0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowa struktura JPK FA RR - co zawiera?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 września 2019 roku niektórych podatników obowiązuje nowa struktura JPK FA RR. Jest to nowa struktura logiczna w postaci elektronicznej, która dotyczy faktur VAT RR. Sprawdźmy, co należy o niej wiedzieć.

Faktura VAT RR i jej korekta

Mówiąc w uproszczeniu, faktura VAT RR to dokument, którego celem jest potwierdzenie transakcji zakupu płodów rolnych od rolnika ryczałtowego. Fakturę w imieniu sprzedawcy wystawia nabywca (zarejestrowany jako czynny podatnik VAT), do obowiązków którego należy również samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług na wystawionej fakturze.

Więcej informacji o samej fakturze VAT RR w artykule: Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę płodów rolnych.

Korektę – analogicznie jak fakturę pierwotną – wystawia nabywca. W nowej strukturze JPK FA RR korektę faktury VAT RR wystawioną elektronicznie określa się jako TYP: KOREKTA.

Nowa struktura JPK FA RR – podstawa prawna

Nowa struktura JPK FA RR została wprowadzona w wyniku wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Rozszerzenie struktury jednolitego pliku kontrolnego o JPK FA RR jest wynikiem umożliwienia przez ustawodawcę przesyłania faktury VAT RR w formie elektronicznej.

Aby faktura VAT RR została uznana za elektroniczną, musi być wystawiona, podpisana przez nabywcę i dostawcę (lub osoby uprawnione) za pomocą podpisu kwalifikowanego i wysłana w formie elektronicznej za zgodą dostawcy.

Jak zatem stanowi art. 116 ust. 3a ustawy o VAT, nowa struktura JPK FA RR może być wymagana wyłącznie w przypadku, gdy oryginał faktury VAT RR przekazany został dostawcy w formie elektronicznej.

W sytuacji gdy faktura VAT RR wystawiona została papierowo lub za pomocą systemu księgowego bez opatrzenia za pomocą podpisów kwalifikowanych, wówczas podatnik nie ma obowiązku ujęcia jej w JPK FA RR.

Nowa struktura JPK FA RR – składa ją nabywca czy dostawca?

Zgodnie z informacją zawartą w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK FA RR nową strukturę JPK ma obowiązek przekazać na żądanie organu podatkowego nabywca, czyli podatnik VAT czynny, który wystawia fakturę VAT RR w imieniu rolnika ryczałtowego.

Organ podatkowy może żądać przekazania struktury JPK FA RR za okres rozpoczynający się od 1 września 2019 roku. Przy czym jeśli podatnik nie wystawia faktur VAT RR elektronicznie, wówczas organ nie ma podstaw do żądania omawianej struktury.

Co zawiera nowa struktura JPK FA RR?

Nowa struktura JPK FA RR składa się z następujących elementów:

 • „Nagłówek”, a w nim pola: „KodFormularza”, „WariantFormularza”, „CelZlozenia”, „DataWytworzeniaJPK”, „DataOd”, „DataDo”, „DomyslnyKodWaluty”, „KodUrzedu”.

 • „Podmiot1” – uzupełnia się dane podatnika VAT czynnego będącego wystawcą FAKTURY VAT RR (nabywcy), do którego skierowano żądanie przekazania JPK_FA_RR.

 • „FakturaRR” – w strukturze tej wskazuje się m.in. dane nabywcy, dostawcy, informacje dotyczące naniesionych na fakturze podpisów kwalifikowanych, datę nabycia, datę wystawienia faktury, kwoty z faktury, informację dotyczącą oświadczenia, rodzaj faktury ( VAT_RR lub VAT_RR – korygująca).

 • „FakturaRRCtrl” – jest to struktura sum kontrolnych składająca się pól: „LiczbaFakturRR” oraz „WartoscFakturRR”.

 • „FakturaRRWiersz” – a w niej:

  • kolejny numer faktury;

  • nazwa nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej;

  • jednostka miary nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej;

  • ilość nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej;

  • oznaczenie (opis) klasy lub jakości tego produktu/opis tej usługi;

  • cena jednostkowa nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

  • wartość nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

  • stawka zryczałtowanego zwrotu podatku;

  • kwota zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytego produktu rolnego/usługi rolniczej.

 • „FakturaRRWierszCtrl” – jest to struktura sum kontrolnych składająca się z pól: „LiczbaWierszyFakturRR” oraz „WartoscWierszyFakturRR”.

 •  „Oswiadczenie” i „OswiadczenieCTRL” – omówione w kolejnym akapicie.

Nowa struktura JPK FA RR a oświadczenie

Faktura VAT RR, w myśl ust. 3 artykułu 116 ustawy o VAT, powinna zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych o treści: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Wskazać należy, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie, o którym mowa, może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Wówczas oświadczenie to sporządza się w formie osobnego dokumentu (nie oświadczenia na fakturze), w dwóch egzemplarzach (oryginał zostaje u nabywcy), który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

 • datę zawarcia umowy;

 • określenie przedmiotu umowy;

 • datę sporządzenia tego dokumentu;

 • czytelny podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie w formie dokumentu może zostać wystawiane, podpisywane i przesyłane w formie elektronicznej, w sytuacji gdy opatrzone jest przez składającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W strukturze JPK FA RR jednym z elementów jest Oswiadczenie oraz OswiadczenieCtrl. Wypełnia się je obowiązkowo tylko w przypadku, gdy oświadczenie to stanowi odrębny dokument – jeśli natomiast zawarte jest jako element faktury (nie odrębny dokument), wówczas nie należy uzupełniać pól Oswiadczenie oraz Oswiadczenie Ctrl.

Obowiązkowo, niezależnie od formy oświadczenia (czy na fakturze, czy w formie odrębnego dokumentu), należy natomiast uzupełnić pole P_116_3, wprowadzając wartość:

 • „true” – jeśli dostawca jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług;

 • „false” – jeśli dostawca nie jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

W jaki sposób powinna zostać przekazana nowa struktura JPK FA RR?

Nowa struktura JPK FA RR powinna zostać przesłana na żądanie organu podatkowego i przekazana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których księgi te mogą być zapisane i przekazywane.

Zgodnie z § 2 ust. 2 i 2a omawianego rozporządzenia plik JPK FA RR może zostać przesłany za pomocą oprogramowania księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line, bądź też za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 przy użyciu:

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

 • podpisu zaufanego (ePUAP);

 • danymi autoryzującymi (identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL, pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, kwotę przychodu z zeznania podatkowego za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania JPK.

Innym sposobem na przekazanie JPK FA RR jest przedłożenie ich do organu podatkowego na informatycznych nośnikach danych, np. na pendrivie, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym uniwersalnym nośniku danych.

JPK na żądanie nie można przekazać pocztą elektroniczną!

Nośniki te powinny spełniać wymogi określone w § 3 wspomnianego rozporządzenia, czyli być:

 • oznakowane w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację nośnika;

 • przystosowane do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;

 • dostosowane do przechowywania w temperaturze 18–22oC przy wilgotności względnej 40–50%

oraz dodatkowo powinny zapewniać możliwość wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.

Reasumując, nowa struktura JPK FA RR dotyczy tylko nielicznych podatników, którzy posługiwać się będą fakturą VAT RR elektroniczną. Przypomnieć należy, że aby faktura VAT RR została za taką uznana, powinna być opatrzona dwoma podpisami kwalifikowanymi. Stwierdzić można, że technicznie jest to bardzo wymagająca struktura przez wzgląd na umieszczenie w niej informacji dotyczących naniesionych podpisów kwalifikowanych na fakturę elektroniczną VAT RR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów