0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nienależnie otrzymana nadpłata podatku - co zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Po zakończeniu roku podatkowego każda osoba, która zarobiła choćby złotówkę, zobowiązana jest złożyć do urzędu skarbowego roczną deklarację rozliczeniową. Dotyczy to zarówno podatników uzyskujących przychody w ramach działalności gospodarczej, jak i tych, którzy osiągają przychody z innych źródeł (np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło itp). Zdarza się, że w składanym zeznaniu rocznym podatnik wykazuje nadpłatę. Co w sytuacji, gdy po otrzymaniu zwrotu nadpłaty okaże się, że w zeznaniu rocznym została ona wykazana niesłusznie? Jakie konsekwencje powoduje nienależnie otrzymana nadpłata podatku?

Nadpłata podatku w zeznaniu rocznym

Nadpłata w zeznaniu rocznym powstaje w sytuacji, gdy suma pobranych zaliczek w danym roku podatkowym przewyższa kwotę podatku należnego. Różnica może wynikać z faktu obliczania zaliczek przy zastosowaniu wyższej stawki niż właściwa, zastosowania zawyżonej kwoty podatku ryczałtowego, odliczenia w zeznaniu rocznym kwoty wolnej od podatku (która wcześniej nie była brana pod uwagę) lub ujęciu w zeznaniu rocznym innych ulg i odliczeń od podatku.

Zwrot nadpłaty z zeznania rocznego

Co do zasady, jeśli deklaracja roczna sporządzona jest poprawnie, urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rocznego zeznania. Zwrotu nadpłaty podatku urząd skarbowy dokonuje:

  • na rachunek bankowy podatnika - o ile został on zgłoszony do urzędu (w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą numer konta należy zgłosić na formularzu CEiDG);

  • przekazem pocztowym bezpośrednio na adres zamieszkania podatnika (zwrot pomniejszony o koszty usług pocztowych) - w przypadku, gdy numer konta bankowego nie został zgłoszony w urzędzie lub podatnik nie jest zobowiązany do posia­dania rachunku.

Podatnik ma również możliwość osobistego odbioru nadpłaty podatku w kasie właściwego urzędu skarbowego lub w kasie banku obsługującego dany urząd.

Warto wiedzieć, że nadpłata nie zostanie zwrócona z urzędu, jeśli jej wartość nie przekracza 11,60 zł. W takich przypadkach nadpłata jest automatycznie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik może jednak wystąpić z wnioskiem o jej zwrot.

W przypadku nadpłat nieprzekraczających granicznej kwoty (11,60 zł) zwrot na wniosek podatnika możliwy jest do odebrania wyłącznie w kasie właściwego urzędu skarbowego.

Prawo do zwrotu nadpłaty – w każdej formie – wygasa po upły­wie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ten termin powstał.

Korekta zeznania rocznego

W przypadku gdy w złożonym już do urzędu skarbowego zeznaniu rocznym zostanie wykryty błąd, podatnik zobowiązany jest sporządzić zeznanie korygujące. Korekta zeznania rocznego nie jest uzupełnieniem zeznania złożonego wcześniej, a traktowana jest jako nowe, odrębne zeznanie. Podaje się w nim zmienione dane lub wartości oraz zaznacza rubrykę "korekta zeznania". Należy pamiętać, że korekta zeznania powinna zawierać również wszystkie informacje oraz załączniki, które nie uległy zmianie.

Nienależnie otrzymana nadpłata podatku - zwrot

Jeśli w związku z korektą zeznania rocznego okaże się, że podatnik w pierwotnym rozliczeniu niesłusznie wykazał nadpłatę (lub wykazał nadpłatę w wyższej wysokości, niż powinien), a urząd skarbowy mu ją zwrócił, do obowiązków podatnika należeć będzie uregulowanie zobowiązań wobec fiskusa. Zgodnie z ordynacją podatkową niesłusznie otrzymana nadpłata podatku traktowana jest bowiem na równi z zaległością podatkową. W związku z tym podatnik zobowiązany jest zwrócić do urzędu skarbowego różnicę nadpłaty, wynikającą z pierwotnej deklaracji rozliczeniowej, a nadpłatą należną po korekcie zeznania wraz z odsetkami za zwłokę.

Odsetki od nienależnie otrzymanej nadpłaty

Odsetki za zwłokę, które zostały naliczone w związku z nienależnie otrzymaną nadpłatą podatku, nalicza się od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił wynikającą z pierwotnego zeznania rocznego nadpłatę, do dnia wpłaty na konto urzędu skarbowego nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty.

Przy ustalaniu daty zwrotu nadpłaty, a co za tym idzie dnia, od którego należy rozpocząć naliczanie odsetek, duże znaczenie ma forma, w jakiej podatnik otrzymał zwrot nadpłaty podatku. Jeśli podatnik:

  • otrzymał zwrot nadpłaty przelewem na konto - za dzień zwrotu uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego;

  • otrzymał zwrot nadpłaty przekazem pocztowym - za dzień zwrotu uznaje się dzień nadania przekazu pocztowego;

  • odebrał nadpłatę podatku w kasie - za dzień zwrotu uznaje się dzień wypłacenia kwoty lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie.

Ważne!

Odsetek od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą. Aktualnie opłata ta wynosi 8,70 zł.

Jeśli podatnik ureguluje niepełną kwotę zobowiązania, wówczas wpłata ta zostanie rozliczona zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. A więc zgodnie z przepisami urząd skarbowy ma obowiązek rozliczyć taką kwotę proporcjonalnie na poczet zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę - w takim stosunku, w jakim pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek w dniu wpłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów