Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czas pracy kobiet w ciąży - zmiany przepisów od 2017 roku

Nie ulega wątpliwości, że czas ciąży jest dla kobiet czasem szczególnym. Jednak coraz większa grupa kobiet nie rezygnuje z wykonywania obowiązków zawodowych właśnie w tym okresie. W celu ochrony tej grupy pracowników 3 listopada 2016 roku Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Zmiany opisane w rozporządzeniu zaczną obowiązywać 1 maja 2017 roku. Przeczytaj jak zmienia się czas pracy kobiet w ciąży.

Czas pracy kobiet w ciąży (przy komputerze) - jak jest obecnie?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym kobieta, która jest w ciąży i wykonuje pracę przed monitorem komputera, nie może spędzać przed nim więcej niż 4 godziny w ciągu doby. Jest to duża ochrona kobiet w ciąży, jednak ten przywilej okazuje się wyjątkowo uciążliwy dla pracodawców. De facto pracownica wykonuje pracę na pół etatu, jeśli pracodawca nie ma możliwości zapewnienia jej wykonywania innych obowiązków, które nie wiązałyby się z pracą przed komputerem.

Czas pracy kobiet w ciąży (przy komputerze) - jak będzie?

Projekt rozporządzenia wprowadza istotną zmianę. Od maja 2017 roku pracownica nie będzie mogła pracować dłużej niż 45 minut w ciągu jednej godziny pracy. Innymi słowy, ciężarnej pracownicy będzie przysługiwała 15 minutowa przerwa w każdej godzinie pracy. Sumując to, pracownica będzie mogła przebywać w pracy 8 godzin, a praca przed monitorem będzie wykonywana łącznie przez 6 godzin (po odjęciu wszystkich 15-minutowych przerw). Czas pracy kobiet w ciąży przy komputerze ulegnie więc wydłużeniu. 

Rada Ministrów uzasadniła wprowadzenie swojego projektu opinią Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który wskazuje, że zmiana nie oznacza pogorszenia warunków pracy kobiet w ciąży. W ocenie CIOP wprowadzenie częstszych przerw lepiej wpływa na zmniejszenie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego (podczas pracy przy monitorze) niż skracanie całej dniówki.

Wątpliwości dotyczące nadchodzących zmian

Nadchodzące zmiany zdecydowanie ułatwią zaplanować czas pracy kobiet w ciąży pracodawcom. Jednak wątpliwości nasuwają się ze strony pracowników. W praktyce obecna regulacja prawna powoduje, że pracownica pracuje po 4 godziny dziennie i opuszcza zakład pracy. Było to jasne i łatwe do skontrolowania. Przyszłe zmiany budzą wątpliwości - jak wymóc na pracodawcy, aby przestrzegał 15-minutowych przerw co godzinę? Należy jednak przy tym pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów jest wykroczeniem pracodawcy przeciwko prawom pracowniczym, za co grozi kara grzywny. Łamanie przepisów można zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Tym samym to po stronie pracodawcy będzie leżał ciężar udowodnienia respektowania prawa.

Zmiany dotyczące matek karmiących

Projekt rozporządzenia dotyczy również pracy pracownic, które są matkami karmiącymi. Od maja ich normy pracy nie będą już takie same jak czas pracy kobiet w ciąży. Pracownica karmiąca będzie mogła podnosić ½ limitu ciężaru przewidzianego dla pozostałych kobiet, a kobiety ciężarne ¼ tego limitu.

Ponadto - tak jak do tej pory - pracownica, która wykonuje pracę w pozycji stojącej, w czasie ciąży nie może stać dłużej niż 3 godziny w ciągu doby. Jednak nowe przepisy określają, że praca stojąca nie może być wykonywana dłużej niż 15 minut bez przerwy. Po tym czasie pracownicy przysługuje 15 minut przerwy.

Zmiany w Kodeksie pracy

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów: Na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2 0 16 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

§ I. Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. poz. 545, z 2002 r. poz. 1092 oraz z 2015 r. poz. 1737).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem I maja 2017 r.