. Z uwagi na popularność ryczałtu warto się zastanowić, czy najem powierzchni reklamowej może być opodatkowany tą formą.

Najem powierzchni reklamowej a wyświetlanie reklam na portalach społecznościowych

W poniższym artykule będziemy zajmować się wyłącznie przypadkiem, gdy przychód z tytułu wyświetlania reklam uzyskuje przedsiębiorca. Nie poruszamy przypadku wyświetlania reklam na stronach internetowych przez osoby prywatne.

Pierwszy przypadek, który będziemy analizować, dotyczyć będzie sytuacji, gdy reklamy wyświetlane są na portalach mediów społecznościowych.

Zastosowanie właściwej stawki ryczałtu determinowane jest odpowiednim kodem PKWiU. Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. 

Zatem dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych usług do konkretnego grupowania PKWiU. 

Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący usługi. Natomiast organami właściwymi do klasyfikacji usług są urzędy statystyczne, a nie organy podatkowe.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i i pkt 5 lit. a ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

  • 15% przychodów z przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99) – art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i;
  • 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1–4 oraz 6–8 (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

W kontekście wyjaśnień do PKWiU usługi polegające na umieszczaniu filmików na portalach społecznościowych, w których trakcie wyświetlane są reklamy, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 59.11.30.0 Sprzedaż miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach, nagraniach wideo i programach telewizyjnych.

To oznacza, że w tym przypadku właściwą stawką będzie 8,5% przychodów, czyli stawka wynikająca z treści art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku.

Analogicznej klasyfikacji dokonał Dyrektor KIS w interpretacji z 27 sierpnia 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.524.2021.2.ISL).

Wyświetlanie reklam na portalach społecznościowych stanowi usługę zgrupowaną w PKWiU 59.11.30, co oznacza, że właściwa stawka ryczałtu w tym przypadku wynosi 8,5%.

Najem powierzchni reklamowej na stronie internetowej będącą własnością przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może również posiadać własną stronę internetową, na której wyświetla reklamy innych podmiotów i również z tego tytułu uzyskuje przychody.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku stawka podatku wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojawia się zatem pytanie, czy w tym przypadku należy zastosować stawkę właściwą dla wynajmu prowadzonego przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

bDyrektor KIS w interpretacji z 17 września 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.572.2021.2.ISL) w analogicznej sprawie wskazał, że jeżeli świadczone w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi polegają na odpłatnym udostępnianiu powierzchni na cele reklamowe na własnej stronie internetowej klientowi, to przychody uzyskiwane ze świadczenia tych usług mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według 8,5-procentowej stawki, jednakże nie w ramach najmu – a zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a tej ustawy, tj. w ramach działalności usługowej.

Wielokrotnie w podobnych sprawach podatnicy powołują się na interpretację ogólną MF z 5 września 2014 roku (DD2/033/55/KBF/14/RD-75000), w której stwierdzono, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m.in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy.

Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem jednak, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej. 

To zaś oznacza, że skoro przychody są uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to powoływanie się na ww. interpretację ogólną nie jest zasadne.

Również i Dyrektor KIS w przywołanej interpretacji indywidualnej z 17 września 2021 roku wskazał, że interpretacja ogólna MF nie będzie miała zastosowania w przedmiotowej sprawie, ponieważ dotyczy wyłącznie kwalifikacji do źródła przychodów wynagrodzenia z tytułu udostępniania poza działalnością gospodarczą powierzchni na stronie internetowej zarządzanej przez osobę fizyczną. 

Należy jednak podkreślić, że dla podatników osiągających spore przychody z wyświetlania reklam taka kwalifikacja będzie korzystna.

Przykład 1.

Przedsiębiorca posiada prywatną stronę internetową, na której wyświetla reklamy dużej sieci handlowej. Jego przychody z tego tytułu wynoszą w skali roku 150 000 zł. W opisanym przypadku do świadczenia usług wyświetlania reklam będzie podlegać opodatkowaniu stawką 8,5% w stosunku do całości. W sytuacji, gdyby przychód kwalifikowany był do najmu, to od nadwyżki ponad 100 000 zł podatnik zapłaciłby podatek według stawki 12,5%.

Udostępnianie reklam na prywatnych stronach internetowych przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą również stanowi świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu powierzchni reklamowej. W ocenie fiskusa nie mamy w tym przypadku do czynienia z usługą najmu.

Najem powierzchni reklamowej zarówno na prywatnej stronie internetowej, jak i na portalach społecznościowych może być opodatkowany ryczałtem, jednakże nie jest to usługa najmu. Usługa udostępniania powierzchni reklamowej opodatkowana jest stawką ryczałtu 8,5% przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów