Poradnik Przedsiębiorcy

Nienależnie otrzymana nadpłata podatku - co zrobić?

Po zakończeniu roku podatkowego każda osoba, która zarobiła choćby złotówkę, zobowiązana jest złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację rozliczeniową. Dotyczy to zarówno podatników uzyskujących przychody w ramach działalności gospodarczej, jak i tych, którzy osiągają przychody z innych źródeł (np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło itp). Zdarza się, że w składanym zeznaniu rocznym podatnik wykazuje nadpłatę. Co w sytuacji, gdy po otrzymaniu zwrotu nadpłaty okaże się, że w zeznaniu rocznym została ona wykazana niesłusznie? Jakie konsekwencje powoduje nienależnie otrzymana nadpłata podatku?

Nadpłata podatku w zeznaniu rocznym

Nadpłata w zeznaniu rocznym powstaje w sytuacji, gdy suma pobranych zaliczek w danym roku podatkowym przewyższa kwotę podatku należnego. Różnica może wynikać z faktu obliczania zaliczek przy zastosowaniu wyższej stawki niż właściwa, zastosowania zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego, odliczenia w zeznaniu rocznym kwoty wolnej od podatku (która wcześniej nie była brana pod uwagę) lub ujęciu w zeznaniu rocznym innych ulg i odliczeń od podatku.

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego

Co do zasady, jeśli deklaracja roczna sporządzona jest poprawnie, urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego zeznania. Zwrotu nadpłaty podatku urząd skarbowy dokonuje:

  • na rachunek bankowy podatnika - o ile został on zgłoszony do urzędu (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą numer konta należy zgłosić na formularzu CEiDG);

  • przekazem pocztowym bezpośrednio na adres zamieszkania podatnika (zwrot pomniejszony o koszty usług pocztowych) - w przypadku, gdy numer konta bankowego nie został zgłoszony w urzędzie lub podatnik nie jest zobowiązany do posia­dania rachunku.

Podatnik ma również możliwość osobistego odbioru nadpłaty podatku w kasie właściwego urzędu skarbowego lub w kasie banku obsługującego dany urząd.

Warto wiedzieć, że nadpłata nie zostanie zwrócona z urzędu, jeśli jej wartość nie przekracza 11,60 zł. W takich przypadkach nadpłata jest automatycznie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik może jednak wystąpić z wnioskiem o jej zwrot.

W przypadku nadpłat nieprzekraczających granicznej kwoty (11,60 zł) zwrot na wniosek podatnika możliwy jest do odebrania wyłącznie w kasie właściwego urzędu skarbowego.

Prawo do zwrotu nadpłaty – w każdej formie – wygasa po upły­wie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ten termin powstał.

Korekta zeznania rocznego

W przypadku gdy w złożonym już do urzędu skarbowego zeznaniu rocznym zostanie wykryty błąd, podatnik zobowiązany jest sporządzić zeznanie korygujące. Korekta zeznania rocznego nie jest uzupełnieniem zeznania złożonego wcześniej, a traktowana jest jako nowe, odrębne zeznanie. Podaje się w nim zmienione dane lub wartości oraz zaznacza rubrykę "korekta zeznania". Należy pamiętać, że korekta zeznania powinna zawierać również wszystkie informacje oraz załączniki, które nie uległy zmianie.

Nienależnie otrzymana nadpłata podatku - zwrot

Jeśli w związku z korektą zeznania rocznego okaże się, że podatnik w pierwotnym rozliczeniu niesłusznie wykazał nadpłatę (lub wykazał nadpłatę w wyższej wysokości, niż powinien), a urząd skarbowy mu ją zwrócił, do obowiązków podatnika należeć będzie uregulowanie zobowiązań wobec fiskusa. Zgodnie z ordynacją podatkową niesłusznie otrzymana nadpłata podatku traktowana jest bowiem na równi z zaległością podatkową. W związku z tym podatnik zobowiązany jest zwrócić do urzędu skarbowego różnicę nadpłaty, wynikającą z pierwotnej deklaracji rozliczeniowej, a nadpłatą należną po korekcie zeznania wraz z odsetkami za zwłokę.