0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty prowadzenia sprawy sądowej dotyczącej kredytu z oprocentowaniem opartym na WIBOR

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W tzw. sprawach WIBORowych koszty możemy podzielić na dwa rodzaje - koszty sądowe oraz koszty obsługi prawnej. Poniżej przedstawiamy koszty prowadzenia sprawy sądowej dotyczącej kredytu opartego na współczynniku WIBOR.

Koszty sądowe 

Na koszty sądowe składają się poniższe elementy.

Opłata od pozwu

Pierwszym kosztem, który należy uiścić przy wszczęciu postępowania, jest opłata od pozwu. Zasadą w sprawach cywilnych jest, że opłata od pozwu wynosi 5% wartości dochodzonej kwoty. Jednakże do spraw z powództwa konsumentów lub osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rodzinne ma zastosowanie przepis szczególny (art. 13 ust. 1a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), na mocy którego opłata od pozwu nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł. Jest to bardzo korzystna regulacja dla kredytobiorców, która już na starcie daje im ogromną oszczędność.

Opłata od pełnomocnictwa

Jeżeli kredytobiorca jest zastępowany przez pełnomocnika, należy się liczyć z opłatą skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Zaliczka na wynagrodzenie biegłego

Kolejnym istotnym kosztem jest koszt zaliczki na wynagrodzenie biegłego. Przeważnie jest to kwota w przedziale 2.000 – 3.000 zł. W procesie zachodzi potrzeba dokładnego obliczenia, ile wyniosły nadpłaty rat wynikające z oparcia oprocentowania na współczynniku WIBOR. Innymi słowy, trzeba obliczyć różnicę pomiędzy kwotę, którą zapłacił bankowi kredytobiorca, a kwotą, którą faktycznie powinien zapłacić przy wyeliminowaniu WIBORu z umowy. Obliczeniem tych wartości w większości przypadków zajmie się biegły sądowy. W takiej sytuacji kredytobiorca (samodzielnie lub wspólnie z bankiem) zostanie zobowiązany do zapłaty zaliczki na wynagrodzenie biegłego.

Opłata od apelacji

Jeżeli z jakichś przyczyn sąd I instancji oddali powództwo w części lub całości, kredytobiorca może odwołać się do sądu wyższej instancji, czyli wnieść apelację. Podobnie jak w przypadku pozwu, apelacja składana przez kredytobiorcę będącego konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne, podlega opłacie w kwocie do 1.000 zł. Jest to również bardzo duża oszczędność kredytobiorcy względem kosztu opłaty od apelacji w innych sprawach cywilnych.

Warto tutaj dodać, że złożenie apelacji musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku o uzasadnienie wyroku. Wniosek ten podlega opłacie w kwocie 100 zł.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie

W ramach postępowania zabezpieczającego kredytobiorca może uzyskać zawieszenie spłaty w zakresie WIBOR. Zdecydowanie warto wystąpić z takim wnioskiem. Wniosek o zabezpieczenie składany wraz z pozwem nie podlega opłacie. Z jakichś przyczyn może się jednak pojawić potrzeba złożenia takiego wniosku w toku postępowania. Wówczas podlega on opłacie w kwocie 100 zł. 

Co istotne, w przypadku pełnej wygranej kredytobiorcy wszystkie poniesione przez niego koszty sądowe są mu zwracane przez bank. W przypadku częściowej wygranej, sąd zasądza zwrot w części proporcjonalnej do wygranej. W przypadku pełnej przegranej to kredytobiorca musi zwrócić na rzecz banku koszty sądowe poniesione przez bank. 

Na koniec tego wątku warto wspomnieć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowo-rodzinnej mogą ubiegać się o częściowe lub nawet całościowe zwolnienie od kosztów sądowych.

Koszty obsługi prawnej 

Koszty obsługi prawnej to koszty, które kredytobiorca musi zapłacić kancelarii prawnej za profesjonalne poprowadzenie jego sprawy. Teoretycznie można próbować wystąpić z powództwem przeciwko bankowi samodzielnie. W praktyce jednak nie jest to dobry pomysł. Biorąc pod uwagę skomplikowaną materię prawną oraz wysokość dochodzonych należności, prowadzenie tego rodzaju sprawy z pewnością warto powierzyć specjaliście.

Zasady wynagrodzenia poszczególnych kancelarii wyglądają bardzo różnie. Najczęściej spotykanym modelem wynagrodzenia jest: opłata wstępna + premia od sukcesu. Wysokości tych elementów zależą od polityki kancelarii oraz stopnia skomplikowania danej sprawy. Jeśli chcesz otrzymać atrakcyjną ofertę skutecznej kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w tego typu sprawach, skontaktuj się z nami. 

W przypadku pełnej wygranej sąd zasądza na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów zastępstwa prawnego według stawek przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych lub w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokatów. W przypadku częściowej wygranej, sąd zasądza zwrot według wspomnianych stawek, ale w części proporcjonalnej do wygranej. W przypadku pełnej przegranej to kredytobiorca musi zwrócić na rzecz banku koszty zastępstwa prawnego zasądzane według ww. rozporządzeń.

Na koniec tego wątku warto wspomnieć, że osoby w trudnej sytuacji majątkowo-rodzinnej mogą ubiegać się o przyznanie im radcy prawnego lub adwokata z urzędu. W przypadku przyznania przez sąd pełnomocnika z urzędu kredytobiorca nie ponosi kosztów obsługi prawnej. 

Podsumowując, mając na uwadze wysokości należności dochodzonych w sprawach WIBORowych, koszty zainicjowania i poprowadzenia takich spraw są relatywnie niskie. Z pewnością są one dużo niższe niż koszty „standardowych” spraw cywilnych, w których dochodzone są analogiczne kwoty. Wynika to przede wszystkim z faktu, że opłaty od pozwu i ewentualnej apelacji w przypadku konsumentów i osób prowadzących gospodarstwo rodzinne zostały ograniczone każdorazowo do kwoty 1.000 zł.

 

Kancelaria Prawna AUX LEX

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów