0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy rok, jaki wybrać podatek i sposób jego płacenia?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Początek roku kalendarzowego to szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Obowiązkiem podatnika jest pisemne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. W przypadku braku zawiadomienia, podatnika obowiązują zasady takie jak dotychczas, czyli w roku poprzednim. Natomiast, gdy rozpoczynający działalność gospodarczą nie złoży stosownego zawiadomienia o wyborze sposobu opodatkowania, zostaje mu odgórnie przypisana forma opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, czyli 18% lub 32% w zależności od wysokości uzyskanych dochodów. Zatem warto się wcześniej zastanowić jaki wybrać podatek?

Jaki wybrać podatek - formy opodatkowania?

Przykład wyliczenia podatku, przy założeniu takiej samej wysokości przychodów, kosztów oraz dochodów bez uwzględnienia składek ZUS:

Działalność gospodarcza jest prowadzona w zakresie usług budowlanych. Roczne przychody z działalności wynoszą 45 000zł, koszty 25 000zł - dochód to 20 000zł.

Zasady ogólne – skala podatkowa (18% lub 32%)

Podatek liniowy – 19%

Ryczałt – 3,5%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%

20 000 * 18% - 556,02 =

3 044zł

20 000 * 19% =

3 800zł

45 000 * 5,5% =

2 475zł

Zaprezentowane wyliczenie pokazuje, że w powyższym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem byłby wybór sposobu płacenia podatku w formie ryczałtu (stawka 5,5% wybrana ze względu na rodzaj usług). Jednak wystarczyłoby zmienić zakres świadczonych usług np. na usługi ślusarskie, a zmieniłaby się wówczas stawka na 8,5% i podatek wyniósłby 3 825 zł, a więc ta forma spadłaby na 3 miejsce w rankingu opłacalności. Najkorzystniejszym sposobem okazałby się wybór podatku na zasadach ogólnych.

Należy wspomnieć, że przy podejmowaniu wyboru odnośnie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym, ważne są także inne czynniki np. koszty księgowości, zakupu towarów handlowych, opłaty za czynsz czy media. Im te koszty są wyższe tym mniej opłacalny staje się ryczałt.

Sposoby płacenia zaliczek na podatek dochodowy

Gdy przedsiębiorca wybierze już odpowiednią dla siebie formę opodatkowania, pozostaje jeszcze kwestia wyboru sposobu odprowadzania podatku. Jest to ważne, ponieważ może istotnie wpływać na płynność finansową podatnika.

I tak oto istnieją następujące sposoby płacenia podatku dochodowego:

 • miesięcznie,
 • kwartalnie (pozwala niekiedy odroczyć termin płatności podatku),
 • w formie uproszczonej (pozwala odroczyć termin płatności podatku).

Miesięczne zaliczki

Miesięczne zaliczki od rzeczywiście uzyskanego dochodu to podstawowy sposób płacenia podatku dochodowego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f i 6 updof). Ich obowiązkiem jest obliczanie i wpłacanie na rachunek właściwego urzędu skarbowego miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą obliczenia zaliczki jest dochód pomniejszony o odliczenie, które wskazuje art. 26 updof.

Podatnicy płacący podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązani są odprowadzić go na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia następnego miesiąca, natomiast za grudzień termin płatności podatku upływa wyjątkowo 31 stycznia roku następnego (art. 21 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) - jest to ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej.

ZALETY:

 • jest najpopularniejszą formą płacenia zaliczek na podatek dochodowy,
 • zobowiązania płacone są regularnie, co powoduje, że jednorazowo wypłacana jest mniejsza wartość środków pieniężnych niż w przypadku rozliczenia kwartalnego,
 • można ją wybrać od początku prowadzenia działalności.

WADY:

 • zobowiązania podatkowe powstają co miesiąc,
 • przedsiębiorca nie ma pewności z góry ile wyniesie zaliczka, ponieważ jej wysokość jest zmienna.

Kwartalne zaliczki

Zaliczki kwartalne od dochodów z działalności gospodarczej mogą wybrać podatnicy, którzy:

1. posiadają status tzw. małego podatnika, a więc ich dochody za poprzedni rok nie przekroczyły 1 200 000 euro lub
2. rozpoczęli działalność w bieżącym roku podatkowym; za osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą nie uznaje się osoby, która w roku rozpoczęcia działalności oraz w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia:

 • samodzielnie prowadziła działalność gospodarczą lub jako wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej,
 • działalność prowadził małżonek podatnika, pod warunkiem, że istniała między nimi wspólność majątkowa (art. 44 ust. 3g i 3h updof).

O wyborze kwartalnego opłacania zaliczki na podatek dochodowy, należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W przypadku małego podatnika, obowiązku tego należy dopełnić do 20 lutego roku podatkowego. Natomiast rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego ma obowiązek złożenia zawiadomienia o wyborze metody rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 44 ust. 3i updof).

Uwaga!

Podatnicy którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszym roku prowadzonej działalności nie mogą wybrać formy kwartalnej opłacania podatku.

Podatnik rozpoczynający działalność zamiast wysyłania specjalnych powiadomień może zgłosić wybór kwartalnego rozliczenia już podczas składania wniosku o wpis do CEIDG-1 wypełniając odpowiednie pola.

Zaliczki kwartalne wpłacane są na konto urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka jest wpłacana. Czyli zaliczka za:

 • I kwartał - opłaca jest do 20 kwietnia,
 • II kwartał - do 20 lipca,
 • III kwartał - do 20 października,
 • IV kwartał - do 20 stycznia (za wyjątkiem ryczałtu - IV kw rozliczany jest bowiem w zeznaniu rocznym do końca stycznia roku następnego).

Jeżeli termin zapłaty zaliczki przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy.

ZALETY:

 • można ją wybrać od początku prowadzenia działalności (poz jednym wyjątkiem jakim jest ryczałt),
 • płatność zaliczki może być odroczona o dwa miesiące w porównaniu do zaliczek miesięcznych.

WADY:

 • wysokość zobowiązania podatkowego jest zmienna.

Uproszczona zaliczka

Zgodnie z art. 44 ust. 6b-6e updof, zaliczkę na podatek dochodowy w uproszczonej formie mogą wpłacać osoby, które odprowadzają od dochodów z działalności podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy – 19%, za wyjątkiem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy oraz tych, którzy w rozliczeniach rocznych z dwóch ubiegłych lat nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającego opodatkowaniu.

Podatnik korzystający po raz pierwszy z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zobowiązany jest do 20 lutego zawiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Jeżeli chciałby zrezygnować w kolejnych latach z tego sposobu wpłacania zaliczek na podatek (najszybciej może to zrobić dopiero po upływie roku), powinien również w terminie do 20 lutego kolejnego roku podatkowego zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie swojej decyzji.

ZALETY:

 • kwota zaliczki jest stała,
 • korzystny sposób dla przedsiębiorców osiągających lepsze wyniki finansowe niż w latach poprzednich, uzyskują oni wówczas realny zysk w postaci odroczenia płatności zobowiązania podatkowego, zwiększając dzięki temu swoją bieżącą płynność finansową.

WADY:

 • sposób ten nie jest przeznaczony dla osób, które rozpoczęły działalność po raz pierwszy w roku podatkowym bądź w roku poprzedzającym rok podatkowy,
 • w sytuacji, gdy firma nie ma stabilności finansowej lub ponosi straty, metoda ta może powodować utratę płynności finansowej w ujęciu długoterminowym.

A więc, aby prawidłowo ustalić, która forma jest najbardziej korzystna dla danego przedsiębiorstwa, należałoby przede wszystkim dokonać analizy wielkości przychodów i kosztów. Oczywiście oprócz czysto ekonomicznych czynników znaczenie ma także wpływ zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa. Podczas dokonywania wyboru każdorazowo należy sprawdzić aktualnie obowiązujące przepisy (charakter niektórych działalności może powodować wykluczenie danego wyboru) oraz wartości aktualnie obowiązujących stawek - te bowiem w związku z nowelizacjami przepisów mogą ulegać zmianom.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów