0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania kobiety w ciąży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kobiety w ciąży mają dodatkową ochronę zatrudnienia. Jednak w niektórych przypadkach można im wypowiedzieć umowę. W jakich? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

Kobiety w ciąży - ochrona zdrowia

Kobiety w pracy są chronione przed nadmierną jej uciążliwością, natomiast w czasie ciąży ochrona ta ulega wzmocnieniu.

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy zwolnienia w przypadku konieczności wykonania przez nią zleconych badań, jeśli można je wykonać tylko w godzinach pracy.

Wykorzystanie takiego zwolnienia wiąże się z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownica w ciąży nie może wykonywać swoich obowiązków:

  • w porze nocnej,

  • w godzinach nadliczbowych - maksymalnie w ciągu dnia może pracować 8 godzin,

  • w przerywanym czasie pracy.

Jeśli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownicy do pracy w dzień, musi zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Nie jest również dopuszczalna praca kobiety w ciąży w godzinach nadliczbowych, nawet jeżeli wyrazi na to zgodę.

Art. 176 i 178 Kp. informują o zasadach pracy kobiety w ciąży:

Art. 176.Kodeks pracy

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.

Art. 178. § 1. Kodeks pracy

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139.

Kobiety w ciąży - ochrona zatrudnienia

Umowa na czas określony i okres próbny

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego ani dokonać tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Pracownica otoczona jest szczególną ochroną, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę.

W przypadku utrzymywania stosunku pracy na podstawie umowy na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca, której rozwiązanie nastąpiłoby po upływie 3. miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu.

Jednak umowę może wypowiedzieć pracodawca, który zatrudnił pracownicę na czas określony w ramach zastępstwa, mówi o tym art. 177 Kp.

Art. 177. § 3Kodeks pracy

Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Kobiety w ciąży - zwolnienie

Pracodawca może rozwiązać z zatrudnioną kobietą w ciąży umowę o pracę jeśli:

  1. istnieją przesłanki do zwolnienia dyscyplinarnego uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Reprezentująca pracownicę w ciąży zakładowa organizacja związkowa musi wyrazić zgodę na rozwiązanie z pracownicą umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym;

  2. zakład, w którym pracowała, został zlikwidowany albo została ogłoszona jego upadłość. Jeśli pracodawca nie może zapewnić kobiecie w tym czasie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach;

  3. z pracownicą została zawarta umowa na okres próbny poniżej 1 miesiąca.

Podsumowując, kobieta w czasie ciąży jest otoczona przez prawo dodatkową ochroną, która dotyczy ciągłości zatrudnienia i odpowiednich warunków do wykonywania pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów