0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kwartalne rozliczenie podatku - kiedy i komu przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do składania deklaracji VAT. Deklaracje należy składać za okres miesięczny, jednak po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o VAT może to być kwartalne rozliczenie podatku.

Kwartalne rozliczenie podatku - dla kogo?

Kwartalne rozliczenie podatku VAT jest możliwe tylko dla małych podatników. Przepisy ustawy o VAT określają, kto nim jest. Zgodnie z art. 2 pkt 25 ustawy VAT mały podatnik to podatnik podatku od towarów i usług:

  • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Tym samym jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) podatnika VAT nie przekroczyła w 2017 r. kwoty 5 176 000 zł, to będzie mógł mieć status małego podatnika w 2018 roku;

  • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro  (194 000 zł).

Jednak, co istotne, możliwości składania deklaracji kwartalnych zgodnie art. 99 ust 3a ustawy o VAT nie mają bez względu na status, podatnicy:

  1. rejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja (wyłączenie to zostało dodane 1 stycznia 2017 r.) oraz
  2. którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy tzw. towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT), chyba że łączna wartość netto dostaw tych towarów nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł; zakres tego wyłączenia został 1 stycznia 2017 r. rozszerzony; do końca 2016 r. nie obejmował on podatników, u których łączna wartość netto dostaw towarów wrażliwych przekroczyła co prawda kwotę 50 000 zł, lecz nie przekroczyła 1% wartości sprzedaży netto.

Co ważne, zgodnie z  art. 14–15 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po 30 września 2016 r., będą składać deklaracje miesięczne począwszy od 1 stycznia 2017 r., chociaż w ostatnim kwartale 2016 r. rozliczali się kwartalnie, a nie miesięcznie.

Utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników niebędących małymi podatnikami nastąpiła z mocy prawa.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego

Aby skorzystać z kwartalnego rozliczania podatku VAT, należy zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Właściwość urzędu skarbowego określa art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Zawiadomienia należy dokonać na formularzu VAT-R w określonym terminie. Nowo powstałe podmioty, VAT-R, mający na celu rejestrację podmiotu jako czynnego podatnika VAT, muszą złożyć do urzędu skarbowego przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej. Przy czym podmiot rejestrujący się do VAT może wybrać tylko miesięczny sposób rozliczania VAT. Zmiana okresu rozliczeniowego na kwartalne rozliczanie podatku będzie możliwa dopiero po upływie 12 miesięcy od rejestracji.

Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie i chcą zmienić rozliczenie VAT na kwartalne, muszą złożyć aktualizujący formularz VAT-R najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie, czyli:

  • 25 lutego - termin zgłoszenia chęci rozliczenia za I kwartał,

  • 25 maja - termin na II kwartał,

  • 25 sierpnia - termin na III kwartał,

  • 25 listopada - termin na IV kwartał.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów