0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na działania reklamowe w kosztach firmowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wiele firm decyduje się na reklamę swoich usług lub towarów: telewizyjną, w formie ulotek czy w postaci banerów na stronach internetowych. A co, jeśli firma poniesie nietypowy wydatek związany z reklamą i np. nabędzie samolot akrobacyjny, który ma być wykorzystywany do reklamy podczas publicznych pokazów? Czy można ująć takie wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy? Sprawdźmy!

Wydatki na działania reklamowe w kosztach uzyskania przychodu

Jak wynika z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, wydatki mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz poniesione w celu uzyskania przychodu służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu, stanowiąc koszty uzyskania przychodu. Wśród standardowych kosztów podatkowych można wyróżnić np.:

  • zakup sprzętu firmowego;
  • opłaty bankowe z firmowego konta;
  • koszt obsługi księgowej;
  • zakup artykułów biurowych;
  • wynagrodzenia pracowników.

Należy pamiętać, że ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodu jest ściśle uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego dokumentu zakupu.
Konkludując, przedsiębiorca może ująć wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy. Ustawodawca w katalogu kosztów, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego (znajduje się on w art. 23 ustawy o PIT), nie wymienił wydatków na cele reklamowe. Przy czym należy umieć odróżniać koszty reklamowe od kosztów reprezentacyjnych, które kosztem podatkowym być nie mogą.

Wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy – czy stanowią reprezentację?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kosztów reprezentacji takich jak:

  • usługi gastronomiczne;
  • zakup żywności i napojów;
  • zakup napojów alkoholowych.

Celem reprezentacji, podobnie jak reklamy, jest stworzenie pozytywnego wizerunku firmy dla zyskania większej grupy kontrahentów. Jednak należy przy tym pamiętać, aby ściśle określić charakter poniesionego wydatku. W praktyce może się zdarzyć, że niektóre poniesione wydatki w jednej okoliczności mogą być kosztem reprezentacji, a w innych warunkach będą traktowane jak koszt reklamy.

Dodatkowo przepisy nie precyzują definicji kosztów reprezentacji, w związku z czym można się posłużyć postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2012 roku o sygn. II FSK 702/11, w którym uregulowane zostało pojęcie „reprezentacji”. W postanowieniu tym możemy przeczytać:

(...) przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia «reprezentacja», a według definicji słownikowej oznacza ono «okazałość, wystawność», toteż za reprezentację w rozumieniu prawa podatkowego należy uznać występowanie w imieniu podatnika, wiążące się z okazałością i wytwornością, ponoszone w celu wykreowania pozytywnego wizerunku podatnika. (...)”.

W związku z powyższym nie każde wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy mogą być ujęte jako takie. Mianowicie chodzi o wydatki poniesione na reklamę kwalifikujące się jako koszt reprezentacji. Poniżej przedstawiamy kluczową różnicę pomiędzy reprezentacją a działaniem reklamowym w formie przykładu.

Przykład 1.

Pan Marcin nabył 200 długopisów z trwałym logo swojej firmy, które postanowił przekazać nabywcom w celu promocji. W związku z tym, że wydatek ten nacechowany jest działaniem reklamowym i nie ma znamion wystawności, może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Pan Marcin nabył 20 markowych długopisów z kości słoniowej dla najbardziej zaprzyjaźnionych firm, z którymi współpracuje. Taki wydatek ze względu na jego prestiż oraz obdarowanie nielicznej grupy nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu, ponieważ ma charakter reprezentacyjny. 

Wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy, jakie może ująć przedsiębiorca, to wszelkie materiały z logiem firmy, np. ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, telewizji czy internecie.

Wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy a zakup samolotu akrobacyjnego

Ostatnimi czasy przedsiębiorcy wymyślają coraz nowsze formy reklamy swojej firmy, które mają przyciągnąć uwagę inwestorów. Zalicza się do nich np. zakup samolotów akrobacyjnych, które mają być wykorzystywane do reklamy podczas publicznych pokazów. W związku z tym pojawia się pytanie, czy samolot nabyty dla działań reklamowych może stanowić koszt podatkowy? Fiskus zgodził się na zaliczenie nabycia samolotu w koszty firmowe w formie ujęcia go w ewidencji środków trwałych i poddanie amortyzacji. Fiskus zgodził się również na odliczenie 100% VAT od wydatków związanych z samolotem. O takim stanowisku świadczy interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2020 roku o sygn. 011-KDIB1-1.4010.335.2020.2.NL, w której można przeczytać, że:

(...) skoro samolot, o którym mowa we wniosku, stanowił będzie środek trwały w prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej i wykorzystywany będzie w ramach tej działalności (tak jak wskazał we wniosku Wnioskodawca) w celach reklamowych podczas publicznych pokazów i zawodów sportowych, za co Wnioskodawca będzie pobierał opłaty od reklamodawców, to od wartości początkowej ww. samolotu Wnioskodawca będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

Podkreślić bowiem należy, że warunkiem koniecznym dla uznania odpisów amortyzacyjnych od danego środka trwałego w postaci samolotu, kosztem uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga fakt, iż wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy eksploatacją tego środka trwałego a osiągniętym przychodem spoczywa na Wnioskodawcy. (...)”.

Wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy w wFirma.pl

Aby ująć wydatki na działania reklamowe w kosztach firmy w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. W otwartym oknie trzeba uzupełnić podstawowe dane zgodnie z fakturą zakupu.

Wydatki na działania reklamowe w kosztach

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w rejestrze VAT zakupów (w przypadku gdy księgowana jest faktura VAT) oraz w KPiR w kolumnie 13. „pozostałe wydatki”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów