Poradnik Przedsiębiorcy

Ochrona kobiet w ciąży w zakresie BHP - najważniejsze aspekty

Kobieta będąca w ciąży lub karmiąca piersią może liczyć na specjalne przywileje w zakresie przepisów BHP. Wiążą się one głównie z zakazem zatrudnienia przy pracach ciężkich oraz szkodliwych dla zdrowia, a także nadaniem szczególnych uprawnień. Wykaz prac ciężkich jest określony przez Radę Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Ochrona kobiet w ciąży została w szczegółowy sposób uregulowana o czym w dalszej części artykułu.

Prace zakazane dla kobiet spodziewających się dziecka

Ochrona kobiet w ciąży realizowana jest dzięki Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, które dzieli rodzaje prac na poszczególne kategorie. Zgodnie z Rozporządzeniem kobietom ciężarnym nie wolno wykonywać prac:

 • Związanych z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała:

  • dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią zakazana jest praca w pozycji stojącej, która trwa łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej,

 • W mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym,

 • W hałasie i drganiach,

 • W warunkach narażenia na działanie pół elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prac przy monitorach ekranowych:

  • praca przy monitorze ekranowym nie może przekraczać 4 godzin dziennie,

 • Pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości,

 • W podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu,

 • W kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, stwarzającymi zagrożenie zarażenia m.in.:

  • wirusem HIV

  • zapaleniem wątroby typu B

  • wirusem ospy wietrznej i półpaśca,

  • wirusem różyczki

 • W narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych:

  • prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym,

 • W warunkach grożących ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi, m. in.:

  • gaszenie pożarów,

  • akcje ratownictwa chemicznego,

  • prace z materiałami wybuchowymi,

  • prace przy uboju zwierząt hodowlanych i obsłudze rozpłodników.

Ochrona kobiet w ciąży 

Zmiana stanowiska z zachowaniem prawa do dotychczasowego wynagrodzenia

Jeśli kobieta spodziewająca się dziecka, która nie wykonuje pracy wzbronionej, ale ze względu na zalecenia lekarza wskazana jest jej zmiana dotychczasowego zajęcia, wówczas pracodawca ma obowiązek przeniesienia ciężarnej pracownicy na inne stanowisko. Jeżeli zmiana wykonywanej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownica ma prawo do otrzymania dodatku wyrównawczego, którym zostanie uzupełnione jej obecne wynagrodzenie do wysokości wynagrodzenia na poprzednim stanowisku. Jeżeli przeniesienie jest niemożliwe, ochrona kobiet w ciąży wymusza na pracodawcy zwolnienie pracownicy z obowiązku wykonywania pracy z zapewnieniem dotychczasowego wynagrodzenia. 

Zakaz pracy ponad wymiar czasu pracy i dodatkowe zwolnienia z pracy

Ochrona kobiet w ciąży dotyczy także pracy w porze nocnej, mianowicie ciężarna pracownica nie może pracować w porze nocnej ani wykonywać godzin nadliczbowych. Pracodawca ma również obowiązek umożliwić pracownicy przeprowadzenie w czasie pracy badań lekarskich związanych z ciążą, jeżeli wykonanie tych badań jest niemożliwe poza godzinami pracy. W takiej sytuacji kobieta zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.