0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Należność dochodzona na drodze sądowej i koszty z nią związane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Część przedsiębiorców, którzy mają trudności ze ściągnięciem należności od nierzetelnych kontrahentów, decyduje się na złożenie pozwu o zapłatę należności. Wyjaśniamy, w jaki sposób powinna być zaksięgowana należność dochodzona na drodze sądowej oraz koszty dochodzenia takiej należności.

Czym jest należność dochodzona na drodze sądowej?

Roszczenie o zapłatę należności może zostać skierowane na drogę sądową, jeżeli kontrahent nie uregulował należności i nie uległy one przedawnieniu.

Zgodnie z art. 118 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Należności dochodzone na drodze sądowej mogą dotyczyć zarówno należności spornych, czyli kwestionowanych przez dłużnika, jak i należności bezspornych, gdy dłużnik zwleka z zapłatą, a skierowanie ich do sądu ma na celu przerwanie biegu przedawnienia bądź uzyskanie prawa do ich egzekucji.

Należność dochodzona na drodze sądowej w księgach rachunkowych

Skierowanie należności na drogę sądową powoduje, że jednostka powinna przeksięgować kwotę roszczenia określoną w pozwie sądowym pod datą skierowania go do sądu na konto 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej”. Konto 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej” jest przeznaczone do ewidencji roszczeń o zapłatę nieprzedawnionych wierzytelności skierowanych na drogę sądową. Kwoty roszczeń w wysokości określonej w pozwach sądowych ujmowane są po stronie Wn tego konta.

Skierowanie należności na drogę sądową ewidencjonujemy następująco:

 • Wn konto 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej”,
 • Ma konto 200 „Rozrachunki z odbiorcami” lub konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.

Po stronie Ma konta 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej” wykazuje się natomiast roszczenia prawomocnie zasądzone i roszczenia oddalone przez sąd.

Ewidencja kosztów dochodzenia należności na drodze sądowej

Trzeba pamiętać, że konto 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej” służy do ewidencjonowania kwot roszczeń w wysokości określonej w pozwach sądowych. Na koncie tym nie należy ujmować kosztów związanych z samym postępowaniem sądowym, a więc kosztów usług prawniczych, opłat sądowych, skarbowych czy kosztów opinii biegłych. Tego typu wydatki ewidencjonowane są odnoszone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych w momencie ich poniesienia. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

Przykład 1.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem zwolnionym z VAT. Wniosła ona do sądu pozew o zapłatę należności, które są kwestionowane przez dłużnika. Na kwotę roszczenia określoną w pozwie składa się:

 • kwota należności głównej w wysokości 40 000 zł,
 • naliczone odsetki za zwłokę w wysokości 900 zł.

Dodatkowo jednostka poniosła koszty dochodzenia należności na drodze sądowej takie jak:

 • koszty usług prawniczych – faktura za wynagrodzenie prawnika kwota brutto 5000 zł, 
 • opłata sądowa w kwocie 2000 zł zapłacona przelewem.

W jaki sposób ewidencjonować należności dochodzone na drodze sądowej oraz koszty dochodzenia należności na drodze sądowej?

Skierowanie należności na drogę sądową w dacie skierowania roszczenia do sądu (kwota 40 900 zł) ewidencjonujemy zapisem:

 • Wn konto 246 „Należności dochodzone na drodze sądowej”,
 • Ma konto 200 „Rozrachunki z odbiorcami” lub konto 240 „Pozostałe rozrachunki”.

Fakturę za wynagrodzenie prawnika (5000 zł) księgujemy zapisem:

 • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 20 „Rozrachunki z odbiorcami” lub konto 24 „Pozostałe rozrachunki”.

Opłatę sądową zapłaconą przelewem (2000 zł) ewidencjonujemy następująco:

 • Wn konto 76-1 „Pozostałe koszty operacyjne”,
 • Ma konto 13-0 „Rachunek bieżący”.

W polskiej procedurze cywilnej obowiązuje zasada zawarta w art. 98 ust. 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, która stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Może się zatem zdarzyć, że jednostka otrzyma zwrot poniesionych wydatków związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej zaliczonych uprzednio do pozostałych kosztów operacyjnych. Zwrot tych wydatków przez dłużnika podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów