Poradnik Przedsiębiorcy

Odsetki za zwłokę w ZUS - koniecznie zapłać w terminie!

Pracodawca ma obowiązek opłacać składki ZUS za siebie i zatrudnianych pracowników. Co ważne, musi robić to w określonym terminie. Jeżeli się spóźni, będzie musiał ponieść określone konsekwencje. Między innymi, oprócz spóźnionych składek będzie musiał doliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę. Dowiedz się, jak uniknąć nieterminowych płatności oraz jak obliczyć ewentualne odsetki.

Terminy płatności składek ZUS

Termin płatności składek i przekazania deklaracji rozliczeniowej do ZUS określa z art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Według tych przepisów składki ZUS płacone są w trzech podstawowych terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca - w przypadku jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,

  • do 10. dnia następnego miesiąca - w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,

  • do 15. dnia następnego miesiąca - obowiązek dotyczy pozostałych podatników.

Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, tj. święto lub weekend, wtedy składka powinna zostać opłacona nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

Ważne!

Termin płatności jest równoznaczny z terminem wysłania deklaracji rozliczeniowej. ZUS musi bowiem otrzymać dokument potwierdzający naliczenie składek.

Nieopłacenie składki ZUS w terminie - odsetki za zwłokę

Nieopłacenie składki ZUS w terminie spowoduje powstanie zaległości w płatnościach. Od każdej zwłoki ZUS nalicza odsetki za zwłokę, które podatnik ma obowiązek uregulować. W celu obliczenia wysokości odsetek można wykorzystać gotowe, internetowe kalkulatory.

Ważne!

Jeżeli  odsetki za zwłokę nie przekroczą kwoty 6,60 zł, to zostaną automatycznie anulowane, a płatnik będzie musiał uregulować jedynie zaległą składkę.

 

Odsetki za zwłokę należy opłacić łącznie z zaległymi składkami za dany okres. Dokonanie w pierwszej kolejności płatności samych składek, a dopiero po czasie dopłacenie odsetek jest nieprawidłowe. Odsetki są należne za każdym razem, gdy składki ZUS są opłacane po terminie. Wyjątek stanowi sytuacji, gdy od zaległości z tytułu składek na dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest niższa niż 6,60 zł (kwota ustalona ustawowo).

Od 1 lutego 2014 roku co do zasady przedsiębiorca nie musi uiszczać zaległości podatkowych, jeśli ich wysokość nie przekroczy 8,70 zł. Jednak w przypadku składek ZUS minimalna wysokość odsetek wynosi nadal 6,60 zł.

Problem wynika z istnienia dwóch równoważnych ustaw. Pierwsza, Ordynacja podatkowa, przewiduje, że podatnik nie płaci odsetek od zaległości podatkowych, jeśli ich kwota nie przekracza trzykrotności wartości poleconej przesyłki listowej (2,90 zł). Stąd wynika kwota 8,70 zł. Jednocześnie Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że przy wymierzaniu odsetek za zwłokę stosuje się przepisy dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z zapisami ustawy odsetek od tych zaległości nie pobiera się, jeżeli nie przekraczają 6,60 zł.

Warto wiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo nałożyć na podatnika dodatkową opłatę w wysokości 100% nieopłaconych składek. Ponadto długotrwałe nieopłacanie składek może skończyć się na drodze sądowej. W przypadku opóźnień grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł.